Warunki i zasady Vivre DECO


 • 1. Definicje

  VIVRE DECO - VIVRE DECO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bukareszcie, sektor 5, Bulevard Tudor Vladimirescu Nr. 22, Green Gate Office, Piętro 7, J40/3718/2012, CUI RO30010618/PL5263130961, kapitał - 3.415.000 RON, działająca zgodnie z przepisami prawa rumuńskiego.

  WITRYNA–domena www.vivrehome.pl i jej subdomeny

  ZAWARTOŚĆ – definiuje się w następujący sposób:

  • wszystkie informacje zamieszczone w witrynie, którą można odwiedzać, przeglądać lub do której można uzyskać dostęp w inny sposób przy pomocy urządzeń cyfrowych;
  • treść wiadomości e-mail wysyłanych do UŻYTKOWNIKÓW witryny lub KLIENTÓW przez Vivre Deco drogą elektroniczną i/lub przy pomocy innych dostępnych środków łączności;
  • wszelkie informacje przesyłane przy użyciu dowolnych środków przez pracownika lub współpracownika Vivre do UŻYTKOWNIKÓW lub KLIENTÓW z wykorzystaniem danych do kontaktu, nawet niepodanych za pośrednictwem witryny;
  • informacje dotyczące produktów, usług i/lub opłat wymaganych przez Vivre Deco w określonym czasie;
  • informacje dotyczące produktów, usług i/lub opłat wymaganych przez stronę trzecią, z którą Vivre Deco zawarła umowę o partnerstwie na czas określony;
  • dane dotyczące Vivre Deco lub inne dane poufne z nią związane.

  SERWIS – elektroniczna usługa handlowa, świadczona wyłącznie za pośrednictwem ogólnodostępnych sekcji WITRYNY w celu zaoferowania KLIENTOM możliwości nabycia usług i/lub produktów jedynie drogą elektroniczną, w tym przy pomocy środków umożliwiających komunikację na odległość.

  CZŁONEK – osoba fizyczna, która uzyskała lub w inny sposób uzyskuje dostęp do ZAWARTOŚCI, korzystając ze środków komunikacji (elektronicznej, telefonicznej itp.) lub na podstawie umowy użytkownika, którą zawarła z Vivre Deco i która pozwala na utworzenie KONTA i korzystanie z niego.

  KONTO – system informatyczny, na który składa się adres e-mail oraz hasło, umożliwiający wyłącznie jednemu CZŁONKOWI dostęp do sekcji WITRYNY o ograniczonym dostępie i tym samym uzyskanie dostępu do SERWISU.

  KLIENT – strona, która uzyskała lub w inny sposób uzyskuje dostęp do ZAWARTOŚCI lub SERWISU wskutek utworzenia KONTA CZŁONKA.

  ZAMÓWIENIE – dokument elektroniczny, jako forma komunikacji pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, który Kupujący przesyła Sprzedającemu za pośrednictwem specjalnej strony służącej do zakupu dóbr i usług.

  Cena RRP – (Recommended Retail Price, cena sprzedaży sugerowana przez producenta) - jest to informacja prezentowana dla każdego z produktów osobno w okolicy ceny sprzedaży (po lewej stronie na stronach z wieloma produktami, pod ceną sprzedaży na stronach indywidualnych produktu) mniejszą czcionką niż ta, którą zapisana jest cena sprzedaży oraz w kolorze szarym. W przypadku produktów, które oferowane są do sprzedaży w cenie RRP, wyświetlana jest tylko cena sprzedaży. Cena RRP nie jest ceną referencyjną używaną przez VIVRE DECO i powinna być używana jedynie jako informacja/rekomendacja dostawcy VIVRE DECO. Wyświetlamy te informację jedynie w celu ich wykorzystania w ocenie porównawczej produktu i klient rozumie, że ta informacja nie jest podana w celu wywołania zamieszania u kupującego i działania zwiazane z zakupami oraz cena w Moim Koszyku https://www.vivrehome.pl/cart/index jest wyraźnie oznaczona dla każdego z produktów.

  DOKUMENT – określone niniejszym warunki i zasady;

  UMOWA ZAWIERANA NA ODLEGŁOŚĆ - zgodnie z definicją zawartą w OUG 34 z 4 czerwca 2014 o ochronie praw konsumentów oraz jej nowelizacjami w art. 2 ustęp 7: każda umowa zawarta pomiędzy profesjonalistą (firmą) a klientem/konsumentem w systemie sprzedaży lub świadczenia usług zorganizowanego zdalnie bez jednoczesnej obecności firmy oraz klienta/konsumenta, z wykorzystaniem jednego lub większej ilości środków porozumiewania się na odległość również podczas zawarcia umowy

  BIULETYN / ZAWIADOMIENIE – okresowe informacje przekazywane wyłącznie drogą elektroniczną, dotyczące produktów, usług i/lub promocji ogłaszanych przez Vivre Deco na czas określony, przy czym informacje te nie skutkują żadnymi zobowiązaniami dla Vivre Deco;

  TRANSAKCJA – pobieranie lub zwrot kwoty należnej z tytułu sprzedaży KLIENTOWI produktu/usługi przez Vivre, z zastosowaniem uzgodnionego przez Vivre Deco systemu przetwarzania kart lub w drodze przelewu bankowego, niezależnie od sposobu dostarczenia.

 • 2. Warunki ogólne

  • 2.1. Niniejszy dokument określa warunki i zasady obowiązujące Klienta lub Członka korzystającego z witryny/zawartości/serwis, z zastrzeżeniem, że między Vivre Deco a Klientem lub Członkiem nie ma żadnej innej umowy, która podlegałaby wykonaniu.
  • 2.2 Członek lub Klient zgadza się przestrzegać niniejszych zasad i warunków w określonych niżej okolicznościach, do których zalicza się między innymi korzystanie z zawartości/serwisu, przeglądanie i zapoznawanie się z nią/nim; Klient zobowiązuje się nieustannie monitorować niniejsze zasady i warunki, które mogą być uaktualniane, zmieniane lub uzupełniane. W razie wystąpienia sporu zastosowanie mają warunki i zasady obowiązujące w chwili złożenia zamówienia i otrzymania jego pisemnego potwierdzenia od Vivre Deco.
  • 2.3 Dostęp do Serwisu możliwy jest wyłącznie poprzez ogólnie dostępną witrynę www.vivrehome.pl
  • 2.4 Członek lub Klient odpowiada za wszystkie działania podejmowane w związku z korzystaniem z witryny/zawartości/serwisu. Członek lub Klient odpowiada również za wszelkie szkody materialne, uszkodzenia elektroniczne i inne szkody wyrządzone przez niego w stosunku do witryny/zawartości lub serwisu Vivre Deco lub poniesione przez stronę trzecią, która zawarła z Vivre Deco umowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rumuńskiego;
  • 2.5. Członek lub Klient, który nie zgadza się z warunkami Dokumentu i/lub wycofuje swoją zgodę, zobowiązany jest wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@vivrehome.pl, oświadczając, że:
  • 2.5.1. zrzeka się prawa do: korzystania z Serwisu lub innych usług oferowanych przez Vivre Deco za pośrednictwem Witryny; otrzymywania biuletynów/zawiadomień i/lub innych wiadomości od Vivre Deco w dowolnej formie (elektronicznej, telefonicznej itd.)
  • 2.5.2. Członek lub Klient może w dowolnej chwili wycofać swoją decyzję wyrażającą zgodę na bieżące warunki Dokumentu dostępnego w danym czasie.
  • 2.6. Aby skorzystać z prawa określonego w pkt 2.5, Członek lub Klient może skontaktować się z Vivre Deco lub skorzystać z linków zawartych w treści, którą w tym celu otrzyma od Vivre Deco.
  • 2.7. Jeżeli Klient wywiązał się z obowiązku, opłacając należność z tytułu wszystkich umów, i wycofuje zgodę na warunki Dokumentu w trakcie realizacji zamówienia, Vivre Deco zobowiązana jest unieważnić zamówienie, co nie skutkuje żadnymi egzekwowalnymi zobowiązaniami jednej strony w stosunku do drugiej ani roszczeniami wobec drugiej strony z tytułu strat związanych z poleganiem na zawartej umowie.
  • 2.8. Witryna jest przeznaczona dla osób fizycznych w wieku powyżej 18 lat, które przeszły przez wszystkie stosowne etapy subskrypcji i które nie zostały zawieszone ani usunięte przez Vivre Deco, niezależnie od powodów takiego zawieszenia lub usunięcia. Osoba, która zostaje członkiem, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za spełnienie wszystkich wymienionych wyżej warunków.
 • 3. Zawartość

  • 3.1. Zawartość, odpowiadająca definicji przedstawionej we wstępie, obejmująca między innymi znaki logo, stylizowane prezentacje, znaki handlowe, obrazy statyczne, obrazy dynamiczne, teksty i/lub prezentacje multimedialne przedstawiane w witrynie, stanowi wyłączną własność Vivre Deco, która zastrzega sobie wszelkie prawa, jakie bezpośrednio lub pośrednio przysługują jej do tych celów (licencja użytkownika i/lub publikacja).
  • 3.2. Członkowi lub Klientowi nie zezwala się na powielanie, rozprowadzanie, publikowanie, przekazywanie stronom trzecim, przekształcanie i/lub zmienianie, wykorzystywanie, eksponowanie, przytaczanie zawartości lub podawanie do niej linków w celach innych niż zamierzone cele Vivre Deco, zamieszczanie zawartości w innych witrynach poza witryną Vivre Deco, usuwanie w zawartości symboli podlegających prawom autorskim Vivre Deco, jak również na sprzedawanie, rozprowadzanie materiałów stworzonych przez powielenie, okazanie lub zmianę zawartości, chyba że Członek lub Klient otrzyma na to wyraźną zgodę Vivre Deco.
  • 3.3. Wszelka zawartość, do której Członek lub Klient posiada dostęp przy pomocy dowolnych środków, podlega warunkom dotyczącym Dokumentu, chyba że do Dokumentu załączono specjalną i ważną umowę użytkownika, zawartą przez niego z Vivre DECO, oraz pod warunkiem, że Vivre Deco nie objęła takiej zawartości żadnym dorozumianym czy wyraźnym zastrzeżeniem.
  • 3.4. Członek lub Klient może powielać, przekazywać lub wykorzystywać zawartość wyłącznie do celów osobistych i niehandlowych pod warunkiem, że działania takie nie kolidują z warunkami przedstawionymi w niniejszym dokumencie.
  • 3.5. W przypadku, gdy Vivre Deco przyzna Członkowi lub Klientowi prawo do wykorzystania określonej zawartości w ustalonej formie na podstawie odrębnej umowy użytkownika i Klient posiada lub otrzymuje dostęp do tej zawartości wskutek zawarcia takiej umowy, prawo to dotyczy wyłącznie zawartości określonej w umowie, gdy jest ona eksponowana w witrynie w czasie obowiązywania tej umowy, natomiast prawo to nie skutkuje dla Vivre Deco umownym zobowiązaniem na korzyść danego Członka, Klienta czy innej strony trzeciej, która otrzymuje dostęp do takiej przekazanej przy pomocy dowolnych środków zawartości i która może ponieść straty wskutek wykorzystania zawartości w trakcie obowiązywania umowy użytkownika lub po jej wygaśnięciu.
  • 3.6. Zawartość przekazywana Członkowi lub Klientowi przy pomocy dowolnych środków komunikacji (drogą elektroniczną, telefoniczną itp.) lub pozyskana przez niego wskutek uzyskania dostępu, odwiedzenia lub przeglądania witryny nie skutkuje umownym zobowiązaniem dla Vivre Deco lub jej pracowników czy współpracowników, którzy ułatwili przekazanie zawartości w przypadku, gdy istnieje możliwość takiego przekazania.
  • 3.7. Bezwzględnie zakazuje się wykorzystywania zawartości do celów innych niż cele wyraźnie dopuszczone na podstawie niniejszego dokumentu lub załączonej do niego umowy użytkownika.
 • 4. Kontakt dla Klientów i Członków

