Warunki i zasady Vivre DECO • 1. Definicje

  VIVRE DECO - Spółka VIVRE DECO SA, z siedzibą w Bukareszcie, Bulevard Tudor Vladimirescu Nr 22, Green Gate Office, Piętro 7, Sektor 5, J40/3718/2012, NIP RO30010618/PL5263130961, kapitał zakładowy - 7.250.800 RON, działająca zgodnie z przepisami prawa rumuńskiego.

  WITRYNA–domena www.vivrehome.pl i jej subdomeny.

  TREŚĆ definiuje się w następujący sposób:

  • wszystkie informacje zamieszczone w WITRYNIE, które można odwiedzać, przeglądać, lub do których można uzyskać dostęp w inny sposób przy pomocy urządzeń cyfrowych;
  • treść wszelkich wiadomości e-mail wysyłanych do UŻYTKOWNIKÓW lub KLIENTÓW przez Vivre Deco drogą elektroniczną i/lub przy pomocy innych dostępnych środków łączności;
  • wszelkie informacje przesyłane przy użyciu dowolnych środków przez pracownika lub współpracownika Vivre do UŻYTKOWNIKÓW lub KLIENTÓW z wykorzystaniem danych do kontaktu, nawet niepodanych za pośrednictwem witryny;
  • informacje dotyczące produktów, usług i/lub opłat wymaganych przez Vivre Deco w określonym czasie;
  • informacje dotyczące produktów, usług i/lub opłat wymaganych przez stronę trzecią, z którą Vivre Deco zawarła umowę o partnerstwie na czas określony;
  • dane dotyczące Vivre Deco lub inne dane poufne z nią związane.

  SERWIS – elektroniczna usługa handlowa, świadczona wyłącznie za pośrednictwem ogólnodostępnych podstron WITRYNY w celu zaoferowania KLIENTOM możliwości nabycia usług i/lub produktów jedynie drogą elektroniczną, w tym przy pomocy środków umożliwiających komunikację na odległość.

  CZŁONEK – Osoba fizyczna, która uzyskała lub w inny sposób uzyskuje dostęp do TREŚCI, korzystając ze środków łączności (elektronicznej, telefonicznej itp.) lub na podstawie umowy użytkownika, którą zawarł z Vivre Deco i która pozwala na utworzenie KONTA i korzystanie z niego.

  KONTO – system informatyczny, na który składa się adres e-mail oraz hasło, umożliwiający wyłącznie jednemu CZŁONKOWI dostęp do podstron WITRYNY o ograniczonym dostępie i tym samym uzyskanie dostępu do SERWISU.

  KLIENT – strona, która uzyskała lub w inny sposób uzyskuje dostęp do ZAWARTOŚCI lub SERWISU wskutek utworzenia KONTA CZŁONKA.

  ZAMÓWIENIE – dokument elektroniczny, jako forma komunikacji pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, który Kupujący przesyła Sprzedającemu za pośrednictwem specjalnej strony służącej do zakupu dóbr i usług.

  Cena RRP – (Recommended Retail Price, cena sprzedaży sugerowana przez producenta) - jest to informacja prezentowana dla każdego z produktów osobno w okolicy ceny sprzedaży (po lewej stronie na stronach z wieloma produktami, pod ceną sprzedaży na stronach indywidualnych produktu) mniejszą czcionką niż ta, którą zapisana jest cena sprzedaży oraz w kolorze szarym. W przypadku produktów, które oferowane są do sprzedaży w cenie RRP, wyświetlana jest tylko cena sprzedaży. Cena RRP NIE jest ceną referencyjną używaną przez VIVRE Deco i powinna być używana jedynie jako informacja/rekomendacja dostawcy VIVRE Deco. Wyświetlamy tę informację jedynie w celu jej wykorzystania w ocenie porównawczej produktu i klient rozumie, że ta informacja nie jest podana w celu wywołania zamieszania u kupującego i działania związane z zakupami oraz cena w Moim Koszyku https://www.vivrehome.pl/koszyk/indeks jest wyraźnie oznaczona dla każdego z produktów.

  DOKUMENT – określone niniejszym warunki i zasady

  KOMUNIKATY HANDLOWE - każdy rodzaj wysłanej wiadomości (jak np. e-mail/sms/Viber/telefoniczna/mobile push/webpush/itd.) zawierającej informacje ogólne i tematyczne, informacje odnośnie do produktów podobnych albo uzupełniających produkty zakupione/obejrzane, informacje dotyczące ofert lub promocji, informacje dotyczące Dóbr i Usług dodanych w dziale "Konto/Mój koszyk" oraz inne komunikaty handlowe takie jak badanie rynku i/lub sondaże opinii.

  UMOWA ZAWIERANA NA ODLEGŁOŚĆ - zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Rady Ministrów w trybie pilnym nr 34 z 4 czerwca 2014 o ochronie praw konsumentów w ramach umów zawieranych z profesjonalistami oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych przepisów art. 2 punktu 7, zgodnie z brzmieniem Rozporządzenia 2011/83/UE o prawach konsumentów: każda umowa zawarta pomiędzy profesjonalistą (firmą) a klientem/konsumentem w systemie sprzedaży lub świadczenia usług zorganizowanym zdalnie bez jednoczesnej obecności firmy oraz klienta/konsumenta, z wykorzystaniem jednego lub większej ilości środków porozumiewania się na odległość również podczas zawarcia umowy;

  DANE OSOBOWE- każda informacja dotycząca osoby fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania ("osoba dana"); zasadniczo stanowią dane osobowe: nazwisko i imię osoby, adres zamieszkania, adres e-mail, nr PESEL, numer telefonu, kody identyfikacji klienta/identyfikator online, dane lokalizacyjne itd.

  OPERATOR DANYCH OSOBOWYCH - oznacza osobę fizyczną lub prawną, urząd publiczny, agencję albo inny organizm, który sam lub wraz z innymi ustala cele i środki przetwarzania danych osobowych;

  ZGODA - osoby danej oznacza każdy przejaw wolnej woli, jednostkowy, wyrażający poinformowanie i jednoznaczny danej osoby, poprzez który osoba, za pomocą oświadczenia lub jednoznacznego działania, wyraża zgodę na to, aby dotyczące jej dane osobowe były przetwarzane;

  PRZETWARZANIE - każde działanie/zestaw działań związanych z danymi osobowymi (z lub bez użycia środków automatycznych), a mianowicie zbieranie, rejestracja, organizowanie, układanie, gromadzenie, adaptowanie, zmiana, wyciąganie, konsultowanie, użytkowanie, udostępnianie, rozpowszechnianie, oddawanie do dyspozycji, wyrównanie, mieszanie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie itd. (stanowiące każdy rodzaj działania w związku z danymi osobowymi);

  TRANSAKCJA - pobieranie lub zwrot kwoty należnej z tytułu sprzedaży KLIENTOWI produktu/usługi przez Vivre, z zastosowaniem uzgodnionego przez Vivre Deco systemu przetwarzania kart lub w drodze przelewu bankowego, niezależnie od sposobu dostarczenia.

 • 2. Warunki ogólne

  • 2.1. Niniejszy dokument określa warunki i zasady obowiązujące Klienta lub Członka korzystającego z witryny/zawartości/serwis, z zastrzeżeniem, że między Vivre Deco a Klientem lub Członkiem nie ma żadnej innej umowy, która podlegałaby wykonaniu. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego dokumentu celem zapobieżenia ewentualnym niepożądanym/nieprzyjemnym skutkom, które Użytkownik/Członek/Klient może uznać za negatywnie wpływające na jego dane lub na informacje dostarczane firmie Vivre Deco.
  • 2.2. Dostawa usług i/lub produktów rozpocznie się natychmiast po spełnieniu wszystkich wymaganych formalności rejestracyjnych. Wnosząc o rejestrację, Członek albo Klient zobowiązuje się do przekazania prawidłowego nazwiska, adresu i innych informacji niezbędnych do przetwarzania umieszczonych zamówień. Celem poprawienia lub aktualizacji niniejszych informacji, proszę wejść w menu "dane osobowe" w aplikacji "Moje konto". Używając konta i hasła osobistego jesteście Państwo odpowiedzialni za wszelkie wynikające z tego działania. Firma VIVRE DECO nie ponosi odpowiedzialności za błędy/incydenty jakie miały miejsce w wyniku braku staranności użytkownika odnośnie do bezpieczeństwa i poufności jego konta i hasła.
  • 2.3. Członek lub Klient zgadza się przestrzegać niniejszych zasad i warunków w określonych niżej okolicznościach, do których zalicza się między innymi korzystanie z zawartości/serwisu, przeglądanie i zapoznawanie się z nią/nim; Klient zobowiązuje się nieustannie monitorować niniejsze zasady i warunki, które mogą być uaktualniane, zmieniane lub uzupełniane. W razie wystąpienia sporu zastosowanie mają warunki i zasady obowiązujące w chwili złożenia zamówienia i otrzymania jego pisemnego potwierdzenia od Vivre Deco.
  • 2.4. Dostęp do Serwisu możliwy jest wyłącznie poprzez ogólnie dostępną witrynę www.vivrehome.pl.
  • 2.5. Członek lub Klient odpowiada za wszystkie działania podejmowane w związku z korzystaniem z witryny/zawartości/serwisu. Członek lub Klient odpowiada również za wszelkie szkody materialne, uszkodzenia elektroniczne i inne szkody wyrządzone przez niego w stosunku do witryny/zawartości lub serwisu Vivre Deco lub poniesione przez stronę trzecią, która zawarła z Vivre Deco umowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rumuńskiego.
  • 2.6. Członek lub Klient, który nie zgadza się z warunkami Dokumentu i/lub wycofuje swoją zgodę, zobowiązany jest wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@vivrehome.pl i wymienić powody rezygnacji oraz/lub żądania dokonania odpowiednich zmian.
  • 2.6.2. Jeżeli Użytkownik albo Klient nie chce otrzymywać od firmy Vivre dalszych newsletterów/zawiadomień i/lub komunikatów przesyłanych w celach marketingowych i promocyjnych za pośrednictwem któregokolwiek z kanałów informacyjnych (elektronicznego, telefonicznego itd.), może on przesłać wniosek o USUNIĘCIE Z ABONAMENTU, dostępny w treści każdego komunikatu lub wiadomość mailową do wiadomości osoby odpowiadającej za ochronę danych osobowych na adres dpo@vivre.eu.
  • 2.6.3 Zgodnie z przepisami i normami dotyczącymi ochrony danych osobowych, Użytkownik lub Klient może żądać usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych w celach handlowych przez firmę Vivre na podstawie umowy przyjętej przez strony i w tym celu może przesłać wniosek skierowany do osoby odpowiadającej za ochronę danych osobowych na adres dpo@vivre.eu.
  • 2.6.4 Użytkownik lub Klient może w dowolnym momencie wycofać brak swojej zgody lub brak akceptacji dokumentu, wyrażając zgodę na dokument dotyczący terminów i warunków w formie, w której będzie on w danym momencie dostępny.
  • 2.7. Jeżeli Klient wywiązał się z obowiązku, opłacając należność z tytułu wszystkich umów, i wycofuje zgodę na warunki Dokumentu w trakcie realizacji zamówienia, Vivre Deco zobowiązana jest unieważnić zamówienie, co nie skutkuje żadnymi przyszłymi zobowiązaniami jednej strony w stosunku do drugiej ani roszczeniami wobec drugiej strony z tytułu strat związanych z poleganiem na zawartej umowie.
  • 2.8. Witryna jest przeznaczona dla osób fizycznych w wieku powyżej 18 lat, które przeszły przez wszystkie stosowne etapy subskrypcji i które nie zostały zawieszone ani usunięte przez Vivre Deco, niezależnie od powodów takiego zawieszenia lub usunięcia. Osoba, która zostaje członkiem, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za spełnienie wszystkich wymienionych wyżej warunków.
 • 3. Zawartość

  • 3.1. Zawartość, odpowiadająca definicji przedstawionej we wstępie, obejmująca między innymi znaki logo, stylizowane prezentacje, znaki handlowe, obrazy statyczne, obrazy dynamiczne, teksty i/lub prezentacje multimedialne przedstawiane w witrynie, stanowi wyłączną własność Vivre Deco, która zastrzega sobie wszelkie prawa, jakie bezpośrednio lub pośrednio przysługują jej do tych celów (licencja użytkownika i/lub publikacja).
  • 3.2. Członkowi lub Klientowi nie zezwala się na powielanie, rozprowadzanie, publikowanie, przekazywanie stronom trzecim, przekształcanie i/lub zmienianie, wykorzystywanie, eksponowanie, przytaczanie zawartości lub podawanie do niej linków w celach innych niż zamierzone cele Vivre Deco, zamieszczanie zawartości w innych witrynach poza witryną Vivre Deco, usuwanie w zawartości symboli podlegających prawom autorskim Vivre Deco, jak również na sprzedawanie, rozprowadzanie materiałów stworzonych przez powielenie, okazanie lub zmianę zawartości, chyba że Członek lub Klient otrzyma na to wyraźną zgodę Vivre Deco.
  • 3.3. Wszelka zawartość, do której Członek lub Klient posiada dostęp przy pomocy dowolnych środków, podlega warunkom dotyczącym Dokumentu, chyba że do Dokumentu załączono specjalną i ważną umowę użytkownika, zawartą przez niego z Vivre Deco, oraz pod warunkiem, że Vivre Deco nie objęła takiej zawartości żadnym dorozumianym czy wyraźnym zastrzeżeniem.
  • 3.4. Członek lub Klient może powielać, przekazywać lub wykorzystywać zawartość wyłącznie do celów osobistych i niehandlowych pod warunkiem, że działania takie nie kolidują z warunkami przedstawionymi w niniejszym dokumencie.
  • 3.5. W przypadku, gdy Vivre Deco przyzna Członkowi lub Klientowi prawo do wykorzystania określonej zawartości w ustalonej formie na podstawie odrębnej umowy użytkownika i Członek posiada lub otrzymuje dostęp do tej zawartości wskutek zawarcia takiej umowy, prawo to dotyczy wyłącznie zawartości określonej w umowie, gdy jest ona eksponowana w witrynie w czasie obowiązywania tej umowy, natomiast prawo to nie skutkuje dla Vivre Deco umownym zobowiązaniem na korzyść danego Członka, Klienta czy innej strony trzeciej, która otrzymuje dostęp do takiej przekazanej przy pomocy dowolnych środków zawartości i która może ponieść straty wskutek wykorzystania zawartości w trakcie obowiązywania umowy użytkownika lub po jej wygaśnięciu.
  • 3.6. Zawartość przekazywana Członkowi lub Klientowi przy pomocy dowolnych środków komunikacji (drogą elektroniczną, telefoniczną itp.) lub pozyskana przez niego wskutek uzyskania dostępu, odwiedzenia lub przeglądania witryny nie skutkuje umownym zobowiązaniem dla Vivre Deco lub jej pracowników czy współpracowników, którzy ułatwili przekazanie zawartości w przypadku, gdy istnieje możliwość takiego przekazania.
  • 3.7. Bezwzględnie zakazuje się wykorzystywania zawartości do celów innych niż cele wyraźnie dopuszczone na podstawie niniejszego dokumentu lub załączonej do niego umowy użytkownika.
 • 4. Kontakt dla Klientów i Członków

  • 4.1. Vivre Deco publikuje w witrynie pełne i dokładne dane identyfikacyjne i dane do kontaktu, z których Klient lub Członek może korzystać.
  • 4.2. Korzystając z formularza kontaktowego lub serwisu udostępnianego w witrynie, Klient lub Członek automatycznie zezwala Vivre Deco na kontakt z nim przy pomocy dowolnych dostępnych środków, w tym również drogą elektroniczną (jednak nie obowiązkowo) i przekazując informację o swoich danych kontaktowych, takich jak nazwisko, imię, adres e-mail, nr telefonu itd., wyraża zgodę na ich przetwarzanie i umieszczenie w bazie danych w celu polepszenia stosunków handlowych oraz w celu umożliwienia dobrego przebiegu działalności gospodarczej i handlowej firmy. W celu uzyskania informacji szczegółowych lub dodatkowych związanych z przetwarzaniem i administrowaniem Państwa danych osobowych prosimy o przejście do rozdziału/artykułu zatytułowanego Polityka poufności.
  • 4.3. Częściowe lub całkowite wypełnienie formularza kontaktowego i jego wysłanie w żaden sposób nie zobowiązuje Vivre Deco do skontaktowania się z Członkiem lub Klientem.
  • 4.4. Dostęp do Witryny, wykorzystywanie przedstawionych w niej informacji, odwiedzanie stron lub rozsyłanie wiadomości e-mail czy zawiadomień do Vivre Deco następuje drogą elektroniczną, telefonicznie lub przy pomocy dostępnych środków komunikacji, łączących Klienta lub Członka z Vivre Deco, i oznacza wyrażenie przez Klienta lub Członka zgody na otrzymywanie od Vivre Deco zawiadomień drogą elektroniczną lub telefoniczną, w tym wiadomości e-mail, krótkie wiadomości (sms), jak również zgodę na wyświetlanie reklam w witrynie.
  • 4.5. Klient deklaruje, że jego wprowadzone dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) są poprawne i mogą być przetwarzane przez Vivre Deco w komunikowaniu się z Klientem.
 • 5. Biuletyny i zawiadomienia

  • 5.1. Tworząc konto w witrynie i akceptując Dokumenty (Warunki i Zasady), Członek lub Klient ma prawo wyrazić zgodę lub nie zgodzić się na otrzymywanie biuletynów lub zawiadomień od Vivre Deco poprzez elektroniczny i/ lub telefoniczny sposób, włączając w to komunikowanie przez e-mail i krótkie wiadomości (SMS) lub przez ogłoszenia na stronie.
  • 5.2. Vivre DECO może i będzie wykorzystywać dane otrzymane od Członka w celu przesyłania biuletynów lub zawiadomień, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z polityki poufności.
  • 5.3. Klient lub Członek może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania biuletynów lub zawiadomień:
  • 5.3.1. Korzystając ze specjalnie utworzonego linku, załączanego do wszystkich biuletynów lub zawiadomień (na dole wiadomości e-mail, w sekcji „Kliknij, aby zrezygnować z subskrypcji”), tam gdzie ta opcja jest technicznie możliwa;
  • 5.3.2. Wycofując swoją zgodę na otrzymywanie biuletynów lub zawiadomień oraz korzystając ze stron z sekcji witryny o ograniczonym dostępie i zamieszczając taką rezygnację na osobistym koncie Członka pod adresem www.vivrehome.pl.
  • 5.3.3. Kontaktując się z Vivre Deco poprzez wspomnianą witrynę z wykorzystaniem danych do kontaktu określonych w art. 2.6, w przypadku braku dalszych wzajemnych zobowiązań stron i roszczeń wobec drugiej strony z tytułu strat związanych z poleganiem na zawartej umowie.
  • 5.5. Vivre Deco zastrzega sobie prawo do wybrania osób, które będą otrzymywały biuletyny lub zawiadomienia oraz prawo do usunięcia ze swojej bazy danych Członka lub Klienta, który wcześniej wyraził zgodę na otrzymywanie biuletynów lub zawiadomień, przy czym Vivre Deco nie ponosi w związku z tym żadnych dalszych zobowiązań i nie ma obowiązku wysyłać Klientowi czy Członkowi uprzedniego zawiadomienia o takim usunięciu.
  • 5.6. Vivre Deco nie zamieszcza w biuletynach lub zawiadomieniach wysyłanych do Członka lub Klienta żadnych materiałów reklamowych stron trzecich, które w chwili wysyłania biuletynu lub zawiadomienia nie są partnerami handlowymi Vivre Deco.
 • 6. Polityka poufności

  Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwa o ochronie i przestrzeganiu poufności Państwa danych osobowych poprzez wdrażanie niezbędnych kroków przewidzianych w przepisach i normach obowiązujących w zakresie ochrony danych, włącznie z Rozporządzeniem ogólnym (UE) 2016/679 o ochronie danych ("RODO"). Ten rozdział zawiera informacje o danych osobowych, które zbieramy od Państwa lub które nam Państwo przekazujecie za pośrednictwem niniejszego portalu internetowego oraz informacje o sposobach przetwarzania przedmiotowych danych.

  • 6.1. Zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w zakresie ochrony danych ("RODO") - dane osobowe są definiowane jako wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub identyfikowalnej. Zasadniczo danymi osobowymi, branymi pod uwagę również przez firmę Vivre są: nazwisko i imię osoby fizycznej, miejsce zamieszkania, adres e-mail, PESEL, numer telefonu, kody klienta/kod zarejestrowanego konta, kod identyfikacyjny typu AWB do celów dostawy zamówionego produktu itd.
   • 6.1.1. Państwa danymi osobowymi zbieranymi i przetwarzanymi przez firmę VIVRE są: nazwisko i imię osoby, adres zamieszkania (adres pocztowy do dostawy), adres e-mail, numer telefonu, kody identyfikacji klienta/identyfikator online, dane do faktury (w przypadku sfinalizowania zamówienia), nagrania głosowe, informacje bankowe (w przypadku dokonania zwrotu/zwrotu płatności), konto w mediach społecznościowych. Nie zbieramy i nie przetwarzamy w inny sposób danych wrażliwych, tak, jak są one definiowane w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (w skrócie RODO) w kategoriach specjalnych danych osobowych. Ponadto, nie mamy zamiaru zbierać lub przetwarzać danych osób małoletnich, przed ukończeniem przez nie 18 lat.
   • 6.1.2. A zatem, zgodnie z "RODO", operatorami ("Operatorzy") danych osobowych są: - (i) Firma VIVRE DECO SA spółka rumuńska posiadająca osobowość prawną, z siedzibą w Bukareszcie, Bd. Tudor Vladimirescu nr 22, Green Gate Office, piętro 7, sektor 5, nr porządkowy w Rejestrze Handlowym J40/3817/2012 i nr NIP RO30010618 i/lub (ii) Firma Vivre Logistic SRL, spółka rumuńska posiadająca osobowość prawną, z siedzibą w Bukareszcie. Sos. Giurgiului nr 321, budynek C2, parter i piętro 1, sektor 4, numer porządkowy w Rejestrze Handlowym J40/10627/2013 i NIP RO32172403, przy czym zgodnie z przepisami krajowymi i z Rozporządzeniem UE 679/2016 (RODO), mają one obowiązek administrowania Państwa danych osobowych w warunkach bezpieczeństwa i jedynie do wyszczególnionych celów. Niniejsze dane osobowe zostały zebrane/przetworzone w relacji handlowej przeszłej i/lub obecnej, co do której wyrazili Państwo swoją ważną zgodę, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie przejęcia i zebrania danych osobowych!
   • 6.1.3. Firma zawiadamia, że dane wymienione w punkcie 6.1 i następnych są jedynie przykładowe i w zależności od usługi wybranej przez klienta, firma zbiera jedynie dane osobowe minimalne niezbędne do wypełnienia celów/działań realizowanych przez Vivre.
  • 6.2. W procesie obsługiwania niniejszej witryny web, firma Vivre Deco zbiera określone informacje (“dane osobowe”) odnoszące się do zidentyfikowanych osób fizycznych lub danych mogących doprowadzić do identyfikacji osób fizycznych, dane dostarczone przez użytkowników niniejszej witryny web poprzez dobrowolne wyrażenie zgody bezpośrednie (np. nazwisko, imię, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu) lub pośrednie (np. adres IP, użytkowanie UUIDS (unique identifiers provided by social logins).
  • 6.3 Cele przetwarzania danych osobowych dostarczonych przez "Członka" lub "Klienta Vivre", które firma ma na uwadze są następujące:

   przetwarzanie zamówień i zwrotów;

   zachowanie relacji z partnerami umowy w celach księgowych;

   optymapzowanie działalności marketingowej;

   rozpatrywanie wniosków o zamówienia;

   ogłoszenia marketingowe;

   w celach statystycznych.

  • 6.4. Firma VIVRE gromadzi, przetwarza i administruje Państwa dane osobowe zgodnie z normami i przepisami "RODO" przez następujące okresy: (i) zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego o instytucji prawnej przedawnienia oraz z warunkami umowy przyjętymi przez zaakceptowanie warunków i zasad, zebrane dane osobowe są archiwizowane/przechowywane przez firmę przez okres 3 lat od wygaśnięcia umowy (w sytuacji realizacji dostaw i braku zwrotów); (ii) zebrane dane osobowe są archiwizowane/przechowywane przez firmę przez okres 3 lat lub dłużej w przypadku powtarzania się wniosków o zwrot dla danego konta.

   Ponadto dobrze, aby Państwo wiedzieli, że możemy przetwarzać dane osobowe w celu przekazywania Państwu informacji o produktach i usługach, ofertach promocyjnych lub w celu zapisania Państwa na newsletter. Zasadniczo dane osobowe będą przetwarzane w bezpośrednich celach marketingowych jedynie za Państwa zgodą i z użyciem kanałów komunikacyjnych (e-mail, sms itd.) wskazanych w chwili przekazania zgody. W tych warunkach musicie Państwo wiedzieć, że będziemy wykorzystywać Państwa zgodę wyrażoną w celach marketingowych do jej wycofania, przy czym w każdym momencie istnieje możliwość wycofania przez Państwa tej zgody. Poprzez przekazanie danych osobowych Klient VIVRE wyraża zgodę i akceptuje bezwarunkowo fakt, iż jego dane osobowe będą częścią i zostaną zarchiwizowane w bazie danych właściciela; w ten sposób wyraża bezpośrednią i jednoznaczną zgodę na gromadzenie, użytkowanie i przetwarzanie przedmiotowych danych zgodnie z celami wymienionymi w punkcie 6.3.