  • 4.1. Vivre Deco publikuje w witrynie pełne i dokładne dane identyfikacyjne i dane do kontaktu, z których Klient lub Członek może korzystać.
  • 4.2. Korzystając z formularza kontaktowego lub serwisu udostępnianego w witrynie, Klient lub Członek automatycznie zezwala Vivre Deco na kontakt z nim przy pomocy dowolnych dostępnych środków, w tym również drogą elektroniczną.
  • 4.3. Częściowe lub całkowite wypełnienie formularza kontaktowego i jego wysłanie w żaden sposób nie zobowiązuje Vivre Deco do skontaktowania się z Członkiem lub Klientem.
  • 4.4. Dostęp do Witryny, wykorzystywanie przedstawionych w niej informacji, odwiedzanie stron lub rozsyłanie wiadomości e-mail czy zawiadomień do Vivre DECO następuje drogą elektroniczną, telefonicznie lub przy pomocy dostępnych środków komunikacji, łączących Klienta lub Członka z Vivre Deco, i oznacza wyrażenie przez Klienta lub Członka zgody na otrzymywanie od Vivre Deco zawiadomień drogą elektroniczną lub telefoniczną, w tym wiadomości e-mail, krótkie wiadomości (sms), jak również zgodę na wyświetlanie reklam w witrynie.
  • 4.5. Klient deklaruje, że jego wprowadzone dane kontaktowe (adres email, numer telefonu, adres dostawy) są poprawne i mogą być przetwarzane przez Vivre Deco w komunikowaniu się z Klientem.
 • 5. Biuletyny i zawiadomienia

  • 5.1. Tworząc konto w witrynie i akceptując Dokumenty (Warunki i Zasady), Członek lub Klient ma prawo wyrazić zgodę lub nie zgodzić się na otrzymywanie biuletynów lub zawiadomień od Vivre Deco poprzez elektroniczny i/ lub telefoniczny sposób, włączając w to komunikowanie przez e-mail i krótkie wiadomości (SMS) lub przez ogłoszenia na stronie.
  • 5.2. Vivre DECO może i będzie wykorzystywać dane otrzymane od Członka w celu przesyłania biuletynów lub zawiadomień, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z polityki poufności.
  • 5.3. Klient lub Członek może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania biuletynów lub zawiadomień:
  • 5.3.1. korzystając ze specjalnie utworzonego linku, załączanego do wszystkich biuletynów lub zawiadomień (na dole wiadomości e-mail, w sekcji „Kliknij, aby zrezygnować z subskrypcji”), tam gdzie ta opcja jest technicznie możliwa;
  • 5.3.2. wycofując swoją zgodę na otrzymywanie biuletynów lub zawiadomień oraz korzystając ze stron z sekcji witryny o ograniczonym dostępie i zamieszczając taką rezygnację na osobistym koncie Członka pod adresem www.vivrehome.pl.
  • 5.3.3. kontaktując się z Vivre Deco poprzez wspomnianą witrynę z wykorzystaniem danych do kontaktu w przypadku braku dalszych wzajemnych zobowiązań stron i roszczeń wobec drugiej strony z tytułu strat związanych z poleganiem na zawartej umowie;
  • 5.4. Rezygnacja z otrzymywania biuletynów lub zawiadomień nie skutkuje odstąpieniem od zgody na przestrzegania zasad i warunków Dokumentu oraz będzie miała zastosowanie wyłącznie po przedstawieniu zamiaru takiej rezygnacji.
  • 5.5. Vivre Deco zastrzega sobie prawo do wybrania osób, które będą otrzymywały biuletyny lub zawiadomienia oraz prawo do usunięcia ze swojej bazy danych Członka lub Klienta, który wcześniej wyraził zgodę na otrzymywanie biuletynów lub zawiadomień, przy czym Vivre DECO nie ponosi w związku z tym żadnych dalszych zobowiązań i nie ma obowiązku wysyłać Klientowi czy Członkowi uprzedniego zawiadomienia o takim usunięciu.
  • 5.6. Vivre DECO nie zamieszcza w biuletynach lub zawiadomieniach wysyłanych do Członka lub Klienta żadnych materiałów reklamowych stron trzecich, które w chwili wysyłania biuletynu lub zawiadomienia nie są partnerami handlowymi Vivre DECO.
 • 6. Polityka poufności

  • 6.1. Vivre DECO może gromadzić dane osobowe i specjalne dane na stronach swoich witryn wyłącznie pod warunkiem wyrażenia bezpośredniej zgody przez Członka lub Klienta, w następujących celach:

   • aby zatwierdzić, zalokalizować i fakturować zamówienia (pisemne lub telefoniczne potwierdzenie pierwszego zamówienia po utworzeniu nowego konta to warunek nadrzędny, nałożony przez Vivre DECO w celu upewnienia się, co do zgodności danych);
   • po zatwierdzeniu zamówienia, aby przekazać informacje dotyczące produktów, warunków dostawy, anulowania zamówień lub innych spraw związanych z zamówieniami, umowami, usługami, zakupionymi produktami;
   • aby umożliwić Klientowi lub Członkowi dostęp do serwisu;
   • aby okresowo wysyłać biuletyny i/lub zawiadomienia, wyłącznie w formacie elektronicznym (e-mail) i/ lub telefonicznie (rozmowa telefoniczna, SMS);
   • w celach statystycznych.

   Zakładając konto, każdy Członek lub Klient wyraża zgodę na gromadzenie przez Vivre DECO jego danych osobowych oraz administrowanie nimi zgodnie z ustawą 677/2001. Ponadto, poprzez stworzenie Konta każdy Członek lub Klient wyraża zgodę na to by Vivre Deco przesyłało jego dane o charakterze osobistym do swoich partnerów w celu ich przetwarzania. Partnerzy Vivre Deco, którzy mają zgodę na przetwarzanie danych, są w posiadaniu pełnomocnictw, zgodnie z ustawą i za zgodą Państwowego urzędu sprawującego kontrolę nad przetwarzaniem danych o charakterze osobistym. Każdy Członek lub Klient jest upoważniony do uzyskania za darmo od Vivre DECO, przez przesłanie podpisanego pisma z wymaganymi informacjami, zapytania w sprawie:

   • a) potwierdzenia, że jego dane są w danym momencie częścią przetwarzanej bazy
   • b) w stosownych przypadkach, korekty, aktualizacji, zablokowania lub usunięcia danych przetwarzanych niezgodnie z prawem (w szczególności dotyczy danych niekompletnych lub nieprawdziwych);
   • c) w stosownych przypadkach, zmiany danych podanych anonimowo i niezgodnie z prawem
   • d) zawiadomienia osób trzecich, których dane zostały ujawnione w wyniku podpunktów b) lub c) chyba że nie jest to możliwe lub wymaga nieproporconalnego wysiłku w porównaniu do szkody

   Każdy Klient lub Członek ma prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych w dowolnym czasie i z ważnych, uzasadnionych przyczyn odnoszących się do jego konkretnej sytuacji, wysyłając na piśmie opatrzone datą i podpisem oświadczenie z danymi osobowymi podlegającymi przetwarzaniu (dotyczy jeżeli nie istnieją inne regulacje prawne). W przypadku uzasadnionego sprzeciwu dane nie będą przetwarzane.

   Każdy Klient lub Członek ma prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym czasie, bez opłat i bez żadnego uzasadnienia, wysyłając w formie pisemnej oświadczenie opatrzone datą i podpisem, o tym, że dane nie mogą być przetwarzane w celach marketingowych przez przedsiębiorcę czy osoby trzecie lub ujawniane osobom trzecim do takich celów. Sprostowanie, aktualizacja, blokowanie lub usuwanie danych, których przetwarzanie nie jest zgodne z przepisami prawa krajowego Ustawa nr 190/2018 w sprawie wdrożenia rozporządzenia UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylająca dyrektywę 95 / 46 / CE oraz rozporządzenie UE 679/2016 i mogą być wykorzystywane do wszystkich wyżej wymienionych działań, szczególnie gdy dane są niekompletne lub niedokładne

  • 6.2. Vivre DECO może gromadzić inne dane (adres IP, czas trwania wizyty, źródło pochodzenia ruchu internetowego, nazwa i wersja przeglądarki internetowej, system operacyjny i inne parametry) dostarczane przez przeglądarkę internetową ułatwiającą dostęp do witryny oraz może wykorzystywać takie dane w celu usprawnienia usług oferowanych swoim Członkom i Klientom lub w celach statystycznych, celu usprawnienia usług, ułatwienia dostępu z wyjątkiem sytuacji, w których skutkowałoby to naruszeniem warunków przedstawionych w niniejszym dokumencie, jeżeli naruszenie takie wpływa na uzasadnione interesy Vivre DECO lub skutkuje stratami dla Vivre DECO lub stron trzecich, z którymi Vivre DECO miała zawarte umowy wcześniej lub w chwili takiego naruszenia warunków.

   Polityka cookies na www.vivrehome.pl

   Cookies („ciasteczka”) to pliki lub fragmenty tekstu zapisywane na końcowym urządzeniu użytkownika. Cookies używa się, aby umożliwić korzystanie z witryny zawierającej usługi. Pliki cookie zawierają nazwę witryny, z której pochodzą, unikalny numer oraz czas zapisania ich na urządzeniu końcowym użytkownika.

   Operator serwisu zapisuje pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika i ma do nich dostęp.

   Operator serwisu używa plików, aby dostosować zawartość witryny do indywidualnych preferencji użytkowników, wykonać analizę statystyczną pozwalającą zobaczyć preferencje i zachowania – analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości serwisu i jego wyglądu do obecnych trendów; statystyk używa się do sprawdzenia popularności witryny, umożliwić logowanie do serwisu, podtrzymać logowanie użytkownika na dowolnej innej stronie serwisu.

   Vivre DECO korzysta z dwóch rodzajów cookies: cookies sesji oraz cookies stałych. Cookies sesji to pliki tymczasowe, które zostają na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia przez niego witryny lub pzamknięcia aplikacji. Cookies stałe pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu ich ręcznego usunięcia. Cookies używane przez partnerów operatora sieci internetowej, w tym między innymi przez użytkowników witryny, podlegają odpowiedniej polityce poufności.