  • 6.5. Firma VIVRE informuje Państwa, że przetwarzanie oznacza: wszelkie działania/zestaw działań związanych z przedmiotowymi danymi (z lub bez użycia środków automatycznych), czyli gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, układanie, zbieranie, adaptację, zmianę, wyszukiwanie, konsultację, użytkowanie, rozpowszechnianie, oddawanie do dyspozycji, dostosowanie, mieszanie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie itd. (przedmiotowe działania są wskazane informacyjnie w Rozporządzeniu, bowiem termin przetwarzanie oznacza wszelkie działania związane z danymi osobowymi).
  • 6.6. W zakresie terytorialnym, przepisy rozporządzenia stosowane są do przetwarzania dokonywanego przez operatora lub osobę upoważnioną z siedzibą w UE, do przetwarzania danych osobowych osób znajdujących się na terytorium UE, dokonanego przez operatora lub osobę upoważnioną, niezamieszkałą w UE, jeżeli: oferowane są dobra lub usługi osobom znajdującym się w UE lub monitoruje się zachowanie osób w UE. Firma VIVRE jest operatorem danych osobowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, włącznie z RODO.
  • 6.7 Firma zawiadamia Państwa, że w zależności od działalności/usługi wybranej przez klienta i, odpowiednio, od celu zbierania danych osobowych, Vivre może przekazywać dane Państwa firmom z grupy, osobom trzecim lub organom w celu realizacji zadań związanych z przetwarzaniem. Zgodnie z Rozporządzeniem "RODO" informujemy Państwa, że możemy przekazać lub oferować dostęp do określonych danych osobowych dotyczących Państwa następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy do zarządzania zamówieniami;

   partnerom handlowym w celu dostawy zamówionych produktów/usług

   dostawcom usług kurierskich;

   dostawcom usług płatniczych/bankowych

   dostawcom usług księgowych w celu sporządzenia ewidencji księgowej przez zewnętrzną osobę upoważnioną;

   innym spółkom, z którymi możemy rozwijać wspólne programy oferowania naszych dóbr i usług do obrotu handlowego;

   organom państwowym

   Zapewniamy Państwa, że dołożymy wszelkich starań, aby osoba upoważniona i/lub osoba trzecia strony umowy oferowała wystarczające gwarancje zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak, aby procedury spełniały wymagania norm i przepisów, włącznie z RODO i zapewniały ochronę praw danej osoby (klient osoba fizyczna/członek Vivre).

  • 6.8. Podstawą przetwarzania i administrowania zebranych danych może być, w zależności od celu przetwarzania, Państwa zgoda, udzielona przy okazji tworzenia konta online i jego weryfikacji do celów uzyskania statusu klienta/członka w społeczności VIVRE. Jednocześnie podstawa ma charakter prawny i/lub umowny, w związku z umową/stosunkiem handlowym powstałym między Państwem, klientem i firmą/firmami Vivre, poprzez umieszczenie zamówienia i dokonanie płatności za zamówione produkty, jak również dokonywanie zwrotów produktów niezgodnych i/lub odmówionych itd. i jest niezbędna w związku z prowadzeniem działalności handlowej i gospodarczej przez firmę Vivre, co ujęte jest w Rozporządzeniu. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby ulepszyć i podjąć środki ochronne, ilekroć będzie to niezbędne, w celu ochrony użytkowania witryny web i użytkowników platformy VIVRE przed atakami cybernetycznymi, próbami oszustwa, włącznie z przekazywaniem niektórych informacji do odpowiednich organów państwowych i zarządzaniem ryzykiem.
  • 6.9 Ponadto pragniemy przekazać Państwu pełne informacje oraz przedstawić zasady ustalone w Rozporządzeniu UE 679/2016 i Prawa Użytkownika odnośnie do danych osobowych.
  • 6.10 Rozporządzenie europejskie w zakresie ochrony danych osobowych ustala 6 zasad, których musi przestrzegać operator (firma VIVRE) podczas przetwarzania danych osobowych:
   • a) zasada legalności, równości (poprawności) i transparentności. Zgodnie z tą zasadą, firma musi upewnić się (1), że przetwarzanie danych będzie odbywać się z przestrzeganiem przepisów prawa, a każde inne przetwarzanie zostanie uznane za nielegalne, (2), że przetwarza dane jedynie w sposób oczekiwany przez daną osobę oraz (3), że przetwarzanie jest transparentne, czyli że operator przekaże podmiotom w sposób jasny i otwarty, jak zamierza wykorzystać dane osobowe;
   • b) zasada ograniczenia celu, w jakim zbierane są dane. Nasza firma przestrzega tej zasady i zobowiązuje się do zbierania/przetwarzania danych osobowych jedynie w określonym celu przekazanym danej osobie;
   • c) zasada zmniejszenia do minimum przetwarzanych danych. Nasza firma przestrzega tej zasady, zbierając/przetwarzając jedynie minimum danych niezbędnych do realizacji działań, stosując normy, za pomocą których zapewni, że nie będzie zbierała danych niepotrzebnych w danym działaniu handlowym.
   • d) zasada dokładności, dane aktualne. Nasza firma będzie gromadzić/przetwarzać jedynie dokładne i aktualne dane swoich klientów.
   • e) zasada zachowania danych przez okres niezbędny do wypełnienia zadań, dla których są przetwarzane. Nasza firma przestrzega zasady ustalonej w rozporządzeniu europejskim, archiwizując/zachowując Państwa dane jedynie na okres czasu niezbędny do realizacji zadań.
   • f) zasada integralności i poufności. Nasza firma wdrożyła wszelkie środki bezpieczeństwa i zadysponowała w swoich departamentach normy mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę przed nieautoryzowanym i nielegalnym przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą danych, ich zniszczeniem lub uszkodzeniem.
  • 6.11 Rozporządzenie europejskie przewiduje, że osoby fizyczne (klienci/członkowie VIVRE) korzystają z 8 (ośmiu) następujących praw:
   • a) prawo do informacji (art. 13, art. 14). Należy wziąć pod uwagę, że w części wstępnej dokumentu "warunki i zasady" oraz w niniejszym rozdziale są przedstawione informacje o: tożsamości i danych kontaktowych operatora i jego przedstawiciela; danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za ochronę danych; celu przetwarzania i podstawie prawnej; odbiorcach lub kategoriach odbiorców; transferze danych do trzeciego kraju; właściwych gwarancjach; okresie gromadzenia; prawie do wystosowania zażalenia; ewentualnych konsekwencjach dostarczania danych; istnieniu zautomatyzowanego procesu decyzyjnego.
   • b) prawo dostępu (art. 15). Prawo dostępu osób do danych jest przestrzegane przez firmę i obejmuje następujące kwestie: potwierdzenie przetwarzania danych; dostęp do danych przetworzonych; dostarczenie kopii danych osobowych stanowiących przedmiot przetwarzania; uzyskanie informacji dodatkowych (za rozsądną opłatą); dostęp na odległość za pomocą systemu pozwalającego na wizualizację danych przez daną osobę; sprawdzenie tożsamości osoby żądającej informacji.
   • c) prawo do poprawy (art. 16, art. 19). Prawo dostępu dla osób jest przestrzegane przez firmę i obejmuje: poprawianie wskazanych danych; uzupełnianie danych;
   • d) prawo do usuwania (art. 17, art. 19). Firma przestrzega prawa do usuwania danych przez osoby fizyczne jedynie jeżeli osoba korzysta z tego prawa w sposób uzasadniony:
    • 1. powody: dane nie są już potrzebne; wycofanie zgody; sprzeciw; przetwarzanie nielegalne. Jako skutek zobowiązania prawnego narzuconego prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym; oferowanie usług dziecku/małoletniemu, jeżeli nie są spełnione warunki przewidziane prawem
    • 2. prawa nie można realizować i co za tym idzie przestrzegać, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do: realizacji prawa do wolności wypowiedzi i informacji; przestrzegania danego zobowiązania prawnego; wykonania zadania w interesie publicznym; w dziedzinie zdrowia, archiwizacji, badań naukowych lub historycznych, w celach statystycznych, w celu stwierdzenia, realizacji lub obrony jakiegoś prawa w sądzie.
   • e) prawo do ograniczenia (art. 18, art. 19). Rozporządzenie przyznaje to prawo osobom, które mogą realizować je następująco:
    • 1. przypadki: zaskarżenie dokładności danych; przetwarzanie nielegalne; dane nie są już konieczne;
    • 2. operator może jedynie gromadzić dane;
    • 3. każde przetwarzanie danych ograniczonych wymaga zgody danej osoby;
    • 4. operator zawiadamia wszystkich odbiorców o poprawieniu, usunięciu lub ograniczeniu danych.
   • f) prawo do przenoszenia (art. 20). Zgodnie z przepisami rozporządzenia firma przestrzega prawa osób do wnoszenia o przenoszenie własnych danych w prostym do czytania formacie oraz do ich przekazania innemu operatorowi wybranemu przez osobę korzystającą z tego prawa.
   • g) prawo do sprzeciwu (do zaprzestania przetwarzania - art. 21) może być realizowane jedynie w następujących celach: marketing bezpośredni; badanie naukowe, historyczne, statystyczne; realizacja zadania w interesie publicznym; realizowanie zadań organów państwowych; uprawnione interesy operatora lub osoby trzeciej.
   • h) prawo do nieoceniania przez automatyczne profilowanie (art. 22) zakłada:
    • 1. charakter nielegalny tworzenia profilów bez względu na cel: ocena zdolności produkcyjnej i jakości pracy pracowników; przyznawanie punktacji;
    • 2. wyjątek: istnienie zgody osoby.
  • Powinniście Państwo wiedzieć, że macie możliwość skontaktowania się z Osobą odpowiedzialną za Ochronę danych w Vivre pod adresem e-mail: dpo@vivre.eu. Zapewniamy Państwa, że dołożymy koniecznych starań, aby odpowiedzieć niezwłocznie na Państwa zapytania i dostarczyć potrzebnych szczegółów! Ponadto informujemy, że macie Państwo prawo do złożenia do organu nadzorującego zażalenia dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych. W Polsce dane kontaktowe organu nadzoru nad ochroną danych osobowych są następujące: Urząd Ochrony Danych Osobowych. Ul. Stawki 2 ,00-193 Warszawa, Polska, Infolinia: 606-950-000 ; E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl W celu realizacji uprzednio opisanych praw, jako klienci firmy Vivre macie Państwo prawo do złożenia pisemnego, opatrzonego datą wniosku, przesłanego na adres: dpo@vivre.eu, w którym zrealizujecie Państwo w sposób właściwy i zgodny z prawem gwarantowane prawo do interwencji odnośnie: (i) sprostowania, aktualizowania, blokowania lub usunięcia danych przetwarzanych niezgodnie z prawem krajowym (Ustawa nr 190/2018 o wdrożeniu Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylająca Dyrektywę 95/46/WE oraz Rozporządzenie UE 679/2016); przedmiotowe prawo może być wykorzystywane do wszystkich wyżej wymienionych działań, szczególnie gdy dane są niekompletne lub niedokładne; (ii) anonimizacji danych osobowych, (iii) zawiadamiania osób trzecich, którym przedstawiono/ujawniono dane, pod warunkiem, że to zawiadomienie nie zakłada wysiłku nieproporcjonalnego wobec uprawnionego interesu, który mógłby ucierpieć oraz do (iv) zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych w stopniu, w jakim jest to możliwe, zgodnie z celem przetwarzania. Jako Operator informujemy Państwa, że zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych w momencie zniknięcia celu, dla którego zebraliśmy przedmiotowe dane.
  • 7. Polityka użytkowania cookies na www.vivrehome.pl