   Wizyta na www.vivrehome.pl może spowodować zapisanie "cookies", takich jak: tworzące strony internetowe, analizujące wizyty, geolokalizujące, rejestrujące, reklamowe i pochodzące od dostawców reklamowych.

   Dane personalne zbierane przez cookies mają na celu ułatwienie korzystania z konkretnych funkcjonalności przez użytkowników i są zapisywane w unikalny sposób, aby uniemożliwić dostęp do nich przez osoby niepowołane. W większości przypadków aplikacja służąca do otwierania jakiejkolwiek strony internetowej pozwala na zapisywanie cookies na jej terminalu, ale tę opcję można zmienić tak, aby administracja cookies (zezwalanie lub nie zezwalanie na ich użycie) była zablokowana przez serwer strony internetowej lub, aby użytkownik był informowany za każdym razem kiedy jakiekolwiek cookie jest wysyłane do jego przeglądarki internetowej.

   Szczegółowe informacje o tym, jak radzić sobie z cookies są dostępne w ustawieniach aplikacji każdej przeglądarki. Wyłączenie cookies może spowodować pewne niedogodności w obsłudze strony internetowej www.vivrehome.pl. W wielu przypadkach mogą one być trzonem efektywności funcjonowania internetu oferując przyjazną nawigację dostosowaną do potrzeb i wymagań każdego użytkownika. Brak zezwolenia na wykorzystanie cookies lub ich deaktywacja sprawia, że niektóre strony są wręcz nieobsługiwalne. Przez ich elastyczność i korzystanie z nich przez najpopularniejsze strony internetowe stają się niemal nieuniknione. Ich brak utrudnia korzystanie ze stron takich jak: Youtube, Gmail, Yahoo oraz podobne.

   Kilka powodów, dla których powinniśmy używać cookies:

   • zawartość i usługi stron internetowych dostosowane do potrzeb każdego typu użytkowników
   • szybki dostęp – zapamiętywanie haseł,
   • filtry ułatwiające ochronę nieletnich (opcja "family mode", funkcja "safe search"),
   • mierzenie, optymalizowanie oraz charkterystyka analizy, jak mierzenie częstości odwiedzin danej strony lub wyszukiwanie danej zawartości – strony internetowe korzystają z tych danych, aby dostosować się do preferencji ich użytkowników.

   Bezpieczeństwo i ochrona prywatności Pliki cookie nie są wirusami – są zapisywane jako zwykły plik tekstowy i nie są złożone z części kodu Skutkuje to brakiem plików typu .exe lub "auto run", a więc uniemożliwia duplikowanie ich w innych sieciach, zapewniając bezpieczeństwo korzystania ze stron internetowych. Przez zapisywanie informacji o historii przeglądarki i zawartości stron internetowych niektóre programy antywirusowe traktują to jako "spyware" i proszą o usunięcie tych plików

   Wszystkie przeglądarki internetowe mają ustawienia prywatności, które pozwalają na dywersyfikację poziomów zezwoleń na użycie cookies, jak również dozwolonego czasu przetrzymywania przez nie informacji (odwiedzane strony, hasła). Ochrona swojej tożsamości jest bardzo ważna, dlategoteż istotna jest wiedza o ewentualnych konsekwencjach związanych z cookies. Dzięki nim możliwe jest stałe przesyłanie informacji w obu kierunkach pomiędzy przeglądarką a stroną internetową, co pozwala ustalić, jeśli osoba nieupoważniona próbuje interweniować podczas przesyłu danych lub przechwycić dane zawarte w cookies. Rzadko się to zdarza, jeśli czasami przeglądarka łączy się z serwerem za pomocą niezabezpieczonych sieci WIFI. Inne ataki, oparte na niewłaściwym ustawieniu ciasteczek obejmują głównie serwery. To istotne, aby użytkownicy wybierali najlepszy sposób ochrony danych osobowych oraz:

   • optymalizowali ustawienia przeglądarki dotyczące cookies w taki sposób, aby zapewnić sobie właściwy poziom bezpieczeństwa i komfortu użytkowania,
   • ustawiali długi okres przechowywania historii przeglądania oraz dostępu do danych personalnych,
   • rozważyli ustawienia przeglądarki, aby usuwać poszczególne dane przeglądania po każdym zamknięciu przeglądarki, ta opcja dotyczy dostępu do witryn, które korzystają z cookies i usuwania informacji o użytkownikach po zamknięciu sesji,
   • instalizowali i aktualizowali na bieżąco oprogramowanie antywirusowe.

   Wiele aplikacji do wykrywania i zapobiegania działaniom oprogramowania typu "spyware" zawiera opcję wykrywania ataków przez strony internetowe. W takiej sytuacji blokują przeglądarce dostęp do stron, które mogą wykorzystywać luki w zabezpieczeniach przeglądarek lub powodują pobieranie złośliwego oprogramowania. Zalecane jest aktualizowanie przeglądarki na bieżąco, ponieważ wiele ataków opartych na wykorzystaniu słabości cookies jest wykonywanych przy użyciu starych wersji przeglądarek. Nowsze wersje zawsze pozwalają zmienić ustawienia cookies. Opcja ta zwykle znajduje się w menu "Opcje" lub "Preferencje".

  • 6.3. Klient ma prawo nie zgodzić się na wyszukanie i sprawdzenie jego danych osobowych i zażądać ich usunięcia, uchylając tym samym akceptację warunków dokumentu i rezygnując z dorozumianych praw określonych w tym dokumencie, co nie skutkuje żadnymi zobowiązaniami jednej strony w stosunku do drugiej ani roszczeniami wobec drugiej strony z tytułu strat związanych z poleganiem na zawartej umowie, jeżeli spełniono warunki przedstawione w pkt 2.8.
  • 6.4. Aby skorzystać z praw przewidzianych w pkt 6.3, Klient lub Członek musi zwrócić się do Vivre DECO, korzystając z danych do kontaktu dostępnych w tym czasie w witrynie.
  • 6.5. Korzystając z dostępnych w witrynie formularzy, Klient lub Członek ma prawo uaktualnić dane, które początkowo udostępnił, wprowadzając zmiany.
  • 6.6. Jeżeli Klient wybiera płatność online przy użyciu karty, za umowę lub umowy, autoryzację i płatność z tytułu transakcji kartą płatniczą odpowiada wyłącznie PayU S.A., stosując w tym celu zintegrowane rozwiązanie; PayU S.A. to dostawca oprogramowania Vivre DECO ułatwiającego handel elektroniczny, a mianowicie obsługę płatności, zarządzanie płatnościami i ochronę przed oszustwami. Akceptuje się wszystkie rodzaje kart z logo VISA i MasterCard wydanych przez banki krajowe lub zagraniczne, pod warunkiem, że instytucje wydające karty zatwierdziły je do realizacji transakcji online. Dopuszcza się również płatność ratalną przy użyciu karty, gdyż operację taką przewidziano w sekcji witryny dotyczącej płatności. Do innych metod płatności zalicza się przelew bankowy i płatność w chwili doręczenia.
  • 6.7. Vivre DECO nie ubiega się o informacje dotyczące karty czy kart bankowych Klienta ani takich informacji nie przechowuje, ponieważ są one przetwarzane bezpośrednio na serwerach dostawcy usług płatności online.
  • 6.8. Polityka poufności Vivre DECO obejmuje tylko dane, które Klient lub Członek dobrowolnie udostępnia w witrynie. Vivre DECO nie ponosi odpowiedzialności za politykę poufności żadnej strony trzeciej, do której można uzyskać dostęp przy pomocy linków do stron spoza witryny.
  • 6.9. Vivre DECO zobowiązuje się wykorzystywać dane pozyskane od Klientów lub Członków wyłącznie we wskazanych celach oraz gwarantuje, że nie będzie publikowała, sprzedawała, pożyczała, udzielała licencji ani przekazywała czy udostępniała w inny sposób bazy danych zawierającej informacje dotyczące danych osobowych czy specjalnych danych żadnym stronom trzecim, które nie są stroną w realizacji takich wskazanych celów.
  • 6.10. Wyjątkiem od art. 6.9 zgodnym z prawem jest przekazanie, udostępnienie, wgląd, itd. w dane na wniosek organów upoważnionych w przypadkach, w których przepisy prawa są wykonalne w dniu zaistnienia sytuacji.
  • 6.11. Zatwierdzonemu przez Vivre DECO podmiotowi przetwarzającemu płatności kartami bankowymi – PayU S.A. przysługuje prawo dostępu/wglądu do dokumentów wygenerowanych w związku z wydanymi zamówieniami, anulowanymi zamówieniami, umowami, unieważnionymi umowami oraz prawo wglądu w takie dokumenty w celu zbadania Transakcji.
  • 6.12. Vivre Deco gwarantuje i oświadcza, że dane osobowe pozyskane przy pomocy formularza kontaktowego wykorzystuje się do czasu rozwiązania problemu, po czym nadaje się im status danych statystycznych.
  • 6.13. Vivre Deco nie ponosi odpowiedzialności za usterki, które mogą zagrażać bezpieczeństwu serwera służącego do przechowywania bazy danych z takimi informacjami.
 • 7. Polityka sprzedaży online

  • 7.1. Dostęp do Serwisu

   • 7.1.1. Dostęp do Serwisu przyznaje się każdemu Członkowi, który posiada lub zakłada Konto w witrynie lub który pobierze mobilną aplikację iOS lub Android.
   • 7.1.2. Aby otrzymać dostęp do Serwisu, Członek musi zaakceptować warunki przedstawione w Dokumencie.
   • 7.1.3. Vivre Deco rezerwuje sobie prawo do ograniczenia dostępu klienta do Usług i kampanii marketingowych (do nie obejmowania go kampanią promującą i zaufania, do pozwalania na zamówienie wyłącznie z przedpłatą, itp.) jak również prawo do anulowania złożonych już zamówień w następujących przypadkach: złożenie zamówienia i zrezygnowanie z niego więcej niż dwa razy w systemie płatności przy dostawie, więcej niż dwa zamówienia anulowane przez klienta poprzez użycie opcji "Anuluj zamówienie", lub poprzez wysłanie na adres e-mail kontakt@vivrehome.pl powiadomienia o anulowaniu lub poprzez modyfikację zamówień mającą na celu zwrot 20 produktów ze złożonych już zamówień, lub też przez stosowanie przez niego wulgarnego języka, lub też przez wpływanie na własność intelektualną itp. Vivre Deco rezerwuje sobie to prawo z wyjątkiem przypadków opisanych w art. 7.3.7 do spełnienia jakiejkolwiek zasady wymienionej wyżej. Parwo to może zostać zastosowane w każdej chwili, natomiast Klient nie musi być o tym poinformowany.
   • 7.1.4. Każdy Członek może posiadać jedno konto. Zakazuje się współdzielenia Konta z kilkoma Członkami/Klientami.
   • 7.1.5. W razie wykrycia przez Vivre DECO przypadku korzystania z jednego Konta przez kilku Członków/Klientów, Vivre DECO zastrzega sobie prawo do skasowania lub zawieszenia dostępu takich Członków/Klientów do Zawartości lub usług. Zlecenia złożone przy użyciu takich kont są automatycznie anulowane.
   • 7.1.6. Vivre Deco może odmówić realizacji zamówienia, po uprzednim powiadomieniu klienta, bez żadnych zobowiązań pomiędzy stronami oraz bez żądania odszkodowania, w następujących przypadkach:

    • awaria / unieważnienie transakcji online;
    • brak akceptacji karty/transakcji Klienta przez bank wydający jego kartę;
    • niepełne bądź niepoprawne wypełnienie danych przez Klienta;
    • aktywność klienta powoduje szkody dla strony www.vivrehome.pl, firmy VIVRE DECO SA i/lub jej partnerów;
    • Klient korzysta z serwisu w sposób niezgodny z zasadami normalnego użytkowania i dobrej wiary lub podejmuje działalność mającą na celu zaszkodzenie VIVRE DECO;
    • kolejne nieudane doręczenia spowodowane przez Klienta;
    • inne uzasadnione powody (np. złożenie i odwołanie więcej niż 3 zamówień w ciągu 30 dni).
  • 7.2. Produkty i usługi

   • 7.2.1. Vivre DECO może publikować w swojej witrynie informacje o produktach/usługach/promocjach Vivre DECO lub strony trzeciej, z którą Vivre DECO zawarła umowę o partnerstwie, prowadzonych w określonym czasie i zależnie od dostępnych zapasów.
   • 7.2.2. Produkty lub usługi przeznaczone są wyłącznie do użytku własnego przez Klienta.
   • 7.2.3. Vivre Deco może ograniczyć możliwość zakupu niektórych produktów i usług dostępnych w witrynie, przez jednego lub więcej Klientów z ważnych powodów.
   • 7.2.4. Wszystkie ceny produktów i usług podawane w witrynie wyrażone są w PLN i obejmują podatek VAT.
   • 7.2.5. Ceny RRP - “Recomended retail price” lub “cena rekomendowana przez producenta” jest informacją od producenta dla centrów sprzedaży w sklepach, centrach handlowych lub każdego rodzaju sprzedawców online lub fizycznych. Taka rekomendacja ma charakter czysto informacyjny i nie jest wiążąca prawnie, nie nakłada obowiązku zastosowania, ani nie łaczy się czy nie wchodzi w skład sprzedaży po cenie promocyjnej, jak zostało zdefiniowane w ustawie OG 99/2000 o zakresie marketingu produktów i usług rynkowych. Zamieszczana RRP nie jest ceną referencyjną VIVRE DECO w sklepie, a produkty nie zostały umieszczone w takiej cenie do sprzedaży na VIVRE.
   • 7.2.6. Fakturowanie zakupionych produktów jest wykonywane wyłącznie w ZŁ, przy użyciu informacji podanych przez Klienta w przeznaczonym do deto formularzu. Vivre Deco nie odpowiada za prawidłowość danych podawanych przez Klienta, potrzebnych do fakturowania. Faktury są emitowane w następujący sposób: dla zapłat wykonanych przed przyjęciem produktów i usług, faktura również zostaje wyemitowana przed przyjęciem produktów. Dla zapłat dokonywanych w chwili przyjęcia produktów i usług, faktura zostaje przekazana Klientowi w chwili przyjęcia produktów przez kuriera. Dla poprawek (anulowanie, zwrot) emitowane są faktury storno. Wszystkie faktury są emitowane i rejestrowane automatycznie i są one objęte w raportach fiskalnych. Nie akceptuje się poprawek z wyjątkiem modyfikacji faktur wykonanych zgodnie z prawem.
   • 7.2.7. Płatności za kupione produkty lub usługi można dokonać online przy użyciu karty, na raty przy użyciu karty lub przelewem bankowym albo w chwili doręczenia towaru przez kuriera.
   • 7.2.8. W przypadku płatności kartą Vivre DECO nie ponosi odpowiedzialności za żadne ponoszone przez klienta dodatkowe koszty, w tym między innymi za prowizję z tytułu wymiany walut, stosowaną przez bank emisyjny, jeżeli emitowana waluta jest inna niż PLN. Odpowiedzialność w takich przypadkach spoczywa wyłącznie na Kliencie.
   • 7.2.9. Płatność gotówą przy dostawie kurierskiej (płatność przy odbiorze) jest opóźnioną metodą płatności, z ryzykiem dla Vivre Deco wycofania się Klienta z Umowy. W związku z tym ta metoda płatności jest dostępna tylko dla określonych zamówień I produktów, i Vivre Deco rości sobie wszelkie prawa do użycia tej formy płatności lub nie, na podstawie wewnętrznych kryteriów. W trakcie składania zamówienia Klient jest informowany i świadomie akceptuje wybrane/dostępne metody płatności. W przypadku gdy Klient zamawia większą ilość tego samego produktu (więcej niż 10 sztuk tego samego produktu) dla produktów wysyłanych bezpośrednio od producenta (w takich przypadkach na stronie produktów w ich opisie znajduje się jasna informacja) lub wartość zamówienia przekracza 1000 złotych, Vivre Deco zezwala Klientowi jedynie na płatność z góry, poprzez płatność kartą lub przelewem bankowym. Opcja “Płatność przy dostawie” jest obciążona dodatkową opłatą w wysokości 4 złotych/na zamówienie.
   • 7.2.10. Zapłata gotówką lub za pośrednictwem systemu POS (zapłata bezpośrednio kartą) jest metodą płatności za produkty w chwili ich dostawy, co sprawia, że Vivre musi liczyć się z ryzykiem wycofania się klienta z umowy. Właśnie dlatego ta opcja jest dostępna tylko w wybranych przypadkach i tylko w przypadku wybranych produktów, natomiast Vivre Deco zastrzega sobie wszelkie prawa dotyczące dostępności tej opcji lub jej braku, w zależności od kryteriów wewnętrznych. W chwili składania zamówienia, Klient jest informowany i akceptuje metodę płatności ekspres, która jest wybrana/dostępna. W przypadku, w którym Klient zamawia większą ilość takich samych produktów (więcej niż 10 takich samych produktów), w przypadku produktów dostarczanych bezpośrednio przez producenta (w takim przypadku dostawa ekspresowa będzie wyświetlona na stronie) lub w przypadku produktów, które obejmują wybrane kryteria wewnętrzne dotyczące komercjalizaji (ograniczona ilość, produkty delikatne i gabarytowe, produkty wymagające wyjątkowego manewrowania), Vivre Deco oferuje możliwość zapłaty wyłącznie przy użyciu karty online. W przypadku produktów, których nie obejmują wyżej wymienione kryteria, Vivre Deco może zaoferować możliwość zapłaty przelewem bankowym. Opcja zapłaty gotówką/przez POS u kuriera przy dostawie jest obciążona dodatkową opłatą.
   • 7.2.11. Informacje pozyskane w związku z prowadzoną sprzedażą, używane w celu opisania produktów, cech, wagi, dostępne w witrynie (obrazy statyczne, obrazy dynamiczne, prezentacje multimedialne, linki do innych witryn) nie skutkują dla Vivre DECO umownym zobowiązaniem, ponieważ używa się ich wyłącznie do celów prezentacji. Do czasu złożenia zamówienia Vivre DECO może wycofać ofertę na produkty lub ją zmienić w każdej chwili i nie musi w związku z tym pokrywać szkód ani płacić kar na rzecz potencjalnego nabywcy.
   • 7.2.12.Zamieszczając obrazy przedstawiające produkty lub usługi, Vivre DECO zastrzega sobie prawo do korzystania z innych produktów (akcesoriów itd.), które nie muszą być uwzględnione w cenie danego produktu i które w dorozumiany sposób nie będą doręczone. W takiej sytuacji w opisie produktu zamieszcza się informację, który produkt jest na sprzedaż, a który nie. Przypadki takie oznacza się również na obrazie.
   • 7.2.13 W bardzo rzadko występujących sytuacjach, w których Vivre DECO nie może dostarczyć części produktów, wysyła do Klienta wiadomość e-mail, oferując alternatywne rozwiązania:

    • a) anulowanie zamówienia lub usunięcie produktu, który nie może zostać dostarczony w ramach zamówienia;
    • b) przyznanie w witrynie aktywnego kredytu, który można wykorzystać wyłącznie w celu zakupu produktów z witryny www.vivrehome.pl.
   • 7.2.14 Opłata środowiskowa – przyjmuje wartość wyrażoną w PLN, opłacana przez VIVRE DECO do firm odpowiedzialnych za odbiór, transport i przetworzenie/recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z ustawą HG nr 1037/2010 o odpadach elektronicznych i elektrycznych. Zgodnie z prawem, obowiązek uiszczenia opłaty środowiskowej ponosi VIVRE DECO (producent), a opłata finalna pobierana jest od Klienta ostatecznego (Użytkownika).

    7.2.15. Poprzez opcję “Jestem  Eco”, wszystkie  instrukcje, opis produktów, dokumenty dotyczące  zamówionych produktów, będą wysyłane tylko w  formie cyfrowej (na konto klienta lub na e-mail).

  • 7.3. Zamówienia online

   • 7.3.1. Klient może złożyć zamówienie na produkty reklamowane w danej chwili, ale może to zrobić wyłącznie w witrynie, mając na uwadze, że oferta może podlegać ograniczeniu czasowemu (po upływie określonego czasu nie można składać zamówień i produkty mogą już nie być dostępne na www.vivrehome.pl). Cena podana w witrynie w chwili składania zamówienia nie zmienia się. Zamówień nie można składać po wygaśnięciu oferty. Vivre może w każdeju chwili modyfikować ceny, oferty i ilość zgodnie z wewnętrznymi kryteriami (położenie geograficzne, dostępność w magazynie itp) z respektowaniem już złożonych zamówień. Vivre Deco nie może być zobligowane do utrzymania konkretnej ceny, tylko i wyłącznie w przypadkach już złożonych zamówień; potencjalni klienci, którzy oglądają oferty, jednak nie składają zamówień, nie mogą wymagać ceny/ oferty innej niż ta podana na stronie www.vivrehome.pl.
   • 7.3.2. Wypełniając zamówienie, Klient oświadcza, że podane przez niego informacje, konieczne do dokonania zakupu, są prawidłowe, kompletne i dokładne w dniu składania zamówienia, dalej zwanego „zamówieniem złożonym”.
   • 7.3.3. Umowę na odległość uznaje się za zawartą z VIVRE DECO w Rumunii, gdy złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone drogą elektroniczną przez VIVRE DECO po zarecepcjonowaniu (pod kątem jakościowym i ilościowym) wszystkich produktów z tego zamówienia (bezpośrednio lub za pośrednictwem podwykonawców). Ponadto przed potwierdzeniem zamówienia Klienta i przed wysłaniem produktów VIVRE DECO ma prawo do skontaktowania się z Klientem za pomocą wszelkich dostępnych środków/uzgodnionych przez VIVRE DECO (telefonicznie lub e-mailowo), aby uzyskać osobiste potwierdzenie przez Klienta jego danych identyfikacyjnych i danych dostawy. Klienci akceptują fakt, że VIVRE DECO nie może być zmuszone do potwierdzenia/dostarczenia produktów do osób, które nie potwierdziły danych dostawy oraz identyfikacyjnych.
   • 7.3.4. Vivre DECO jednostronnie wycofuje i automatycznie anuluje zamówienie złożone przez Klienta, bez uprzedzenia Klienta o tym fakcie oraz nie ponosząc żadnych zobowiązań i przy braku roszczeń ze strony Klienta z tytułu strat związanych z poleganiem na zawartej umowie w następujących przypadkach:

    • 7.3.4.1. bank emisyjny nie akceptuje karty Klienta lub transakcji dla płatności online;
    • 7.3.4.2. transakcja została unieważniona przez dostawcę karty w zgodzie z VIVRE DECO dla transakcji online;
    • 7.3.4.3. wpisane przez Klienta w witrynie dane na potrzeby dostarczenia towaru (adres, dane do kontaktu) są niekompletne lub nieprawidłowe;
    • 7.3.4.4. aktywność Klienta w witrynie może skutkować dla Vivre DECO lub jej partnerów stratami dowolnego rodzaju;
    • 7.3.4.5.ponad dwie kolejne nieudane dostawy;
    • 7.3.4.6. z innych uzasadnionych powodów.
   • 7.3.5. W przypadku gdy Klient anuluje zamówienie, które opłacił z góry potwierdzonym przelewem bankowym lub kartą kredytową online, a bank zatwierdził transakcję, Vivre DECO zobowiązana jest zwrócić daną kwotę w terminie 14 dni od dnia, w którym potwierdziła operację, lub może przeliczyć ją na życzenie Klienta na kredyt Vivre, jak przewidziano w pkt 7.9.5.
   • 7.3.6.W przypadku wyczerpania się zapasów produktów zamówionych przez Klienta i opłaconych przez niego z góry (potwierdzonym przelewem bankowym lub kartą kredytową online) z przyczyn niezależnych od Vivre DECO, Vivre DECO informuje o tym fakcie Klienta niezwłocznie po stwierdzeniu takiej sytuacji oraz zwraca wpłaconą z góry kwotę w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta. W takiej sytuacji Vivre DECO zastrzega sobie prawo do zaproponowania, w uzupełnieniu do zwróconych kwot, kredytów promocyjnych (bezpłatnych) za każdy zamówiony produkt, po potwierdzeniu zamówienia, którego Vivre DECO nie mogła dostarczyć z przyczyn od niej niezależnych. Produkty takie można wykorzystać wyłącznie w witrynie www.vivrehome.pl i są one uzależnione od zachowania Klienta; 1 kredyt to 1 PLN i nie można go przenieść na inne konto czy innych użytkowników. Wszelkie podejrzenia o oszustwo skutkują unieważnieniem bezpłatnych kredytów promocyjnych.
   • 7.3.7. Złożone zamówienia można zmienić wyłącznie w wymienionych niżej przypadkach i na życzenie Klienta. Klient powinien wysłać wiadomość na adres e-mail kontakt@vivrehome.pl, wyraźnie formułując swoją prośbę oraz podając numer zamówienia.

    • a. Klient usuwa produkt i zawiadamia o tym Vivre DECO przed wysłaniem zamówienia
    • b. zwiększenie liczby produktów, które już zamówiono, o ile dane produkty są jeszcze aktywne w kampanii w chwili powiększania zamówienia
    • c. dostarczenie towaru opóźnia się o więcej niż 2 tygodnie po terminie dostawy
    • d. zmiana adresu dostawy
    • e. skumulowane zamówienia (opcja dostępna wyłącznie dla zamówień opłacanych przy odbiorze przesyłki) o zbliżonych terminach dostawy (maksymalnie jeden dzień)
    • f. zmiana metody płatności
    • g. Modyfikacja danych na fakturze. W przypadku faktur, nie można dokonywać zmiany podmiotu prawnego/osoby (całkowitej zmiany danych osobowych), a jedynie dokonywać korekt (imię/imiona, dane kontaktowe, itp.).
   • 7.3.8. Zmiana zamówienia jest niemożliwa, jeżeli Klient dokonuje płatności online lub przelewem bankowym.
   • 7.3.9. W przypadku gdy klient zmienia swoje dane osobowe, korzystając z formularzy dostępnych w witrynie, wszystkie zamówienia oczekujące na realizację mają przypisane dane określone/zaakceptowane przez Klienta przed wprowadzeniem takiej zmiany, po czym uwzględnia się nowe dane.
   • 7.3.10 Złożone zamówienie może zostać anulowane przed jego wysłaniem, poprzez opcję "Anuluj zamówienie" z Konta Klienta lub poprzez prośbę wysłaną przez Klienta na e-mail kontakt@vivrehome.pl, z jasnym wyrażeniem woli anulowania zamówienia i z jego numerem. /li> 7.3.11. Przy każdym złożonym zamówieniu Klient jest zobligowany do zweryfikowania i zaakceptowania aktualnego regulaminu.
  • 7.4. Zamówienia telefoniczne

   • 7.4.1. Klient/Członek nie może składać zamówień przez telefon. Klient/Członek nie może ubiegać się o zmianę zamówienia przez telefon.
  • 7.5. Umowa i finalizacja

   • 7.5.1. Od 1 maja 2015 r. Produkty sprzedawane przez naszą stronę internetową będą dostarczane do klientów w formie sprzedaży na odległość przez spółkę SC Vivre Deco SA z danymi identyfikującymi J40/3718/2012, CUI RO30010618.

    W przypadku klientów indywidualnych oraz osób prawnych nie zarejestrowanych w europejskim systemie VIES w celu wewnątrzwspólnotowego nabywania towarów, faktury będą wystawiane z uwzględnieniem lokalnego VATu w wysokości 23%. Faktury będą wystawiane z użyciem kodu VAT PL 5263130961, wystawiane w imieniu SC Vivre Deco SA, zgodnie z polskim systemem fiskalnym. Następnie VAT będzie pobierany bezpośrednio z naszej spółki do Budżetu Państwa Polskiego zgodnie z Dyrektywą 2006/112/CE Rady Europy.

    W przypadku klientow biznesowych zarejestrowanych w systemie http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=_pl w celu wewnątrzwspólnotowego nabywania towarów, faktury będą wystawiane bez podatku VAT. Te faktury będą emitowane z kodem podatku VAT RO 30010618, w imieniu SC Vivre Deco SA, zgodnie z rumuńskim systemem fiskalnym. Sprzedaż taka jest uznawana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów zwolnioną z VAT na podstawie artykułu 138 Dyrektywy 2006/112/CE Rady Europy.

   • 7.5.2. Vivre Deco wystawia i przekazuje Klientowi wszystkie dokumenty potrzebne do sfinalizowania zakupu produktów/usług zgodnie z obowiązującym prawem.
   • 7.5.3. Vivre Deco ułatwia przepływ informacji dotyczących etapu finalizowania zamówienia, wysyłając wiadomość e-mail z informacjami na adres wskazany przez Klienta. Wystawiona faktura musi zawierać wszystkie obowiązkowe pozycje, zgodnie z art. 319 Ustawy nr. 227/2015 dotyczącą Kodeksu Fiskalnego.
   • 7.5.4. Umowę oraz dokumenty potwierdzające dostarczenie paczki Klientowi przez kuriera (podpisany i rozliczony list przewozowy) od Vivre DECO traktuje się jak umowę wiążącą.
   • 7.5.5. Umowa jest umową na czas określony. Wygasa w chwili, kiedy strony wywiążą się ze swoich wzajemnych zobowiązań zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Dokumencie.
   • 7.5.6. W razie rozbieżności między wykazem dostarczonych pozycji (można ją pobrać z "Moje konto") a zawartością paczki, Klient informuje o tym fakcie Vivre DECO oraz kuriera (pod warunkiem, że był obecny w chwili, gdy Klient stwierdził takie rozbieżności) w ciągu maksymalnie 24 godzin od czasu otrzymania paczki, dzwoniąc lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@vivrehome.pl oraz podając dokładniejsze informacje (zdjęcia, objaśnienia itd.).
  • 7.6. Transport

   • 7.6.1. Koszty przesyłki kurierskiej dla produktów kupionych na www.vivrehome.pl od Vivre Deco są takie jak poniżej: a) opłata za dostawę to 14 złotych (VAT wliczony) jeżeli waga przesyłki nie przekracza 3 (trzech) kilogramów i jest wymiarowa b) opłata za wniesienie (opakowanie I dodatkowe materiały zabezpieczające, inne koszty dla delikatnych, cieżkich lub ponadwymiarowych produktów, itd.).Wszystkie koszty są obliczane I wyświetlanie Klientowi w czasie składania zamówienia, bazując na specyfikacji zamówienia (wielkość, waga, materiały). Vivre Deco szacuje koszty transportu na podstawie wewnętrznych wskaźników a Klient wyraźnie akceptuje je poprzez złożenie zamówienia, bez względu na dane leżące u podstaw tych kosztów. Jednocześnie, Klient nie może po złożeniu zamówienia prosić o obniżenie kosztów transpotu obliczonych na podstawie wagi i wielkości przesyłki.Vivre Deco oferuje usługę doręczenia do drzwi mieszkania / nieruchomości pod adres dostawy podany w momencie składania zamówienia, o ile cechy / szczegóły lokalizacji umożliwiają realizację dostawy bez naruszenia ustawowych przepisów bezpieczeństwa pracy. Jeśli dostawa nie może zostać wykonana bez naruszenia przepisów prawnych, firma kurierska może odmówić dostawy do drzwi mieszkania / nieruchomości.

   • 7.6.2 Klient otrzymuje wyraźnie doprecyzowaną informację o terminie dostawy po złożeniu zamówienia, a termin ten jest uwarunkowany: transportem produktów od dostawców Vivre DECO, okresem przetwarzania zamówienia w centrum logistycznym początkowego dostawcy oraz w magazynie Vivre DECO, liczbą dni roboczych w miesiącu, liczbą zamówionych pozycji oraz czasem potrzebnym do przetworzenia każdego produktu itd. Łączny czas dostawy może się wydłużyć z uwagi na produkt wymagający dłuższego terminu dostawy, w związku z czym Klient, zamawiając niektóre produkty, zgadza się na dłuższy czas dostawy, aż do najpóźniejszej daty dostawy. Produkty w ramach jednego zamówienia dostarcza się z zasady w jednej paczce i z jednym numerem listu przewozowego (produkty takie nie podlegają dostawom częściowym).

    Dostawy z zasady realizuje się w terminie podanym w chwili złożenia zamówienia (wynosi on od 2 dni do 8 tygodni) i Klient może w każdej chwili otrzymać informację dotyczącą etapu realizacji dostawy. W przypadku gdy dostawa zamówionego produktu przekracza podany wyżej czas dostawy, Vivre DECO zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym Klienta, wysyłając mu wiadomość e-mail oraz proponując dwa rozwiązania: Klient może pisemnie anulować zamówienie/produkt lub może zgodzić się na nowy termin dostawy. Jeżeli Klient zapłacił za towar z góry, wpłacone kwoty zwraca się w całości zgodnie z przepisami prawa, w terminie 14 dni od dnia anulowania.

   • 7.6.3 W ramach promocji Klient może otrzymać bezpłatną dostawę (opłata za dostawę – tak jak jest to opisane w 7.2.9, kwota 0 złotych (zero)). Oferta ta nie dotyczy opłaty manipulacyjnej, która jest naliczana osobno. Darmowa dostawa jest zakup produktów o wartości powyżej 300 PLN, w pewnych okolicznościach, do których zalicza się:

    • a. paczka o wadze poniżej 3 kilogramów,
    • b. utrzymanie zamówienia w początkowym stanie (bez zmian/opóźnień)),
    • c. zmiana zamówienia z inicjatywy Vivre Deco: zamiana w terminie dostawy (dokładniej opóźnienia), gdy produkty są niedostępne, lub w wyniku błędów w systemi, etc...

   7.6.4 Wysyłka Multi-colet Aby zapewnić bezpieczeństwo małym i delikatnym produktom oraz skrócić czas dostawy, Vivre Deco używa systemu Multi-colet: zamówienie jest wysyłane w kilku oddzielnych transportach (w oddzielnych dniach). Klient może sprawdzić numer przesyłek w zamówienie I ich status w zakładce Moje zamówienia na www.vivrehome.pl. VIVRE DECO nie gwarantuje w żaden sposób, że zamówienie zostanie wysłane w pojedyńczym transporcie i nie wymaga dodatkowych opłat za wysyłkę w kilku terminach. Sposób pakowania i dostawy zamówienia zależy od VIVRE DECO, zgodnie z obowiązkiem dostawy całego zamówienia w założonym terminie.

  • 7.7. Jakość i gwarancje

   • 7.7.1. Vivre DECO przestrzega przepisów prawa polskiego dotyczących rękojmi. Opisy produktów zawierają jasno sprecyzowane informacje na temat gwarancji i członek nie może ubiegać się o dłuższą gwarancję niż przewidziana. Udzielona gwarancja dotyczy „normalnego zużycia” i jest dostępna wyłącznie dla produktów zakupionych przez Klienta od Vivre DECO oraz opłaconych. Produkty są objęte gwarancją zgodnie z ustawą 449/2003 lub dłuższą, jeżeli w prezentowanym produkcie zaznaczono wydłużony okres gwarancji. Odpowiedzialność Vivre DECO na podstawie art. 9-14 ustawy 449/2003 jest zasadna jeżeli brak zgodności zostanie stwierdzony w okresie 2 lat od daty dostarczenia produktu. Gwarancja wymaga zwrotu niezgodnego produktu do sprzedawcy i poinformowania go w formie pisemnej w terminie przewidzianym prawem. Vivre DECO nie wymienia ani nie naprawia wadliwych lub niezgodnych produktów. Vivre DECO zachowuje tytuł własności takich niezgodnych produktów. Klient nie ma prawa ubiegać się o odszkodowanie lub karę z tytułu takich niezgodnych produktów i składając zamówienie, oświadcza, że w przypadku niezgodności towaru z umową zgadza się przyjąć równowartość ceny takich produktów i transportu.
   • 7.7.2. Detale opisu każdego produktu są dostępne na stronie. Informacje dotyczące regulaminu gwarancyjnego Vivre Deco i instrukcje użytkowania różnych typów produktów mogą być przekazane Klientowi w postaci dokumentu cyfrowego, dostępnego na  koncie Vivre lub też można o nie poprosić poprzez e-mail. Jeśli te informacje nie dotrą do Klienta może on je otrzymać w każdej chwili drogą telefoniczną lub mailową przez kontakt@vivrehome.pl.
  • 7.8. Zrzeczenie się praw wynikających z umowy i zwrot produktów

   • 7.8.1. Z wyjątkiem ograniczeń przewidzianych w pkt 7.9 w odniesieniu do kredytów Vivre, Klient może zwrócić produkty zakupione na podstawie umowy oraz otrzymać pełną wpłaconą kwotę za produkty w następujących przypadkach:

    • 7.8.1.1. produkty posiadają poważne wady, przez co nie spełniają swojego zadania;
    • 7.8.1.2. dostarczone produkty są inne (specyfikacje, ilość itd.) niż w złożonym zamówieniu;
    • 7.8.1.3. produkty mają wady fabryczne;
    • 7.8.1.4 Klient wycofał się z umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania paczki. Tak więc VIVRE DECO wydłuża standardowy 14-sto dniowy termin zawarty w art. 9 Ustawy OUG 34 z 4 czerwca 2014 o ochronie niektórych praw konsumentów przy umowach z profesjonalistami oraz jej nowelizacjach.
   • 7.8.2. Vivre Deco może zgodzić się pokryć koszty dostawy zwracanych produktów (zarówno dostawy, jak i przesyłki zwrotnej, niezależnie od przyczyn zwrotu) jako procedura lojalnościowa, pod warunkiem zastosowania formy określonej w pkt 7.8.3 oraz wystąpienia o zwrot i przetworzenie za pośrednictwem sekcji „Moje konto” w witrynie www.vivrehome.pl. Poprzez wypełnienie formularza zwrotu, Klient ma możliwość jednoczesnego wybrania produktów z jednego lub kilku zamówień (w maksymalnym terminie 30 dni). W przypadku gdy Klient korzysta z innego kuriera lub metod dostawy (pocztą lub osobiście) zgodnie z art. 13 ust. 3 i art 14 Ustawy OUG 34 z 4 czerwca 2014 o ochronie niektórych praw konsumentów przy umowach z profesjonalistami oraz modyfikowaniu i uzupełnianiu konkretnych umów, zastosowanie mają nowelizacje tej ustawy i dodatkowe normy prawne.

   • 7.8.3. Klient powiadamia Vivre DECO o decyzji w sprawie anulowania umowy przed upływem terminu anulowania. W tym celu Klient może:

    • a) skorzystać z formularza anulacji dostępnego w witrynie Vivre DECO w sekcji „Zwroty”
    • b) złożyć jednoznaczne oświadczenie o decyzji anulowania umowy.
   • 7.8.4. Klient, który wystosował do Vivre DECO zawiadomienie zgodnie z pkt 7.8.3 odpowiada za zwrot i przekazanie produktów do Vivre DECO lub strony upoważnionej przez Vivre DECO do ich odbioru (zazwyczaj jest to firma kurierska wymieniona w formularzu zwrotów w witrynie www.vivrehome.pl) i musi tego dokonać bez zbędnej zwłoki oraz w terminie 30 dni od dnia, w którym zgłosił Vivre DECO swoją decyzję o anulowaniu umowy. Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli Klient wyśle produkty przed upływem 30 dni wymaganych w celu zabezpieczenia odpowiednio zapakowanych towarów podczas transportu.
   • 7.8.5. Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu zakupionych produktów lub do roszczeń z tytułu strat związanych z poleganiem na zawartej umowie w następujących przypadkach:

    • 7.8.5.1 jeżeli na wniosku zwrotu w sytuacjach wymienionych w pkt 7.8.1 jest taka sama data jak data na zgłoszeniu zamiaru zwrotu produktów, w związku z czym przekroczony zostaje 30-dniowy termin przewidziany w pkt 7.8.2, licząc od dnia roboczego następującego po dniu, w którym umowa stała się wiążąca.
    • 7.8.5.2 Jeżeli produkt jest zwracany w przyczyn wymienionych w pkt 7.8.1 i jest zwracany w stanie innym niż ten, w którym został doręczony, powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym (wraz z dokumentami oraz wszystkimi elementami).
    • 7.8.5.3 Jeżeli produkt wyprodukowano według specyfikacji klienta lub wyraźnie dostosowano go do potrzeb Klienta.
    • 7.8.5.4 W przypadku gdy zamówione i dostarczone produkty były zabezpieczone (zapieczętowane/zaplombowane) i nie podlegają zwrotowi z uwagi na ochronę zdrowia lub higienę ze względu na założenie, że Klient usunął zabezpieczenie (produkty takie przedstawia się jako produkty niepodlegające zwrotowi).
    • 7.8.5.5 Jeżeli zamówione i dostarczone produkty są nierozerwalnie zmieszane z innymi produktami w chwili dostarczenia.
   • 7.8.6. W wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia Członek/Klient otrzymuje informację, czy produkt podlega zwrotowi oraz czy zwrot wiąże się z jakimiś kosztami. Produkty wchodzące w skład zestawu zwraca się w formie zestawu. Pudełka i opakowania ochronne stanowią część produktu.
   • 7.8.7.W przypadku anulowania umowy przez Klienta, Vivre DECO zwraca całą wpłaconą przez niego kwotę, włącznie z kosztami dostawy bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przez Vivre DECO decyzji Klienta o anulowaniu umowy, jak przewidziano w pkt 7.82 i 7.8.3. Refundacja powinna nastąpić z wykorzystaniem tej samej metody płatności użytej przez Klienta dla pierwotnej transakcji, z wyjątkiem sytuacji, gdy Klient zgodził się na inną metodę płatności z zastrzeżeniem, że Klient nie będzie obciążony żadnymi kosztami przedmiotowej refundacji.
   • 7.8.8. Klient może zwrócić produkty nabyte w drodze umowy i otrzymać częściową refundację, jeżeli stwierdzono, że produkty są w stanie, w którym w przypadku powtórnej sprzedaży zmiejszyły swoją wartość (nie posiadają wszystkich części, początkowej dokumentacji lub inne przyczyny zmieniające początkowy produkt).
  • 7.8.9 Jeśli klient nie opakuje prawidłowo w celu abezpieczenia/przemieszczania się zwracanych produktów, kurier zamówiony przez formularz zwrotu ma prawo do nieodebrania produktów zgłoszonych do zwrotu na koszt VIVRE Deco. Jeśli klient wysyła produkty niewłaściwie zabezpieczone/zapakowane z pomocą innej metody (inny kurier, poczta, dostawa osobista, etc) odpowiada on za wszystkie uszkodzenia, usterki, braki wykryte przy tym zwrocie. Powyższe postanowienia nie odnoszą się do produktów zapakowanych oryginalnie, które spełniają standardy kurierskie określone na stronie firmy kurierskiej i, które są w stanie ochronić produkty zgodnie z ich specyfikacją (materiał, wymiary, etc).
 • 7.9. Punkty Vivre

  • 7.9.1 Vivre DECO może oferować punkty w ramach odliczanych kosztów marketingu oraz może jednostronnie zmienić mechanizm przyznawania kredytów, a działania takie nie podlegają roszczeniom ze strony Klienta z tytułu strat związanych z poleganiem na zawartej umowie. Jeden kredyt wynosi 1 PLN i można go wykorzystać w celu zakupu towarów na www.vivrehome.pl.