   Cookie („ciasteczko”) to plik małych rozmiarów, tekst specjalny, często zaszyfrowany, przesłany przez serwer do nawigującego w sieci i odesłany (nie zmieniony) przez nawigującego, za każdym razem, kiedy używa on serwera. Cookie jest instalowany po przesłaniu wniosku z serwera do przeglądarki (np. Internet Explorer, Chrome, Mozilla) i jest całkowicie "pasywny" (nie zawiera oprogramowania, wirusów lub programów szpiegowskich i nie może mieć dostępu do informacji z dysku twardego użytkownika). Cookies są używane do uwierzytelniania oraz do śledzenia zachowań użytkowników; typowymi aplikacjami są: zapamiętywanie preferencji użytkowników oraz wdrażanie systemu "kosza zakupów". Te pliki umożliwiają rozpoznanie terminala użytkownika i przedstawienie zawartości w sposób odpowiedni, dostosowany do preferencji użytkownika. Cookies zapewniają użytkownikom odpowiednie doświadczenie podczas nawigacji po stronie i wspomagają wysiłki Vivre Deco w celu oferowania usług wygodnych dla użytkowników, np. preferencje w kwestii poufności online i historię kosza zakupów. Ponadto, są one wykorzystywane do przygotowania anonimowych statystyk zbiorczych pomagających w zrozumieniu sposobu, w jaki dany użytkownik korzysta z www.vivrehome.pl, pozwalając na ulepszenie struktury i zawartości, ale bez identyfikacji osobistej użytkownika. Vivre Deco korzysta z dwóch rodzajów cookies: cookies sesji oraz cookies stałych (pliki czasowe pozostające na urządzeniu użytkownika do zakończenia sesji lub zamknięcia aplikacji/przeglądarki web). Pliki stałe pozostają na urządzeniu użytkownika przez pewien okres w parametrach cookie lub do momentu ich ręcznego usunięcia. Cookies używane przez partnerów operatora sieci internetowej, w tym między innymi przez użytkowników witryny, podlegają odpowiedniej polityce poufności. Wizyta na www.vivrehome.pl może spowodować zapisanie "cookies": tworzących strony internetowe, analizujących wizyty, geolokalizujących, rejestrujących, reklamowych i pochodzących od dostawców reklamowych. Dane personalne zbierane przez cookies mają na celu ułatwienie korzystania z konkretnych funkcjonalności przez użytkowników i są zapisywane w unikalny sposób, aby uniemożliwić dostęp do nich przez osoby niepowołane. W większości przypadków aplikacja służąca do otwierania jakiejkolwiek strony internetowej pozwala na zapisywanie cookies na jej terminalu w sposób domyślny. Ustawienia można zmienić tak, aby administrowanie cookies (zezwalanie lub nie zezwalanie na ich użycie) było zablokowane przez serwer strony internetowej lub, aby użytkownik był informowany za każdym razem kiedy jakiekolwiek cookie jest wysyłane do jego urządzenia. Szczegółowe informacje o tym, jak radzić sobie z cookies są dostępne w ustawieniach aplikacji (przeglądarki web). Wyłączenie cookies może spowodować pewne niedogodności w obsłudze strony internetowej www.vivrehome.pl. Cookies stanowią trzon efektywności funkcjonowania internetu, oferując przyjazną nawigację dostosowaną do potrzeb i wymagań każdego użytkownika. Brak zezwolenia na wykorzystanie cookies lub ich dezaktywacja sprawia, że niektóre strony są wręcz nieobsługiwalne. Przez ich elastyczność i korzystanie z nich przez najpopularniejsze strony internetowe stają się niemal nieuniknione. Ich brak nie zezwoli na korzystanie z najpopularniejszych stron takich jak: Youtube, Gmail, Yahoo oraz podobnych serwisów. Przykłady ważnego użytkowania cookies: Zawartość i usługi stron internetowych dostosowane do potrzeb każdego typu użytkowników. Dostęp dostosowany do interesów użytkowników – zapamiętywanie haseł. Filtry ułatwiające ochronę nieletnich przed zawartością internetu (opcja "family mode", funkcja "safe search"). Mierzenie, optymalizowanie oraz charakterystyka analizy, jak mierzenie częstości odwiedzin danej strony lub wyszukiwanie danej zawartości i sposób, w jaki dany użytkownik trafia na daną stronę (np. przez wyszukiwarki, wprost, z innych stron itd.). Strony internetowe korzystają z tych danych, aby dostosować się do preferencji ich użytkowników. Bezpieczeństwo i ochrona prywatności: Pliki cookie NIE są wirusami, używają formatu typu plain text i nie są złożone z części kodu. Skutkuje to brakiem plików typu .exe lub "auto run". W konsekwencji nie jest możliwe duplikowanie lub replikowanie ich w innych sieciach, celem kolejnej duplikacji lub replikacji. Ponieważ nie mogą spełniać tych funkcji, nie mogą być uznane za wirusy. Ponieważ cookies mogą być wykorzystywane w celach negatywnych, gdyż gromadzą informacje o preferencjach i historię nawigacji użytkowników, zarówno na określonej witrynie, jak i na wielu witrynach i są używane jako forma Spyware (szpiegowanie działalności konsumenta), wiele produktów antyszpiegowskich zaznacza cookies w sposób ciągły, aby usunąć je w ramach procedur usuwania/skanowania antywirusowego/antyszpiegowskiego. Wszystkie przeglądarki internetowe mają ustawienia prywatności, które pozwalają na dywersyfikację poziomów zezwoleń na użycie cookies, jak również dozwolonego czasu przetrzymywania przez nie informacji (odwiedzane strony, hasła). Ochrona swojej tożsamości jest bardzo ważna i stanowi prawo każdego użytkownika internetu, dlatego też istotna jest wiedza o ewentualnych konsekwencjach związanych z cookies. Dzięki nim możliwe jest stałe przesyłanie informacji w obu kierunkach pomiędzy przeglądarką a stroną internetową, co pozwala ustalić, czy osoba nieupoważniona próbuje interweniować podczas przesyłu danych lub przechwycić dane zawarte w cookies. Zdarza się to rzadko, jeśli czasami przeglądarka łączy się z serwerem za pomocą niezabezpieczonych sieci WIFI. Inne ataki, oparte na niewłaściwym ustawieniu ciasteczek obejmują głównie serwery. To istotne, aby użytkownicy wybierali najlepszy sposób ochrony danych osobowych oraz aby:

   • Optymalizowali ustawienia przeglądarki dotyczące cookies w taki sposób, aby zapewnić sobie właściwy poziom bezpieczeństwa i komfortu użytkowania.
   • Ustawiali długi okres przechowywania historii przeglądania oraz dostępu do danych personalnych.
   • Rozważyli ustawienia przeglądarki, aby usuwać poszczególne dane przeglądania po każdym zamknięciu przeglądarki. Ta opcja dotyczy dostępu do witryn, które korzystają z cookies i usuwania informacji o użytkownikach po zamknięciu sesji.
   • Instalowali i aktualizowali na bieżąco oprogramowanie antywirusowe.

   Wiele aplikacji do wykrywania i zapobiegania działaniom oprogramowania typu "spyware" zawiera opcję wykrywania ataków przez strony internetowe. W takiej sytuacji blokują przeglądarce dostęp do stron, które mogą wykorzystywać luki w zabezpieczeniach przeglądarek lub powodują pobieranie złośliwego oprogramowania. Zalecane jest aktualizowanie przeglądarki na bieżąco, ponieważ wiele ataków opartych na wykorzystaniu słabości cookies jest wykonywanych przy użyciu starych wersji przeglądarek. Nowsze wersje zawsze pozwalają zmienić ustawienia cookies. Opcja ta zwykle znajduje się w menu "Opcje" lub "Preferencje".

  • 8. Płatność kartą

   W przypadku, w którym Klient zdecyduje się na zapłatę online kartą za zamówienia, umowę i/lub umowy, autoryzacja i przesłanie tranzakcji do akceptacji karty jest dokonywana za pośrednictwem spółek handlowych PayU S.A. i Adyen N.V. poprzez wbudowane rozwiązanie; PayU S.A. i Adyen N.V są dostawcami Vivre Deco w dziedzinie rozwiązania software ułatwiającego sprzedaż elektroniczną, czyli usługi płatności i ochronę przed kradzieżą. Akceptuje się wszystkie rodzaje kart z logo VISA i MasterCard wydane przez banki krajowe lub zagraniczne, pod warunkiem, że instytucje wydające karty zatwierdziły je do realizacji transakcji online. Dopuszcza się również płatność ratalną przy użyciu karty, gdyż operację taką przewidziano w sekcji witryny dotyczącej płatności. Do innych metod płatności zalicza się przelew bankowy i płatność w chwili doręczenia. Vivre Deco nie ubiega się o informacje dotyczące karty czy kart bankowych Klienta ani takich informacji nie przechowuje, ponieważ są one przetwarzane bezpośrednio na serwerach dostawcy usług płatności online.

  • 9. Polityka sprzedaży online

   • 9.1 Dostęp do serwisu

    • 9.1.1 Dostęp do Serwisu przyznaje się każdemu Członkowi, który posiada lub zakłada Konto w witrynie lub który pobierze mobilną aplikację iOS lub Android.
    • 9.1.2. Aby otrzymać dostęp do Serwisu, Członek musi zaakceptować warunki przedstawione w Dokumencie.
    • 9.1.3. Vivre Deco rezerwuje sobie prawo do ograniczenia dostępu klienta do Usług i kampanii marketingowych (do nie obejmowania go kampanią promującą i zaufania, do pozwalania na zamówienie wyłącznie z przedpłatą, itp.) jak również prawo do anulowania złożonych już zamówień w następujących przypadkach: złożenie zamówienia i zrezygnowanie z niego więcej niż dwa razy w systemie płatności przy dostawie, więcej niż dwa zamówienia anulowane przez klienta poprzez użycie opcji "Anuluj zamówienie", lub poprzez wysłanie na adres e-mail kontakt@vivrehome.pl powiadomienia o anulowaniu lub poprzez modyfikację zamówień mającą na celu zwrot 20 produktów ze złożonych już zamówień, lub też przez stosowanie przez niego wulgarnego języka, lub też przez wpływanie na własność intelektualną itp., gdy dostęp i istnienie Konta Klienta mogłoby narazić na szkody Vivre Deco. Vivre Deco rezerwuje sobie to prawo z wyjątkiem przypadków opisanych w art. 7.3.7 do spełnienia jakiejkolwiek zasady wymienionej wyżej. Prawo to może zostać zastosowane w każdej chwili, natomiast Klient nie musi być o tym poinformowany.
    • 9.1.4. Każdy Członek może posiadać jedno Konto. Zakazuje się współdzielenia Konta z kilkoma Członkami/Klientami.
    • 9.1.5. W razie wykrycia przez Vivre Deco przypadku korzystania z jednego Konta przez kilku Członków/Klientów, Vivre Deco zastrzega sobie prawo do skasowania lub zawieszenia dostępu takich Członków/Klientów do Zawartości lub usług. Zlecenia złożone przy użyciu takich kont są automatycznie anulowane.
    • 9.1.6. Vivre Deco może odmówić realizacji zamówienia, po uprzednim powiadomieniu klienta, bez żadnych zobowiązań pomiędzy stronami oraz bez żądania odszkodowania, w następujących przypadkach:
     • awaria / unieważnienie transakcji online;
     • brak akceptacji karty / transakcji Klienta przez bank wydający jego kartę;
     • niepełne bądź niepoprawne wypełnienie danych przez Klienta;
     • aktywność klienta powoduje szkody dla strony www.vivrehome.pl, firmy VIVRE DECO SA i/lub jej partnerów;
     • Klient korzysta z serwisu w sposób niezgodny z zasadami normalnego użytkowania i dobrej wiary lub podejmuje działalność mającą na celu zaszkodzenie VIVRE DECO, względnie używa swoich praw w sposób nadmierny i nierozważny, w złej wierze;
     • kolejne nieudane doręczenia spowodowane przez Klienta;
     • inne uzasadnione powody (np. złożenie i odwołanie więcej niż 3 zamówień w ciągu 30 dni).
   • 9.2. Produkty i usługi

    • 9.2.1. Vivre Deco może publikować w swojej witrynie informacje o produktach/usługach/promocjach Vivre Deco lub strony trzeciej, z którą Vivre Deco zawarła umowę o partnerstwie, prowadzonych w określonym czasie i zależnie od dostępnych zapasów.
    • 9.2.2. Produkty lub usługi przeznaczone są wyłącznie do użytku własnego przez Klienta.
    • 9.2.3. Vivre Deco może ograniczyć możliwość zakupu niektórych produktów i usług dostępnych w witrynie, przez jednego lub więcej Klientów z ważnych powodów.
    • 9.2.4. Wszystkie ceny produktów i usług podawane w witrynie wyrażone są w PLN i obejmują podatek VAT.
    • 9.2.5. Ceny RRP - “Recomended retail price” lub “cena rekomendowana przez producenta” jest informacją od producenta dla centrów sprzedaży w sklepach, centrach handlowych lub każdego rodzaju sprzedawców online lub fizycznych. Taka rekomendacja ma charakter czysto informacyjny i nie jest wiążąca prawnie, nie nakłada obowiązku zastosowania, ani nie łączy się czy nie wchodzi w skład sprzedaży po cenie promocyjnej, jak zostało zdefiniowane w Rozporządzeniu Rady Ministrów 99/2000 o zakresie marketingu produktów i usług. rynkowych. Zamieszczana RRP nie jest ceną referencyjną VIVRE Deco w sklepie, a produkty nie zostały umieszczone w takiej cenie do sprzedaży na Vivre deco.
    • 9.2.6. Fakturowanie zakupionych produktów jest wykonywane wyłącznie w PLN, przy użyciu informacji podanych przez Klienta w przeznaczonym do tego formularzu. Vivre Deco nie odpowiada za prawidłowość danych podawanych przez Klienta, potrzebnych do fakturowania ani za niemożność odliczenia określonych wydatków z powodu nieprawidłowych informacji dostarczonych przez Klienta. Faktury są emitowane w następujący sposób: dla zapłat wykonanych przed przyjęciem produktów i usług, faktura również zostaje wyemitowana przed przyjęciem produktów. Dla zapłat dokonywanych w chwili przyjęcia produktów i usług, faktura zostaje przekazana Klientowi w chwili przyjęcia produktów przez kuriera. Dla poprawek (anulowanie, zwrot) emitowane są faktury storno. Wszystkie faktury są emitowane i rejestrowane automatycznie i są one objęte w raportach fiskalnych. Nie akceptuje się poprawek z wyjątkiem modyfikacji faktur wykonanych zgodnie z prawem.
    • 9.2.7. Płatności za zakupione produkty i / lub usługi na stronie, można dokonać zarówno kartą online, jak i przelewem bankowym lub gotówką w chwili dostawy.
    • 9.2.8. W przypadku płatności kartą Vivre Deco nie ponosi odpowiedzialności za żadne ponoszone przez klienta dodatkowe koszty, w tym między innymi za prowizję z tytułu wymiany walut, stosowaną przez bank emisyjny, jeżeli emitowana waluta jest inna niż PLN. Odpowiedzialność w takich przypadkach spoczywa wyłącznie na Kliencie.
    • 9.2.9. Zapłata gotówką lub za pośrednictwem systemu POS (zapłata bezpośrednio kartą) jest metodą płatności za produkty w chwili ich dostawy, co sprawia, że Vivre musi liczyć się z ryzykiem wycofania się klienta z umowy. Właśnie dlatego ta opcja jest dostępna tylko w wybranych przypadkach i tylko w przypadku wybranych produktów, natomiast Vivre Deco zastrzega sobie wszelkie prawa dotyczące dostępności tej opcji lub jej braku, w zależności od kryteriów wewnętrznych. W chwili składania zamówienia, Klient jest informowany i akceptuje metodę płatności ekspres, która jest wybrana/dostępna. Jeżeli Klient zamawia większe ilości tego samego produktu (więcej niż 10 produktów tego samego typu), Vivre Deco oferuje możliwość płatności wyłącznie online, kartą za produkty dostarczone bezpośrednio od Producenta (w takim wypadku należy zaznaczyć to wprost na opisie produktu w witrynie) albo za produkty spełniające określone wewnętrzne kryteria handlowe (ograniczone zapasy, produkty wrażliwe i dużych rozmiarów, produkty wymagające specjalnego przemieszczania). Za produkty nie spełniające powyższych kryteriów Vivre Deco oferuje możliwość płatności przelewem bankowym. Opcja płatności gotówkowej/POS u kuriera przy dostawie jest obciążona dodatkową opłatą.
    • 9.2.10. Płatność gotówką lub POS przy dostawie (u kuriera) jest metodą płatności dostępną jedynie w określonych przypadkach i jedynie w przypadku określonych produktów. Jeżeli Klient ma niedostarczone i nieopłacone zamówienia, których całkowita wartość jest równa lub przekracza 5000 PLN, Vivre Deco oferuje możliwość umieszczenia zamówień dodatkowych jedynie z płatnością z góry (płatność online lub transferem bankowym). Ta możliwość jest aktywowana w momencie umieszczenia zamówienia na stronie. Vivre Deco nie może być zobowiązany do oferowania opcji płatności gotówkowej za zamówienia, (u kuriera) przy dostawie w przypadku klientów, u których występują udowodnione przypadki odmowy/anulowania zamówień albo których działalność jest sprzeczna z normalnym zachowaniem i działaniem w dobrej wierze i może spowodować jakiekolwiek szkody dla www.vivrehome.pl, spółki Vivre Deco i/lub jej partnerów.
    • 9.2.11. Informacje z wydarzeń handlowych wykorzystywane do opisu produktów, cechy i waga dostępne w witrynie (zdjęcia statyczne/dynamiczne/prezentacje multimedia/linki do innych stron itd.) nie stanowią zobowiązania umownego Vivre Deco i spełniają jedynie rolę prezentacji. Vivre Deco może wycofać ofertę produktów albo może ją zmodyfikować w każdym momencie do umieszczenia zamówienia i nie poniesie z tego tytułu żadnych kar ani nie będzie zobowiązana wobec żadnego potencjalnego klienta.
    • 9.2.12. Zamieszczając obrazy przedstawiające produkty lub usługi, Vivre DECO zastrzega sobie prawo do korzystania z innych produktów (akcesoriów itd.), które nie muszą być uwzględnione w cenie danego produktu i które w dorozumiany sposób nie będą doręczone. W takiej sytuacji w opisie produktu zamieszcza się informację, który produkt jest na sprzedaż, a który nie. Przypadki takie oznacza się również na obrazie.
    • 9.2.13. W bardzo mało prawdopodobnych sytuacjach, kiedy Vivre Deco nie może dostarczyć części produktów, wysyła do Klienta wiadomość e-mail, oferując alternatywne rozwiązania:
     • a. anulowanie zamówienia lub usunięcie produktu, który nie może zostać dostarczony w ramach zamówienia.
     • b. przyznanie w witrynie aktywnego kredytu, który można wykorzystać wyłącznie w celu zakupu produktów z witryny www.vivrehome.pl.
    • 9.2.14. Opłata środowiskowa - przyjmuje wartość wyrażoną w PLN, opłacona przez Vivre Deco firmom odpowiedzialnym za odbiór, transport i przetworzenie/recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w trybie pilnym nr 1037/2010 o odpadach elektrycznych i elektronicznych. Zgodnie z przepisami prawa, opłata środowiskowa jest fakturowana przez Vivre Deco (producenta) i musi być poniesiona przez Klienta końcowego (użytkownika).
    • 9.2.15. Przez opcję "Jestem eko" wszystkie instrukcje, opisy produktów, dokumenty związane z zamówionymi produktami będą wysyłane tylko w formie cyfrowej (na konto Klienta lub na e-mail).
   • 9.3. Zamówienia online

    • 9.3.1. Klient może złożyć zamówienie na produkty reklamowane w danej chwili wyłącznie w witrynie, ponieważ oferta może podlegać ograniczeniu czasowemu (po upływie określonego czasu nie można składać zamówień i produkty mogą nie być już dostępne na www.vivrehome.pl). Cena podana w witrynie w chwili składania zamówienia nie zmienia się. Zamówień nie można składać po wygaśnięciu oferty. Vivre może w każdej chwili modyfikować ceny, oferty ilość zgodnie z wewnętrznymi kryteriami (położenie geograficzne, dostępność w magazynie itp.) z respektowaniem już złożonych zamówień. Vivre Deco może być zobligowana do utrzymania konkretnej ceny tylko i wyłącznie w przypadku już złożonych zamówień; potencjalni klienci, którzy oglądają oferty, ale nie składają zamówień nie mogą wymagać ceny/oferty innej od podanej na stronie www.vivrehome.pl.
    • 9.3.2. Wypełniając zamówienie, Klient oświadcza, że podane przez niego informacje konieczne do dokonania zakupu są prawidłowe, kompletne i prawdziwe w dniu składania zamówienia, dalej zwanego "zamówieniem złożonym".
    • 9.3.3. Umowę na odległość uznaje się za zawartą z Vivre Deco w Rumunii, gdy złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone drogą elektroniczną przez Vivre Deco po odbiorze (pod kątem ilościowym i jakościowym) wszystkich produktów z tego zamówienia (bezpośrednio lub przez podwykonawców). Ponadto, przed zatwierdzeniem zamówienia Klienta i przed wysłaniem produktów Vivre Deco ma prawo do skontaktowania się z Klientem za pomocą wszelkich dostępnych środków /uzgodnionych przez Vivre Deco (telefonicznie lub mailowo), aby uzyskać od Klienta osobiste potwierdzenie jego danych identyfikacyjnych i związanych z dostawą. Klienci akceptują fakt, że Vivre Deco nie może być zmuszone do zatwierdzenia/dostarczenia produktów osobom, które nie potwierdziły swoich danych identyfikacyjnych i związanych z dostawą.
    • 9.3.4. Vivre Deco jednostronnie wycofa i automatycznie anuluje zamówienie złożone przez Klienta, bez uprzedzenia Klienta o tym fakcie, przy czym żadna ze stron nie będzie miała zobowiązań z tego tytułu wobec drugiej strony i żadna nie może rościć pretensji do odszkodowań w następujących przypadkach:
     • 9.3.4.1 bank emisyjny nie akceptuje karty Klienta albo transakcji w przypadku płatności online
     • 9.3.4.2 transakcja została unieważniona przez dostawcę karty w zgodzie z Vivre Deco dla płatności online
     • 9.3.4.3 dane wpisane przez Klienta w witrynie na potrzeby dostawy towaru (adres, dane kontaktowe) są niekompletne lub nieprawidłowe
     • 9.3.4.4 aktywność Klienta w witrynie może skutkować dla Vivre Deco lub jej klientów stratami dowolnego rodzaju
     • 9.3.4.5 ponad dwie kolejne nieudane dostawy
     • 9.3.4.6 z innych uzasadnionych powodów
    • 9.3.5. Jeżeli Klient anuluje zlecenie, które opłacił z góry potwierdzonym przelewem bankowym lub kartą kredytową online, a bank zatwierdził transakcję, Vivre Deco zobowiązana jest zwrócić daną kwotę w terminie najdalej 14 dni od dnia, w którym potwierdziła operację lub może przeliczyć ją na życzenie Klienta na kredyt Vivre, jak przewidziano w punkcie 9.2.13.
     • 9.3.5.1 W przypadku uchylenia lub, w zależności od sytuacji, rozwiązania umowy z winy Vivre Deco, jeżeli Klient dokonał płatności z góry potwierdzonym przelewem bankowym albo płatnością online kartą, przy czym bank wydający kartę autoryzował transakcję, przedmiotowa kwota zostanie zwrócona przez Vivre Deco w ciągu maksymalnie 7 dni od momentu rozwiązania umowy.
    • 9.3.6. W przypadku wyczerpania się zapasów produktów zamówionych przez Klienta i opłaconych przez niego z góry (potwierdzonym przelewem bankowym lub kartą kredytową online) z przyczyn niezależnych od Vivre Deco, firma poinformuje Klienta o tym fakcie niezwłocznie po stwierdzeniu takiej sytuacji oraz zwróci wpłaconą z góry kwotę maksymalnie w terminie 7 dni od poinformowania Klienta. W takiej sytuacji Vivre Deco zastrzega sobie prawo do zaproponowania, w uzupełnieniu do zwróconych kwot, kredytów promocyjnych (bezpłatnych) za każdy zamówiony produkt po potwierdzeniu zamówienia, którego Vivre Deco nie mogła dostarczyć z przyczyn od niej niezależnych. Punkty można wykorzystać wyłącznie w witrynie www.vivrehome.pl i są one uzależnione od zachowania Klienta; 1 kredyt to 1 PLN i nie można go przenieść na inne konto lub innych użytkowników. Wszelkie podejrzenia o oszustwo skutkują unieważnieniem bezpłatnych kredytów promocyjnych.
    • 9.3.7. Złożone zamówienie można zmienić wyłącznie w wymienionych niżej przypadkach i jedynie na życzenie Klienta:

     • a. Klient powinien wysłać wiadomość na adres e-mail kontakt@vivrehome.pl, wyraźnie formułując swoją prośbę i podając numer zamówienia.
     • b. Klient usuwa produkt i zawiadamia o tym Vivre Deco przed wysłaniem zamówienia.
     • c. Zwiększenie liczby produktów, które już zamówiono, o ile dane produkty są jeszcze aktywne w kampanii w chwili powiększania zamówienia.
     • d. Zmiana adresu dostawy
     • e. Zmiana metody płatności
     • f. Modyfikacja danych na fakturze. W przypadku już wystawionych faktur nie można dokonywać zmiany podmiotu prawnego/osoby (całkowitej zmiany danych osobowych), a jedynie dokonywać korekt (nazwy/imienia, danych kontaktowych itp.).
    • 9.3.8. Zmiana jest niemożliwa, jeżeli Klient dokonuje płatności online lub przelewem bankowym.
    • 9.3.9. Jeżeli Klient zmienia swoje dane osobowe, korzystając z formularzy dostępnych w witrynie, wszystkie zamówienia oczekujące na realizację mają przypisane dane określone/zaakceptowane przez Klienta przed wprowadzeniem takiej zmiany, po czym uwzględnia się nowe dane.
    • 9.3.10. Złożone zamówienie może być anulowane przed jego wysłaniem poprzez opcję "Anuluj zamówienie" z konta Klienta lub poprzez prośbę wysłaną przez Klienta na adres kontakt@vivrehome.pl z jasnym wyrażeniem woli anulowania zamówienia i z jego numerem.
    • 9.3.11. Przy każdym złożonym zamówieniu Klient jest zobligowany do zweryfikowania i zaakceptowania aktualnego regulaminu.
   • 9.4. Zamówienie telefoniczne

    • 9.4.1. Klient/Członek nie może złożyć zamówienia przez telefon. Klient/Członek nie może ubiegać się o zmianę zamówienia przez telefon.
   • 9.5. Umowa i finalizacja

    • 9.5.1. Vivre Deco wystawi i przekaże Klientowi wszystkie niezbędne dokumenty poświadczające zakup produktów/usług przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
    • 9.5.2. Vivre Deco ułatwia przepływ informacji dotyczących etapu finalizowania zamówienia, wysyłając wiadomość e-mail na adres wskazany przez Klienta. Wystawiona faktura musi zawierać wszystkie obowiązkowe pozycje zgodnie z art. 319 Ustawy nr 227/2015 o kodeksie podatkowym i będzie mogła być pobrana w formacie pdf z konta Członka.
    • 9.5.3. Umowę oraz dokumenty potwierdzające dostarczenie Klientowi paczki przez kuriera (podpisany i rozliczony list przewozowy) od Vivre Deco traktuje się jako umowę wiążącą.
    • 9.5.4. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. Umowa wygasa w chwili, kiedy strony wywiążą się ze swoich wzajemnych zobowiązań zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym dokumencie.
    • 9.5.5 W razie rozbieżności między wykazem zamówionych pozycji (można go pobrać z zakładki "Moje konto") a zawartością paczki, Klient informuje o tym fakcie Vivre Deco najdalej w ciągu 24 godzin od czasu otrzymania paczki, dzwoniąc lub wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@vivrehome.pl oraz podając dokładniejsze informacje (zdjęcie, wyjaśnienia itd.).
   • 9.6. Transport