   Punkty promocyjne otrzymuje się w następujący sposób:

   • 7.9.1.1 punkty za zaproszenie znajomych

    • 1. - Klient wysyła zaproszenia w ramach swojej subskrypcji w witrynie do innych osób, które nie są ani nie były Członkami społeczności Vivre na www.vivrehome.pl;
    • 2. -osoby otrzymujące wspomniane wyżej zaproszenia dokonują rejestracji i otrzymują status Członków;
    • 3. - po otrzymaniu statusu Członka osoby te kupują produkty, składając zamówienia z nowo utworzonego konta. Po upływie okresu odstąpienia (30 dni) od otrzymania pierwszego zamówienia przez zaproszoną osobę, Klient, który wysłał zaproszenie otrzymuje kredyt w kwocie 20 PLN, który jest aktywny pod adresem www.vivrehome.pl. Punkty są przypisywane do konta Klienta i można je wykorzystać na zakup produktów, mając na uwadze, że 1 kredyt to 1 PLN.
   • 7.9.1.2 Punkty przyznane za lojalność oraz w ramach rekompensaty za inne działania: Vivre DECO wysyła do Klienta wiadomość e-mail z informacją o przyznaniu mu kredytów wskutek aktywowania pewnych mechanizmów lub w ramach rekompensaty za opóźnienie dostawy lub anulowanie produktów. Klient klika w link podany w wiadomości e-mail i aktywuje/pobiera punkty na www.vivrehome.pl. Pobrane punkty można wykorzystać, płacąc za produkty lub transport w ramach zamówienia złożonego z konta danego Klienta.

  • 7.9.1.3 PROMOWANIE PRZEZ PARTNERÓW a. Partner promocji – dekorator wnętrz, architekt, firma aranżująca wnętrza, itd., która poleca produkty dostępne w VIVRE oraz powoduje wzrost sprzedaży pośród klientów/konsumentów poprzez swoje usługi designerskie i wyposażenia wnętrz. Członkowie, który sprzedają (sklepy online oraz stacjonarne) lub klienci ostateczni (nie będący w innej relacji z Członkami, którzy są konsumentami) nie są Partnerami promocji. Pracownicy VIVRE nie mogą być Partnerrami promocji; b. Voucher Designera – wartość całkowita aktywnych kredytów, przeliczana na złotówki, zgodna z art 7.2.13 Regulaminu c. Kwalifikowane zamówienie - wartość całkowita zamówienia (łącznie ze wszystkimi opłatami – przesyłka wielkogabarytowa, płatność przy odbiorze, itp, i rekalkulowana po dokonaniu zwrotu obniżając wartość produktów o zwrócone z zamówienia) minimalnie 1000 zł i zgłoszone przez email po złożeniu na kontakt@vivrehome.pl z tematem - Partener promocji oraz numer zamówienia. d. Status “transakcja zakończona”- status nadawany po opłacniu i otrzymaniu zamówienia oraz widoczny w Moje konto/Moje zamówienia; e. Termin ważności kredytów z Vouchera Designera – punkty mogą zostać użyte częściowo lub całkowicie w ciągu 12 miesięcy od ich aktywacji; po tym czasie niewykorzystane punkty zostaną usunięte zgodnie z art 7.9.2; f. Oszustwo – czynność Członka lub Partnera promocji, polegająca np. na złożeniu nieprawidłowego zamówienia, założenia wielu kont do składania zamówień dla niego samego lub sprzedaży lub innych. Każde podejrzenie oszustwa dotyczące Partnera promocji lub Członka skutkuje zawieszeniem przyznanych kredytów oraz konta Partnera do czasu wyjaśnienia sytuacji (udowodnienia statusu Designera/Architekta/firmy dekorującej wnętrza/Agenta promocji przy pomocy dokumentów, dyplomów, kontraktów, itp.) Kroki postępowania: Krok 1- Członkowie witryny mogą promować pomiędzy klientami ostatecznymi produkty sprzedawane na stronie www.vivrehome.pl, czytając i akceptując Regulamin oraz wysyłając stosowna dyspozycję drogą emailową na kontakt@vivrehome.pl z tytułem - Partener promocji i REJESTRACJA; Krok 2- Vivre Deco SA przydziela Partnerom promocji punkty pod następującymi warunkami: zamówienie zostanie zgłoszone w momencie jego złożenia jako Projekt promocji przez email na kontakt@vivrehome.pl z tematem Partner promocji, numerem zamówienia oraz nazwą Partnera z adresu Partnera promocji zamówienie będzie posiadało końcową wartość po otrzymaniu (łącznie ze wszystkimi opłatami – paczka wielkogabarytowa, płatność przy odbiorze, itd.) minimalnie 1000 PLN.

 • 7.9.2 Okres ważności kredytów Vivre jest ograniczony. Punkty Vivre mają termin zastosowania przy pierwszym złożonym zamówieniu w maksymalnym okresie 12 miesięcy od daty ich aktywowania na koncie Klienta Vivre. Po tym czasie Punkty Vivre starsze niż 12 miesięcy automatycznie tracą swoją ważność i zostają usunięte z konta Klienta. Kredytów nie można zamienić w ekwiwalent pieniężny (złotówki) i nie można ich używać w innym miejscu, niż na www.vivrehome.pl. Kredytów nie można używać na innym koncie, jedynie na tym na którym zostały aktywowane, nie da się ich także przesłać na inne konto i nie da się ich użyć do zakupów przez innych Klientów na innych kontach.
 • 7.9.3.W przypadku jakichkolwiek podejrzeń o oszustwo związane z otrzymaniem i wykorzystaniem takich promocyjnych kredytów, Vivre DECO zastrzega sobie prawo do jednostronnego unieważnienia przydziału i wykorzystania kredytów, a działanie takie uniemożliwia Użytkownikowi wnoszenie roszczeń z tytułu strat związanych z poleganiem na zawartej umowie lub ubieganie się o zwrot równowartości niektórych produktów.
 • 7.9.4 W przypadkach wymienionych w pkt 7.8.1, mających zastosowanie do produktów opłaconych w całości lub częściowo kredytami promocyjnymi, zwracanych kwot nie można przekazywać na rachunki bankowe wskazane przez Klientów; w razie zwrotu Klient otrzymuje punkty (1 kredyt = 1 PLN) i może je wykorzystać wyłącznie w celu dalszych zakupów na www.vivrehome.pl
 • 8. Oszustwo

  • 8.1. Vivre Deco nie może wymagać od swoich Klientów lub Użytkowników przy pomocy środków komunikacji (e-mail/telefon/SMS/itd.) podawania informacji dotyczących poufnych danych, rachunków/kart bankowych czy osobistych haseł.
  • 8.2. Klient/Członek ponosi całkowitą odpowiedzialność za ujawnienie danych osobowych i poufnych informacji stronom trzecim.
  • 8.3. Vivre Deco uchyla się od odpowiedzialności w przypadku, gdy Członek/Klient poniesie straty spowodowane przez stronę trzecią, która podszywa się pod Vivre DECO lub utrzymuje, że występuje w imieniu Vivre DECO.
  • 8.4. Członek/Klient informuje Vivre DECO o wszelkich takich próbach oszustwa.
  • 8.5. Vivre Deco nie rozpowszechnia SPAMów. Członek/Klient, który wyraźnie podał swój adres e-mail w witrynie, może dezaktywować konto odpowiadające takiemu adresowi e-mail.
  • 8.6. Wszystkie komunikaty wysyłane przez Vivre DECO przy pomocy elektronicznych narzędzi komunikacji na odległość (e-mail) zawierają kompletne i dokładne dane identyfikacyjne lub linki do takich danych, które są aktualne w dniu przesłania wiadomości.
  • 8.7. Poniżej wymienia się działania uznawane za próbę oszustwa w stosunku do witryny/zawartości lub Vivre DECO. Vivre DECO zastrzega sobie prawo do wniesienia zawiadomienia o przestępstwie przeciwko stronom, które próbowały dopuścić się takich nielegalnych czynów:

   • 8.7.1. dostęp do danych dotyczących Członka/Klienta przy użyciu konta lub innych metod;
   • 8.7.2. zmiana lub przekształcenie zawartości witryny lub korespondencji wysłanej przez Vivre DECO do Członka/Klienta;
   • 8.7.3. wpływanie na wydajność serwera lub serwerów hostujących witrynę;
   • 8.7.4. udostępnienie lub ujawnienie nieuprawnionej stronie trzeciej treści wysłanej przez Vivre DECO do Członka/Klienta, jeżeli strona taka nie jest zamierzonym odbiorcą danej treści.
  • 8.8. Próbę otrzymania od Vivre DECO kredytów w sposób przedstawiony w pkt 7.9, w drodze użycia fałszywych kont (fikcyjne nazwiska, więcej niż jedno konto na osobę fizyczną lub wykorzystanie tożsamości innych stron) uważa się za próbę oszustwa, która skutkuje anulowaniem przyznanych korzyści, zablokowaniem dostępu do witryny i zgłoszeniem takiego czynu odpowiednim organom.
 • 9. Zastrzeżenia prawne

  • 9.1.Vivre Deco nie ponosi odpowiedzialności wobec Członka/Klienta, który korzysta z witryny lub zawartości w sposób inny niż ten przewidziany w zasadach i warunkach określonych w niniejszym dokumencie.
  • 9.2. Członek/Klient, który stwierdzi, że zawartość wysłana przez Vivre DECO narusza prawa autorskie lub inne prawa, może zwrócić się do Vivre DECO o szczegółowe informacje, wysyłając na adres kontakt@vivrehome.pl wiadomość i umożliwiając Vivre DECO potwierdzenie takiego działania.
  • 9.3. Vivre Deco nnie przyznaje Członkowi lub Klientowi dostępu do witryny lub serwisu bez rejestracji w witrynie oraz nie przyznaje mu prawa do pobierania lub całkowitej czy częściowej zmiany zawartości, do odtwarzania całej lub części zawartości, powielania zawartości i przekazywania udostępnionej mu zawartości stronie trzeciej na podstawie umowy użytkownika bez pisemnej zgody Vivre DECO.
  • 9.4. Vivre Deco nie odpowiada za zawartość, jakość lub charakter innych witryn, do których Członek może uzyskać dostęp, korzystając z różnych linków, niezależnie od charakteru takich linków. Pełną odpowiedzialność za zawartość takich witryn ponoszą ich właściciele.
  • 9.5. Vivre Deco uchyla się od odpowiedzialności w razie wykorzystania witryny lub zawartości przekazanej Członkowi/Klientowi przy pomocy dowolnych środków (drogą elektroniczną, telefoniczną itd.), poprzez witryny, w wiadomościach e-mail lub przez pracownika Vivre DECO w przypadku, gdy wykorzystanie takie może skutkować szkodą dla Członka/Klienta lub strony trzeciej zaangażowanej w przekazanie takiej zawartości.
  • 9.6. Vivre Deco ie gwarantuje bezpośrednio ani pośrednio, że:

   • 9.6.1. Koszta transportu w systemie kurierskim, dla poroduktów zakupionych na stroinie www.vivrehome.pl od Vivre Deco są następujące: a) za dostawę produktów o wartości poniżej 300 zł, opłata za dostawę wynosi 14 ZŁ (łącznie z VAT).
   • b) za dostawę produktów o wartości przekraczającej 300 zł, wszelkie koszta transportowe ponosi Vivre Deco. Całkowity koszt zamówienia jest zawsze dokładnie pokazywany. Klient w chwili składania zamówienia w szybki sposób, poprzez złożenie zamówienia, akceptuje koszta transportu, niezależnie od elementów, które złożyły się na wygenerowanie tych kosztów. W następstwie powyższego, klient po złożeniu zamówienia nie posiada prawa do wymagania obniżenia kosztów transportu, na bazie zważenia lub pomiaru przesyłki. Vivre Deco oferuje usługę dostawy do drzwi mieszkania pod adres podany przy złożeniu zamówienia, tylko w przypadkach gdy podane dane adresowe pozwalają na doręczenie przesyłki bez złamania obowiązującego prawa dotyczącego bezpieczeństwa pracy. W przypadku, w którym dostawa nie może być dokonana bez złamania tego prawa, firma kurierska posiada prawo do rezygnacji z dokonania dostawy do drzwi miekszkania ;
   • 9.6.2. serwis będzie działał bez zakłóceń, będzie bezpieczny i wolny od błędów;
   • 9.6.3. Vivre Deco może organizować kampanie z darmową dostawą (nakładanie opłaty za dostawę - takiej jaka jest przewidziana w podpunkcie 9.6.1 o wartości 0 (zero) ZŁ. Darmowa dostawa jest aplikowana na przesyłki o wartości powyżej 250 ZŁ, tylko w konkretnych przypadkach, które obejmują: a. zachowanie umowy/zamówienia w początkowym stanie (bez zmian/ przedłużeń). b. zmianę początkowego zamówienia z inicjatywy Vivre Deco: zmiany dotyczące okresu dostawy (w szczególności jego przedłużenie), produkty, które stają się niedostępne, inne błędy systemu itp.
  • 9.7. Operatorzy, administratorzy lub właściciele witryn nie ponoszą na podstawie niniejszych zasad i warunków żadnej odpowiedzialności za takie działania i ich konsekwencje, w tym między innymi za zakupy, specjalne oferty, promocje czy inne działania/linki/transakcje/współpracę itd., mające miejsce między Członkiem lub Klientem a stroną trzecią, która jest bezpośrednio lub pośrednio reklamowana w danym przypadku.
 • 10. Siła wyższa i zdarzenia przypadkowe

  • 10.1. Z wyjątkiem przypadków, które nie są wyraźnie określone, żadna ze stron obowiązującej umowy nie odpowiada za nieterminowe lub nieodpowiednie wywiązane się ze wszystkich lub części zobowiązań na podstawie umowy w sytuacji, gdy spowodowane jest to siłą wyższą.
  • 10.2. Strona lub przedstawiciel prawny strony powołującej się na siłę wyższą ma obowiązek niezwłocznie poinformować drugą stronę o wystąpieniu takiej sytuacji oraz podjąć właściwe środki w celu ograniczenia następstw danego zdarzenia.
  • 10.3. Strona lub przedstawiciel prawny strony powołującej się na siłę wyższą jest zwolniony z tego obowiązku w przypadku, gdy nie ma możliwości wywiązania się z niego z uwagi na zaistniałe zdarzenie.
  • 10.4. Jeżeli siła wyższa utrzymuje się przez 15 dni od wystąpienia zdarzenia, każdej ze stron umowy przysługuje prawo jej rozwiązania pod warunkiem powiadomienia o tym drugiej strony, przy czym strony nie mogą wnosić roszczeń z tytułu strat związanych z poleganiem na zawartej umowie.
  • 10.5. Strona powołująca się na siłę wyższą musi przedstawić dowód potwierdzający stratę spowodowaną przez siłę wyższą w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia (z zastrzeżeniem postanowień pkt 10.3).
  • 10.6. Vivre DECO nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów wskutek działania siły wyższej (wypadek z udziałem dostawcy lub firmy kurierskiej). W takiej sytuacji Klient może otrzymać aktywne punkty promocyjne (według uznania Vivre DECO lub zależnie od przypadku), które może wykorzystać w nieokreślonym czasie na zakup produktów na www.vivrehome.pl, zgodnie z zasadami i warunkami przedstawionymi w pkt 7.9.
 • 11. Rozstrzyganie sporów

  • 11.1. Korzystając z witryn, odwiedzając je lub przeglądając lub korzystając z zawartości wysyłanych przez Vivre DECO do Członka/Klienta przy pomocy dostępu lub przekazywanych w dowolny sposób (drogą elektroniczną, telefoniczną itd.), Członek/Klient zgadza się z przedstawionymi niniejszym zasadami i warunkami.
  • 11.2. Ewentualne spory dotyczące niniejszych zasad i warunków, mające miejsce między Członkiem lub Klientem a Vivre DECO, rozstrzyga się polubownie.
  • 11.3. Ewentualne spory między Członkiem a Vivre DECO lub jej partnerami rozstrzyga się polubownie. W razie braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, podlega on rozstrzygnięciu przez właściwy sąd dla siedziby VIVRE DECO lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta, zgodnie z obowiązującym prawem.
  • 11.4. Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów dla konsumentów oraz ze zmodyfikowanym Rozporządzeniem (KE) nr 2006/2004 oraz Dyrektywą 2009/22/CE, VIVRE DECO oferuje CZŁONKOM/KLIENTOM możliwość optowania za rozstrzyganiem wszelkich sporów przy użyciu europejskiej platformy rozwiązywania sporów online (platforma ODR), która jest cyfrowym instrumentem stworzonym przez Komisję Europejską w celu ułatwienia niezależnego, bezstronnego, przejrzystego, skutecznego, szybkiego i sprawiedliwego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów sprzedaży lub świadczenia usług konsumpcyjnych w Internecie, dla każdego konsumenta rezydującego w Unii Europejskiej oraz każdego sprzedawcy z siedzibą w Unii Europejskiej. W tym celu można użyć poniższy link do platformy ODR: ODR.
  • 11.5. W przypadku uznania któregoś z powyższych postanowień za nieważne, postanowienie takie nie wpływa na wykonalność pozostałych postanowień, niezależnie od danego przypadku.
  • 11.6. Niniejszy dokument sporządzono zgodnie z prawem rumuńskim i zgodnie z tym prawem należy go interpretować.
 • 12. Postanowienia końcowe

  • 12.1. Vivre Deco zastrzega sobie prawo do zmiany bieżących postanowień oraz do zmiany witryny/jej struktury/serwisu i zawartości bez wcześniejszego powiadomienia Członka lub Klienta.
  • 12.2. W ramach zastrzeżeń określonych w niniejszych zasadach i warunkach Vivre DECO nie ponosi odpowiedzialności za błędy w witrynie, w tym za zmiany, ustawienia itd., które nie zostały wprowadzone przez administratora witryny.
  • 12.3. Vivre Deco zastrzega sobie prawo do zamieszczania pasków reklamowych lub linków na dowolnej stronie witryny zgodnie z obowiązującym prawem.
 • 13. Kontakt i dodatkowe informacje

  • 13.1. W razie pytań lub propozycji dotyczących Vivre DECO prosimy o kontakt telefoniczny na numer: (22) 307 14 18, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00, lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@vivrehome.pl.
  • 13.2. Wszystkie uwagi, pytania, wiadomości zwrotne, pomysły, propozycje lub wszelkiego rodzaju komunikaty czy informacje dotyczące www.vivrehome.pl, jej funkcjonowania czy usprawnień stanowią wyłączną własność Vivre DECO.

  Przetwarzanie danych osobowych: Vivre Deco sp. z o.o. Zarejestrowana do ewidencji podmiotów przetwarzających dane osobowe pod numerem 22845.

 • PROMOWANIE POPRZEZ PARTNERÓW a. Partener w promowaniu - Projektant wnętrz, Architekt, firma zajmująca się dekorowaniem wnętrz itp. która poleca produkty komercjalizowane przez Vivre i pomaga we wzroście sprzedaży konsumentom/klientom usług dotyczących designu i dekoracji. Członkowie, którzy komercjalizują (sklepy online lub offline) lub docelowi konsumenci (nie znajdują się w relacji konsultacyjnej z członkami konsumentami) nie są Partnerami promowacyjnymi. Pracownicy Vivre nie mogą być Partnerami Promowacyjnymi; b. Voucher Designer - całkowita wartość aktywowanych kredytów, obliczana w zł, zgodnie z artykułem 9.2.13 znajdującym się w Regulaminie; c. Zakwalifikowane zamówienie- całkowita wartość końcowa (łącznie z innymi opłatami - koszt za opłatę przy dostawie itp, obliczany po zwrotach poprzez odjęcie wartości produktów zwróconych z tego zamówienia) o minimalnej kwocie 1000 zł i z powiadomieniem na email przy jego złożeniu - kontakt@vivrehome.pl z tematem - Partener Promowacyjny i numerem zamówienia. Status “tranzakcja zakończona”- status generowany po odebraniu i zapłacie za zamówienie, który można weryfikować w Moje Konto/ Moje zamówienia; e. Ważność kredytów z Voucher Designer- punkty mogą zostać wykorzystane, częściowo lub w całości, w 12 miesięcy od ich aktywacji; po tym okresie, niewykorzystane punkty zostaną potraktowane zgodnie z artykułem 9.9.2; f. Kradzież - działanie Członka lub Partnera Promowacyjnego w celu złożenia nieważnego zamówienia, tworzenia wielu kont, z których można składać zamówienia, dla własnej korzyści, ponownej sprzedaży lub tego typu rzeczy. Jakiekolwiek podejrzenie kradzieży przez Partnera Promowacyjnego lub Członka prowadzi do zawieszenia ważności otrzymanych kredytów aż do całkowitego wyjaśnienia sytuacji (dowiedzenie statusu Projektanta/ Architekta/firmy dekorującej wnętrza/Agenta promującego, przy pomocy dokumentów, dyplomów, kontraktów, itp). Kroki do wykonania: krok 1- Członkowie strony upoważnieni do promowania docelowym konsumentom produktów sprzedawanych na stronie vivrehome.pl muszą przeczytać i zaakceptować Regulamin i wysłać wiadomość email na adres kontakt@vivrehome.pl z tematem - Partener promowacyjny i ZAPIS; krok 2- Vivre Deco SA przeleje punkty Partnerom Promowacyjnym tylko w następujących przypadkach: zamówienie musi być częścią Projektu Promującego w chwili jego składania, poprzez wiadomość email na adres kontakt@vivrehome.pl z tematem- Partener promowacyjny, która musi również zawierać numer zamówienia i nazwisko członka ze statusem Partnera promowacyjnego; Zamówienie musi mieć końcową (łącznie z kosztami dostawy itp)minimum 1000 zł.

  Zgodnie z nowym regulaminem ochrony prywatności danych osobowych RODO (GDPR), prosimy o wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie w następujących celach: prawidłowe działanie platformy Vivre, pomiar wykorzystania platformy Vivre, zaawansowane funkcje, takie jak rekomendowane produkty i inne rodzaje funkcjonalności, które pozwolą nam przedstawić najbardziej odpowiednie oferty za pośrednictwem różnych kanałów marketingowych.