    • 9.6.1. Koszty przesyłki kurierskiej dla produktów kupionych na www.vivrehome.pl od Vivre Deco są następujące:
     • a) Za dostawę produktów zamówionych za przedpłatą (płatność online kartą bankową lub przelewem), o łącznej wartości poniżej 500 PLN, opłata za dostawę wyświetlana jest w Koszyku i może się różnić w zależności od zakupionych produktów.;
     • b) W przypadku dostawy zamówionych produktów za przedpłatą (płatność online kartą bankową lub przelewem), o łącznej wartości ponad 500 PLN, dostawa jest bezpłatna, w pełni obsługiwana przez Vivre Deco.
     • c) Za dostawę zamówień z płatnością przy odbiorze pobierana jest opłata za dostawę, która wyświetla się w Koszyku i może się różnić w zależności od zakupionych produktów. Całkowity koszt zamówienia jest przekazywany Klientowi w momencie złożenia zamówienia, a Klient akceptuje w sposób jasny, poprzez złożenie zamówienia, szacunkowy koszt transportu, bez względu na dane leżące u podstaw tych kosztów. Co za tym idzie, po złożeniu zamówienia Klient nie może prosić o obniżenie kosztów transportu obliczonych na podstawie wagi i wielkości przesyłki. Vivre Deco oferuje usługę dostarczenia przesyłki do drzwi mieszkania/nieruchomości na adres zamówienia podany w momencie jego składania, o ile cechy/szczegóły lokalizacji umożliwiają realizację dostawy bez naruszenia ustawowych przepisów odnośnie bezpieczeństwa pracy. Jeżeli dostawa nie może być wykonana bez naruszenia przepisów prawnych, firma kurierska może odmówić dostawy do drzwi mieszkania/nieruchomości.
     • d) Koszty transportu kurierem produktów zakupionych u Partnerów Vivre MarketPlace na stronie www.Vivrehome.pl są wyszczególnione w Koszyku, produkty dostarczane są oddzielnie od produktów zakupionych w Vivre Deco SA
    • 9.6.2. Klient otrzymuje precyzyjną informację o terminie dostawy po złożeniu zamówienia, a termin ten jest uwarunkowany transportem produktów od dostawcy Vivre Deco, okresem przetwarzania zamówienia w centrum logistycznym początkowego dostawcy oraz w magazynie Vivre Deco, liczbą dni roboczych w miesiącu, liczbą zamówionych pozycji oraz czasem potrzebnym do przetworzenia każdego produktu itp. Łączny czas dostawy może się wydłużyć z uwagi na produkt wymagający dłuższego terminu dostawy, w związku z czym Klient, zamawiając niektóre produkty zgadza się na dłuższy czas dostawy, aż do najpóźniejszego. Dostawy z zasady realizuje się w terminie podanym w chwili złożenia zamówienia (wynosi on od 2 dni do 8 tygodni) i Klient może w każdej chwili otrzymać informacje dotyczącą etapu realizacji dostawy. Jeżeli dostawa produktu przekracza podany wyżej czas dostawy, Vivre Deco jest zobowiązana niezwłocznie poinformować o tym Klienta, wysyłając mu wiadomość e-mail i proponując dwa rozwiązania: Klient może pisemnie anulować zamówienie/produkt lub może zgodzić się na nowy termin dostawy. Jeżeli Klient zapłacił z góry, wpłaconą kwotę zwraca się w całości zgodnie z przepisami prawa w terminie maksymalnie 14 dni od daty anulowania.
     • 9.6.2.1 Klient może wybrać szybką dostawę produktów, na których zaznaczona jest ta opcja. W przypadku szybkiej dostawy produkty z magazynu będą wysłane natychmiast.
     • 9.6.2.2 Jeśli Klient zamawia produkty z Szybką Dostawą i produkty z Dostawą Standardową, produkty w koszyku zostaną przypisane do różnych zamówień. Produkty z Szybką Dostawą zostaną przypisane w zamówieniu, które zostanie wysłane natychmiast we wskazanym zakresie, a produkty z Dostawą Standardową zostaną przypisane w osobnym zamówieniu. Każde zamówienie będzie miało osobną opłatę za wysyłkę. Zamówienia spełniające każdorazowo po przydzieleniu warunki darmowej dostawy wymienione w serwisie są zwolnione z płatności za dostawę.
    • 9.6.3. Vivre Deco może prowadzić kampanie dotyczące bezpłatnej dostawy (opłata za dostawę - zgodnie z definicją w 9.6.1. W wysokości 0 (zero) PLN. Darmowa dostawa dotyczy przedmiotów sprzedawanych przez Vivre Deco SA, a nie przez Vivre Partners Marketplace, o łącznej o wartości powyżej 500 PLN, które są płatne z góry (płatność online kartą bankową lub przelewem bankowym), tylko pod pewnymi warunkami, w tym między innymi:
     • a. utrzymanie zamówienia w początkowym stanie (bez zmian/opóźnień).
     • b. zmiana zamówienia z inicjatywy Vivre Deco: zmiany w terminie dostawy (zwłaszcza opóźnienia), gdy produkty są niedostępne, inne błędy systemu itp.
    • 9.6.4 Wysyłka MultiColet. Aby zapewnić bezpieczeństwo małym albo delikatnym produktom oraz skrócić czas dostawy, Vivre Deco używa systemu MultiColet: zamówienie jest wysyłane w kilku oddzielnych transportach (w oddzielnych dniach) Klient może sprawdzić liczbę wysyłek jednego zamówienia i ich status w zakładce Moje konto na www.vivrehome.pl. Vivre Deco nie gwarantuje w żaden sposób, że zamówienie będzie wysłane w jednym transporcie i nie wymaga dodatkowych opłat za dostawę w kilku transportach. Sposób pakowania i dostawy zamówienia zależy od Vivre Deco, zgodnie z obowiązkiem dostawy całego zamówienia w założonym terminie.
   • 9.7. Jakość i gwarancje

    • 9.7.1. Vivre Deco przestrzega przepisów prawa polskiego dotyczących rękojmi. Opisy produktów zawierają jasno sprecyzowane informacje odnośnie gwarancji i żaden członek nie może domagać się gwarancji rozszerzonej ponad gwarancję wskazaną. Udzielona gwarancja dotyczy normalnego zużycia i jest dostępna jedynie dla produktów zakupionych od Vivre Deco i opłaconych przez Klienta. Produkty są objęte gwarancją zgodnie z Ustawą 449/2003, która przenosi Rozporządzenie 1999/44/WE o sprzedaży dóbr konsumpcyjnych oraz gwarancjach pochodnych, a jeżeli w opisie produktu wspomina się o wydłużonym terminie gwarancji, stosuje się termin dłuższy. Odpowiedzialność Vivre Deco zgodnie z przepisami art. 9-14 Ustawy 449/2003 jest zasadna, jeżeli brak zgodności zostanie stwierdzony w okresie 2 lat od daty dostawy produktu dla produktów o średnim czasie użytkowania co najmniej 2 lat. Gwarancja zakłada zwrot niezgodnego produktu do sprzedawcy i poinformowanie go w formie pisemnej w terminie przewidzianym prawem. Vivre Deco nie wymienia ani nie naprawia produktów uszkodzonych albo niezgodnych. Vivre Deco zachowuje prawo własności takich niezgodnych produktów. Klient nie ma prawa ubiegać się o odszkodowanie lub karę z tytułu takich niezgodnych produktów i składając zamówienie, oświadcza, że w przypadku niezgodności towaru z umową zgadza się przyjąć równowartość ceny takich produktów i transportu.
    • 9.7.2. Detale opisu każdego produktu są dostępne na stronie. Informacje dotyczące regulaminu gwarancyjnego Vivre Deco i instrukcje użytkowania różnych typów produktów mogą być przekazane Klientowi w postaci dokumentu cyfrowego, dostępnego na koncie Vivre, o który można też poprosić e-mailem. Jeśli te informacje nie dotarły do Klienta, może on o nie poprosić w każdej chwili telefonicznie lub mailowo na adres kontakt@vivrehome.pl
   • 9.8. Zrzeczenie się praw wynikających z umowy i zwrot produktów

    • 9.8.1. Za wyjątkiem ograniczeń przewidzianych w punkcie 9.9 odnośnie kredytów Vivre, Klient Vivre Deco może zwrócić produkty zakupione na podstawie i otrzymać pełną kwotę wpłaconą za produkty w następujących sytuacjach:
     • 9.8.1.1. Produkty posiadają poważne wady, przez co nie spełniają swojego zadania;
     • 9.8.1.2. Dostarczone produkty są inne (specyfikacje, ilość itp.) niż w złożonym zamówieniu;
     • 9.8.1.3. Produkty mają wady fabryczne
     • 9.8.1.4 Klient wycofał się z umowy w terminie 14 dni od otrzymania paczki. Tak więc Vivre Deco wydłuża standardowy, 14-dniowy termin minimalny zawarty w art. 9 Rozporządzenia Rady Ministrów w trybie pilnym nr 34 z 4 czerwca 2014 o ochronie praw konsumentów przy zawieraniu umów z profesjonalistami oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych aktów prawnych
    • 9.8.2. W przypadku określonym w pkt. 9.8.1.4. dotyczącym prawa klienta do odstąpienia od umowy, ponosi on/ona koszty opłaty za dostawę zwracanych produktów, które są wyszczególnione na koncie klienta i są zależne od liczby, rozmiaru i/lub wagi zwracanych produktów. Wypełniając formularz zwrotu Klient ma możliwość wyboru produktów jednocześnie z jednego lub kilku zamówień zwrotnych (tych w ciągu maksymalnie 14 dni). Jeśli Klient korzysta z innego kuriera lub innych metod dostawy (poczta, personalnie), adres zwrotu produktu to DNCB 37, Popesti Leordeni (odpowiednio adres depozytu Partnera X Vivre Marketplace, który widnieje na fakturze Produktu) oraz art. 13 ust. 3 i art. 14 Rozporządzenia nadzwyczajnego nr. 34 z dnia 4 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta w umowach zawieranych z profesjonalistami oraz o zmianę i uzupełnienie niektórych aktów normatywnych. Klient ma obowiązek bezpośrednio pokryć koszty transportu (koszty transportu nie zostaną pokryte przez Vivre Deco, a płatność nie zostanie przyjęta przez system zwrotów w miejscu docelowym). Płatność za transport nie będzie dokonywana na adres zwrotny produktów Vivre, a przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane na wartość produktów dla odbiorcy.
    • 9.8.3. Klient powiadamia Vivre Deco o decyzji w sprawie anulowania umowy przed upływem terminu anulowania. W tym celu Klient może wybrać jeden z następujących wariantów:
     • a) skorzystać z formularza anulacji dostępnego w witrynie Vivre Deco SA w zakładce Zwroty;
     • b) złożyć jednoznaczne oświadczenie o decyzji anulowania umowy.
    • 9.8.4.Klient, który powiadomił Vivre Deco zgodnie z art.9.8.3, jest odpowiedzialny za zapewnienie, że produkty, o których wspomniał, zostały zwrócone lub przekazane Vivre Deco (odpowiednio Partnerowi X Vivre Marketplace ) lub osobie upoważnionej przez Vivre Deco ( odpowiednio przez Partnera X z Vivre Marketplace), zapewniając otrzymanie produktów bez zbędnej zwłoki i w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia, w którym poinformował Vivre Deco o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli towar zostanie wysłany przez Klienta przed upływem 14 dni, odpowiednio zapakowany w celu zabezpieczenia na czas transportu. Klient ma obowiązek udowodnić, że wysłał produkty do Vivre Deco (odpowiednio do Partnera X Vivre Marketplace), przechowując zapewniany przez firmę kurierską dokument (numer listu przewozowego odbioru towaru) przy odbiorze przesyłki do upływu przewidzianego prawem terminu do zwrotu kwoty. Poprzez formularz zwrotu Klient zawiadamia Vivre Deco o żądaniu zwrotu, a Vivre Deco odbiera produkty wymienione w formularzu zwrotu i udostępnione przez Klienta w kolejnych dniach roboczych, nieprzekraczających ustawowych 14 dni.
    • 9.8.5. Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu produktów ani prawo do odszkodowania/roszczeń w następujących sytuacjach:
     • 9.8.5.1. Jeżeli na wniosku zwrotu w sytuacjach wymienionych w punkcie 9.8.1 jest data wysyłki zawiadomienia o zamiarze dokonania zwrotu przekraczająca okres 14 dni przewidziany w punkcie 9.8.2, liczony od dnia następującego po dniu, w którym umowa stała się wiążąca.
     • 9.8.5.2. Jeżeli produkt jest zwracany z przyczyn wymienionych w punkcie 9.8.1 w stanie innym niż przy dostawie (wraz z dokumentami towarzyszącymi, ze wszystkimi elementami).
     • 9.8.5.3. Jeżeli produkt wyprodukowano według specyfikacji Klienta lub wyraźnie dostosowano do jego potrzeb.
     • 9.8.5.4. W przypadku gdy zamówione i dostarczone produkty były zabezpieczone i nie podlegają one zwrotowi ze względów bezpieczeństwa zdrowia lub ze względów higienicznych z powodu zdjęcia przez Klienta zabezpieczeń (te produkty są zaznaczone w prezentacji jako nie podlegające zwrotowi). - Bielizny silikonowej (przylepianej) nie można zwrócić, jeżeli opakowanie zostało rozpakowane;- Biżuteria i akcesoria do włosów nie podlegają zwrotowi, jeśli opakowanie zostało uszkodzone;- W przypadku kompletów pościeli paczka musi być nieotwarta, a niepełne komplety lub osobne elementy nie mogą być zwracane.- W przypadku produktów, które mogą uledz zepsuciu lub data przydatności szybko wygaśnie.- W przypadku artykułów spożywczych i napojów, zgodnie z art. 3.3.i) GEO 34/2014.
     • 9.8.5.8. W przypadku produktów zgodnych, wymagających montażu, a Klient rozpieczętował dany produkt/produkty i rozpoczął proces montażu.
     • 9.8.5.9. Jeżeli Klient jest osobą prawną i chce odstąpić od umowy zgodnie z GEO 34/2014. Zgodnie z przepisami GEO 34/2014 osoby prawne nie należą do kategorii konsumentów, a Vivre Deco ma prawo nie przyjąć zwrotu/odstąpienia od umowy osób prawnych w przypadkach, gdy produkty są zgodne. Jednocześnie Vivre Deco ma prawo nie przyjmować zwrotu dużych ilości zgodnych produktów od osób prawnych. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonych produktów z zamówieniem, nabywca może wysłać zawiadomienie na adres kontakt@vivrehome.pl, podając numer zamówienia, produkt i jego brakujące części lub stwierdzoną wadę wraz ze zdjęciami ilustrującymi niezgodność produktu. Po zapoznaniu się ze sprawą skontaktujemy się z klientem w celu rozwiązania problemu.
     • 9.8.5.5. Jeżeli zamówione i dostarczone produkty są nierozerwalnie zmieszane z innymi produktami.
    • 9.8.6. Produkty stanowiące zestaw muszą być zwrócone jako zestaw.
    • 9.8.7. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Vivre Deco zwróci mu wszystkie kwoty, które otrzymał od niego tytułem zapłaty, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany przez decyzję o odstąpieniu Klienta od umowy zgodnie z art. 9.8.2. oraz 9.8.3. Zwrot dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte przy pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodził się na inny sposób płatności i pod warunkiem, że Klient nie jest zobowiązany do uiszczenia opłat po dokonaniu zwrotu. Koszty dostawy zwracanych produktów będą naliczane dla każdego zwracanego produktu w zależności od jego rozmiaru i/lub wagi, a kwota zwrotu jest uwidoczniona na koncie klienta.
    • 9.8.8. W przypadku produktów zgodnych, wymagających montażu, a Klient rozpieczętował dany produkt/produkty i rozpoczął proces montażu. 9.8.9. Jeżeli Klient jest osobą prawną i chce odstąpić od umowy zgodnie z GEO 34/2014. Zgodnie z przepisami GEO 34/2014 osoby prawne nie należą do kategorii konsumentów, a Vivre Deco ma prawo nie przyjąć zwrotu/odstąpienia od umowy osób prawnych w przypadkach, gdy produkty są zgodne. Jednocześnie Vivre Deco ma prawo nie przyjmować zwrotu dużych ilości zgodnych produktów od osób prawnych.
    • 9.8.10. W przypadku, gdy Klient nie zapakuje prawidłowo produktów w celu zabezpieczenia/obsługi zwracanych rzeczy, kurier wskazany w formularzu zwrotu ma prawo nie odbierać rzeczy wskazanych do zwrotu. W przypadku wysłania przez Klienta niewłaściwie zapakowanego towaru w celu zabezpieczenia/obsługi inną metodą (inny kurier, poczta polska, przesyłka osobista itp.), Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia, usterki, niekompletność stwierdzone przy odbiorze zwracanego towaru. Powyższe postanowienia NIE dotyczą oryginalnego opakowania produktów, ale wszelkich innych opakowań, które zgodnie ze standardami kurierskimi wymienionymi na stronie kuriera mają na celu zabezpieczenie produktów zgodnie z ich specyfikacją (materiał, wymiary itp.). Vivre Deco zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia produktów, na których dokonano nieautoryzowanych ingerencji, które noszą ślady użytkowania lub nadmiernego użytkowania, zarysowania, wady, uderzenia, porażenia mechaniczne/elektryczne, produkty pozbawione akcesoriów.
   • 9.9. Punkty i Vouchery Vivre

    • 9.9.1 Vivre Deco może oferować punkty w ramach odliczanych kosztów marketingu oraz może jednostronnie zmieniać mechanizm przyznawania punktów, a działania takie nie podlegają roszczeniom ze strony Klienta o odszkodowania za nieprzyznanie lub anulowanie punktów Vivre. Jeden punkt wynosi 1 PLN i może być wykorzystany w zakupach towarów na www.vivrehome.pl.
     • 9.9.1.1 Punkty promocyjne otrzymuje się w następujący sposób:

      punkty za zaproszenie znajomych

      • 1. Klient wysyła zaproszenia w ramach swojej subskrybcji do innych osób, które nie są ani nie były członkami społeczności Vivre na www.vivrehome.pl;
      • 2. Osoby, które otrzymały zaproszenia środkami przekazanymi do dyspozycji w witrynie, rejestrują się i otrzymują status Członka;
      • 3. Po otrzymaniu statusu Członka osoby te kupują produkty, składając zamówienia z nowo utworzonego konta. Po upływie okresu odstąpienia (14 dni od dostawy) od otrzymania pierwszego zamówienia przez zaproszoną osobę, Klient, który wysłał zaproszenie otrzymuje punkty w kwocie 50 PLN, aktywne pod adresem www.vivrehome.pl . Punkty są przypisywane do konta Klienta i można je wykorzystać na zakup produktów, mając na uwadze, że 1 punkt to 1 PLN.
      • 4. Punkty mogą wynosić do 30% wartości zamówienia
      • 5. Punkty zostaną odjęte od pierwszego ważnego zamówienia za minimum 75 PLN.
     • 9.9.1.2 Punkty oferowane za działania lojalnościowe lub inne działania rozliczeniowe: Vivre Deco powiadamia klienta e-mailem o otrzymaniu punktów związanych z niektórymi mechanizmami aktywacji lub jako rekompensata za opóźnione lub anulowane produkty. Klient musi kliknąć w link wskazany w e-mailu i aktywować/wgrać punkty w serwisie www.Vivrehome.pl. Po załadowaniu można nimi zapłacić za zamówione produkty
     • 9.9.1.3. Punkty oferowane przy zakupie produktów na www.vivrehome.pl.

      • Punkty są przyznawane po zamówieniu produktów na www.vivrehome.pl.
      • Liczba punktów przyznawanych za każdy produkt jest wyświetlona na stronie produktu na www.vivrehome.pl i może się wahać w zależności od wybranego produktu.
      • Termin ważności i wartość punktów może się zmieniać w okresie kampanii, bez wcześniejszego powiadomienia o tym.
      • Punkty mogą być użyte przez Klientów w czasie zapłaty za kolejne zamówienia.
      • Punkty Vivre są przyznawane po zapłaceniu przez klienta za dobra ze złożonego zamówienia (status zamówienia to ZAPŁACONE).
      • Klient może wybrać, czy wykorzysta wszystkie zgromadzone Punkty dla pojedynczego Zamówienia, czy wykorzysta tylko część Punktów, z zaznaczeniem, że wartość wykorzystanych Punktów może stanowić do 30% wartości zamówienia / z dopiskiem że wartość Punktów może stanowić do 30% wartości zamówienia.
      • Różnicę pomiędzy wartością zamówienia i wartością zapłaconą Punktami będzie można uregulować inną dostępną metodą płatności.
      • Punkty są ważne 3 miesiące od ich otrzymania (od aktywacji), następnie w przypadku niewykorzystania wygasają automatycznie, bez wcześniejszego powiadomienia.

      W przypadku zwrotu procedura wygląda następujaco:

      • Jeśli produkt, za który zostały przyznane Punkty został zwrócony, ale Punkty zostały już wykorzystane, na Koncie Kliente wykorzystane punkty będą wyświetlone z - (minus).
      • Jeśli Klient wykorzysta punkty do zmniejszenia wartości zamówienia, ale zdecyduje się je w całości zwrócić, punkty zostaną zwrócone na Konto Klienta.
      • Jeśli Klient częściowo zwróci zamówienie, punkty wykorzystane proporcjonalnie do zmniejszenia ceny tego produktu z całego zamówienia zostaną częściowo zwrócone, zgodnie z udziałem zwróconego produktu w całym zamówieniu (przykład: za zamówienie za 100 PLN składające się z 2 produktów po 50 PLN i wykorzystanych 10 punktów, w przypadku zwrotu produktu o wartości 50 PLN, 5 punktów zostanie zwróconych Klientowi na konto).
      • Suma skumulowanych Punktów może zostać zweryfikowana w każdej chwili przez Klienta na jego Koncie lub na stronie www.vivrehome.pl

      W przypadku podejrzeń oszustwa w celu uzyskania i wykorzystania Punktów Vivre, Vivre Deco rezerwuje sobie prawo do anulowania możliwości przyznawania lub wykorzystywania Punktów Vivre, bez przyznawania użytkownikowi prawa do domagania się odszkodowania lub wartości tych punktów.

      W przypadku utraty przez Klienta hasła dostępu do swojego Konta na stronie www.vivrehome.pl i niemożności podania danych niezbędnych do jego odzyskania, Vivre nie ponosi odpowiedzialności za Punkty zgromadzone na tym koncie Klienta.

     • 9.9.2 Okres ważności punktów Vivre jest ograniczony. Punkty Vivre mają termin zastosowania przy pierwszym złożonym zamówieniu w maksymalnym okresie 12 miesięcy od daty ich aktywowania na koncie Klienta Vivre. Po tym okresie punkty Vivre starsze niż 12 miesięcy automatycznie tracą swoją ważność i zostają usunięte z konta Klienta. Punktów nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny (złotówki) i nie można ich używać w innym miejscu niż na www.vivrehome.pl. Punktów można używać jedynie na koncie, na którym zostały aktywowane, nie da się ich także przesłać na inne konto ani użyć do zakupów przez innych klientów na innych kontach.
     • 9.9.3. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń związanych z otrzymaniem i wykorzystaniem takich promocyjnych punktów, Vivre Deco zastrzega sobie prawo do jednostronnego unieważnienia przydziału i wykorzystania punktów, a działanie takie uniemożliwia Użytkownikowi wnoszenie roszczeń z tytułu strat związanych z poleganiem na zawartej umowie lub ubieganie się o zwrot równowartości niektórych produktów.
     • 9.9.4 W przypadkach wymienionych w punkcie 7.8.1, mających zastosowanie do produktów opłaconych w całości lub częściowo kredytami promocyjnymi, zwracanych kwot nie można przekazywać na rachunki bankowe wskazane przez klientów; w razie zwrotu Klient otrzymuje punkty, 1 punkt = 1 PLN i może je wykorzystać wyłącznie w celu dalszych zakupów na www.vivrehome.pl.
     • 9.9.5. Vouchery Vivre - Vivre Deco może przyznawać bony upominkowe w prezencie, o stałej kwocie lub procentowo, proporcjonalnie do wartości kwalifikujących się produktów od wartości koszyka, jako podlegające odliczeniu wydatki marketingowe, poprzez Kampanie promocyjne, których Regulamin jest widoczny podczas odpowiednich kampanii na www.vivrehome.pl . Vouchery są przydzielane jako procent każdego kwalifikującego się produktu w zależności od udziału produktu w całkowitym zamówieniu. Vivre Deco może jednostronnie modyfikować mechanizm Regulaminu, bez możliwości dochodzenia przez Użytkowników odszkodowania za nieprzydzielenie lub anulowanie Voucherów Vivre.

      W przypadku zwrotu produktów, dla których zastosowano voucher o stałej kwocie wymienionej powyżej w tym artykule, zachowana jest proporcjonalna wartość wykorzystanego vouchera w odniesieniu do produktu lub produktów zwróconych z całkowitej wartości zamówienia (na przykład: dla vouchera o wartości 100 PLN zastosowany do zamówienia o wartości 300 PLN, a wszystkie produkty kwalifikowały się do zastosowania vouchera i zwróconego produktu o wartości 150 PLN, Klient zostanie odjęty o 50 PLN od wartości vouchera i zostanie zwrócona kwota 100 PLN.

      W przypadku zwrotu produktów, dla których został wykorzystany Voucher, z procentem wartości każdego produktu kwalifikującego się do rabatu z Koszyka, o którym mowa powyżej w tym artykule, proporcjonalna wartość Vouchera zastosowana do wartości zwróconego produktu lub produkty zostają zachowane, na przykład: w przypadku koszyka o wartości 100 PLN składającego się z 3 produktów stosuje się voucher o wartości 10 PLN, jeśli produkt o wartości 50 PLN zostanie zwrócony (50% wartości koszyka), 5 PLN są usuwane z vouchera, a kwota 45 PLN jest zwracana.

   • 10. Karty Upominkowe (Gift Cards)

    • 10.1. Każda osoba, która chce dać komuś prezent, może zakupić Kartę Upominkową o dowolnej wartości, wpisując dane beneficjenta. Klient otrzymuje Kartę Upominkową za pomocą e-maila oraz przez zakładkę Karty Upominkowe na koncie Klienta.
    • 10.2. Warunki nabycia i użytkowania Kart Upominkowych:
     • Karta Upominkowa może być użytkowana online;
     • Karta Upominkowa może być zakupiona online wyłącznie za pomocą karty bankowej bez dodatkowej opłaty lub prowizji za wydanie. Wartość Karty Upominkowej stanowi dokładnie suma wpłacona przez Klienta przy zakupie;
     • Wartość Karty Upominkowej wynosi 100, 200 lub 500 PLN. W zależności od życzenia Klienta, wartość Karty Upominkowej może być ustalona bezpośrednio przez niego przez wprowadzenie żądanej kwoty między 50 a 5000 PLN;
     • Karta Upominkowa może być użyta jeden raz (użycie jednorazowe, nie wielokrotne) w granicach jej wartości, jedynie na produkty dostępne w witrynie www.vivrehome.pl i jest ważna jeden rok od momentu wydania i przekazania Klientowi. Po tym okresie Karta Upominkowa wygasa automatycznie. Wartość zakupionych produktów może być równa lub większa niż wartość Karty Upominkowej. Wartość Karty Upominkowej odejmuje się od całkowitej wartości koszyka zamówienia. Jeśli całkowita wartość produktów z koszyka zamówienia jest niższa od wartości Karty Upominkowej, różnica jest anulowana, nie jest zachowana/zapisana/pokazana na koncie Klienta;
     • Jeżeli wartość produktu zakupionego Kartą Upominkową przekracza wartość Karty, różnica pozostała do opłacenia może być opłacona każdym sposobem płatności udostępnionym na stronie www.vivrehome.pl
     • Jednocześnie można nabyć większą ilość Kart Upominkowych. Zostaną one przesłane temu samemu Klientowi e-mailem oraz na jego konto na www.vivrehome.pl. Podczas jednego zamówienia można używać maksymalnie jednej Karty Upominkowej, Karty Upominkowe się nie kumulują.
     • Karta Upominkowa będzie dostarczona jedynie w formacie elektronicznym w najkrótszym możliwym czasie za pomocą e--maila oraz konta Klienta natychmiast po otrzymaniu wpłaty;
     • Karta Upominkowa może być spersonalizowana przez Klienta i jest wydawana w formacie elektronicznym, posiada unikalny kod i nie może być zastąpiona w przypadku kradzieży lub zagubienia;
     • Użytkowanie Kart Upominkowych oznacza akceptację warunków jej użytkowania wymienionych w niniejszym dziale;
     • Karta Upominkowa może być użyta natychmiast po wydaniu;
     • Karta Upominkowa jest przekazywalna i może być używana również przez inną osobę niż osoba, na której nazwisko została pierwotnie zakupiona;
     • Karty Upominkowe nie mogą być zamienione na złotówki i nie mogą być używane poza witryną www.vivrehome.pl;
     • W przypadku podejrzeń o oszustwo dotyczących uzyskania i używania Karty Upominkowej, Vivre Deco zastrzega sobie prawo do jednostronnego zawieszenia lub anulowania każdego używania Kart Upominkowych Vivre, przy czym użytkownik nie będzie miał prawa do ubiegania się o odszkodowania albo o wypłatę równowartości przedmiotowych Kart;
    • 10.3. Polityka zwrotów

     Karta Upominkowa może być zwrócona na warunkach art. 9.8 niniejszego dokumentu, Zasady i warunki; Jeżeli Klient lub użytkownik Karty Upominkowej pragnie zwrócić produkt/produkty zakupione przy pomocy Karty Upominkowej zwrotu należy dokonać na warunkach przewidzianych w art. 9.8 niniejszego dokumentu, Zasady i warunki. Równowartość produktów zwróconych, zakupionych za pośrednictwem Kart Upominkowych przesyłana jest na konto bankowe wskazane przez Klienta/użytkownika.

   • 11. Warunki zakupu produktów sprzedawanych przez partnerów Vivre Marketplace

    • 11.1. Jak zostać partnerem w platformie Vivre Marketplace
    • System Vivre Marketplace jest dostępny dla wszystkich sprzedawców detalicznych, którzy mogą oferować produkty detaliczne i mają możliwość przetwarzania zamówień klientów i świadczenia usług posprzedażowych.
    • 11.2. O Vivre Marketplace
    • Vivre Marketplace to system, za pomocą którego partnerzy Vivre wyświetlają własne produkty na stronie internetowej Vivre, wraz z produktami sprzedawanymi bezpośrednio przez Vivre. Klienci mogą jednocześnie zamawiać zarówno produkty Vivre, jak i produkty z oferty dowolnego partnera Vivre, ale będą one inaczej oznaczone w Koszyku.
    • Wszyscy partnerzy, którzy są częścią systemu Vivre Marketplace, zostaną zweryfikowani i są będą monitorowani, dzięki czemu możemy zapewnić standardy jakości, do których są przyzwyczajeni klienci Vivre.
    • Produkty wyświetlane w witrynie Vivre, które są sprzedawane i dostarczane przez Partnera X, są oznaczone tą wzmianką. Tym samym Klient jest informowany, że dany produkt jest sprzedawany przez Partnera X, niezależną firmę, zaakceptowaną przez Vivre Deco SA w systemie Vivre Marketplace po przeanalizowaniu jakości oferowanych przez nią usług i produktów. Kiedy zamawiasz taki produkt, wysyłamy Twoje zamówienie do Partnera X, który dostarczy produkt wraz ze wszystkimi dokumentami prawnymi. W przypadku filtrowania wyboru produktów według dostawców/partnerów, kolejność, w jakiej są wymienieni dostawcy/partnerzy zostanie ustawiona automatycznie według ilości produktów, które dostawca/partner posiada w wybranej kategorii/wyszukiwarce. Warunki handlowe i polityczne są takie same, jak te towarzyszące produktom sprzedawanym bezpośrednio przez Vivre. Opłaty za dostawę i zwrot podlegają własnym zasadom, specyficznym dla każdego partnera Vivre Marketplace, dostępnym na stronie Partnera X, w sekcji Zwrot i gwarancja.
    • 11.3. Szczegóły zamówienia
    • Aby móc zamawiać produkty sprzedawane przez Vivre i partnerów na Vivre Marketplace, musisz mieć lub utworzyć konto klienta. Z konta klienta możesz łatwo śledzić, gdzie znajduje się paczka zawierająca produkty sprzedawane przez Vivre lub partnerów Vivre Marketplace.
    • Produkty oferowane przez partnerów Vivre Marketplace można zamawiać na wszystkie sposoby, do których jesteś przyzwyczajony: online na stronie Vivre lub w aplikacji Vivre.
    • W koszyku możesz mieć jednocześnie produkty sprzedawane i dostarczane przez Vivre, a także przez partnerów z Vivre Marketplace, pogrupowane według partnera, który je sprzedaje. Pod każdą grupą produktów znajdziesz wszystkie opłaty związane z zamówieniem.
    • Punkty Vivre są również przyznawane za produkty dostarczane przez partnerów Vivre Marketplace, ale można je wykorzystać tylko do zakupu produktów sprzedawanych przez Vivre.
    • Voucherów i kart podarunkowych Vivre nie można używać do kupowania produktów sprzedawanych przez partnerów Vivre Market Place.
    • 11.4. Warunki dostaw, stany magazynowe, fakturowanie
    • Podobnie jak produkty sprzedawane bezpośrednio przez Vivre, produkty sprzedawane przez partnerów Vivre Marketplace wyświetlały w czasie rzeczywistym informacje o zapasach, a także szacowany czas przybycia do miejsca docelowego dla każdej miejscowości w Polsce, w przypadku zamówienia złożonego w momencie wyświetlania oferty. Produkty oferowane przez partnerów Vivre Marketplace dostarczane są wyłącznie za pośrednictwem kuriera.
    • Wraz z zamówionymi produktami otrzymasz odpowiednie faktury. Jeśli zdecydujesz się na płatność za pobraniem, zapłacisz osobno każdą fakturę przy dostawie produktów, a płatność zostanie przekazana kurierowi, który dostarcza zamówienie.
    • Dostawa produktów zakupionych od partnerów w Vivre Marketplace odbywa się bezpośrednio przez nich, wyłącznie za pośrednictwem kuriera. Dostawy nie mogą być realizowane w siedzibie partnera ani w magazynie Vivre. Dokumenty dotyczące produktów zakupionych od naszych partnerów (faktura, karta gwarancyjna na produkty trwałe itp.) Partner dostarcza wraz z zamówionymi produktami.
    • Jeśli zamówisz produkty od Vivre i innych partnerów w tym samym czasie, otrzymasz osobną paczkę od Vivre i każdego partnera.
    • 11.5. Gwarancja i serwis
    • Na każdy produkt trwałego użytku objęty gwarancją otrzymasz przy dostawie kartę gwarancyjną ze wszystkimi szczegółami centrum serwisowego, które zapewnia naprawy w okresie gwarancyjnym. Gwarancja na produkty zakupione od partnerów na Vivre Marketplace jest udzielana przez partnera, który sprzedał produkt lub, w zależności od przypadku, przez autoryzowane centrum serwisowe producenta.
    • 11.6. Zwrot Produktów
    • Partnerzy Vivre Marketplace oferują taki sam 14-dniowy okres zwrotu, zgodnie z Regulaminem Vivre. Partnerzy Vivre Marketplace mogą zaoferować pokrycie opłaty za dostawę zwracanych produktów (bez względu na przyczynę zwrotu, z wyjątkiem przypadków niewłaściwego zwrotu) zgodnie z własną polityką zwrotów. Warunki zwrotu są przedstawione na stronie partnera, w sekcji Zwrot i gwarancja, do której można uzyskać dostęp, klikając nazwę partnera na stronie produktu, który chcesz zwrócić.
    • 12. Oszustwo

     • 12.1. Vivre Deco nie żąda od swoich Klientów lub Użytkowników przy pomocy żadnego środka komunikacji (e-mail/telefonicznie/sms/itd.) informacji dotyczących danych poufnych, kont/kart bankowych lub osobistych haseł.
     • 12.2 Klient/Członek bierze na siebie całą odpowiedzialność za przekazanie osobie trzeciej swoich danych poufnych.
     • 12.3. Vivre deco nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli Członek/ Klient poniósłby/ponosi szkodę w jakiejkolwiek formie dokonaną przez osobę trzecią, która podszywa się pod Vivre deco lub utrzymuje, że reprezentuje interesy Vivre Deco.
     • 12.4. Klient lub Członek poinformuje Vivre Deco o wszelkich podobnych próbach oszustwa, używając danych kontaktowych.
     • 12.5. Vivre Deco nie promuje spamu. Każdy Członek/klient, który przekazał swój adres e-mailowy do witryny może dezaktywować konto przypisane do tego adresu e-mailowego.
     • 12.6. Komunikaty przesłane przez Vivre Deco za pomocą środków komunikacji na odległość (na przykład e-mail) zawierają pełne i zgodne dane identyfikacyjne nadawcy lub linki do takich danych, aktualne w dniu przekazania komunikatu.
     • 12.7. Poniżej wymienia się działania uznawane za próbę oszustwa w stosunku do witryny/zawartości lub Vivre Deco. Vivre Deco zastrzega sobie prawo do wniesienia zawiadomienia o przestępstwie przeciwko stronom, które próbowały dopuścić się takich czynów:
      • 12.7.1. dostęp do danych Członka/klienta przy użyciu konta lub innych metod.
      • 12.7.2. zmiana lub przekształcanie zawartości witryny lub korespondencji wysłanej do Członka/Klienta przez Vivre Deco.
      • 12.7.3. wpływanie na wydajność serwera lub serwerów hostujących witrynę.
      • 12.7.4. udostępnienie lub ujawnienie nieuprawnionej stronie trzeciej treści wysyłanej przez Vivre Deco do Członka/Klienta, jeżeli strona taka nie jest zamierzonym odbiorcą takiej treści.
     • 12.8. Próbę otrzymania od Vivre Deco kredytów w sposób przedstawiony w punkcie 9.9, w drodze użycia fałszywych kont (fikcyjne nazwiska, więcej niż jedno konto na osobę fizyczną lub wykorzystanie tożsamości innych stron) uważa się za próbę oszustwa, która skutkuje anulowaniem przyznanych korzyści, zablokowaniem dostępu do witryny i zgłoszenie takiego czynu odpowiednim organom.
    • 13. Zastrzeżenia prawne

     • 13.1. Vivre Deco nie ponosi odpowiedzialności wobec Członka/Klienta, który korzysta z witryny lub zawartości w sposób inny niż przewidziany w zasadach i warunkach niniejszego dokumentu.
     • 13.2. Członek/Klient, który stwierdzi, że zawartość wysłana przez Vivre Deco narusza prawa autorskie lub inne prawa, może zwrócić się do Vivre Deco o szczegółowe informacje, wysyłając na adres kontakt@vivrehome.pl wiadomość i umożliwiając potwierdzenie Vivre Deco takiego działania.
     • 13.3. Vivre Deco nie przyznaje Członkowi lub Klientowi dostępu do witryny lub serwisu bez rejestracji w witrynie oraz nie przyznaje mu prawa do pobierania oraz całkowitej lub częściowej zmiany zawartości, do odtwarzania zawartości w całości lub w części, powielania zawartości i przekazywania udostępnionej mu zawartości stronie trzeciej na podstawie umowy użytkownika bez pisemnej zgody Vivre Deco.
     • 13.4. Vivre Deco nie odpowiada za zawartość, jakość lub charakter innych witryn, do których Członek może uzyskać dostęp, korzystając z różnych linków, niezależnie od charakteru takich linków. Pełną odpowiedzialność za zawartość takich witryn ponoszą ich właściciele.
     • 13.5. Vivre Deco uchyla się od odpowiedzialności w razie wykorzystania witryny lub zawartości przekazanej Członkowi/Klientowi przy pomocy dowolnych środków (drogą elektroniczną, telefoniczną itd.) poprzez witryny, w wiadomościach e-mail lub przez pracownika Vivre Deco w przypadku, gdy wykorzystanie takie może skutkować szkodą dla Członka/Klienta lub strony trzeciej zaangażowanej w przekazanie takiej wiadomości.
     • 13.6. Vivre Deco nie gwarantuje bezpośrednio i pośrednio, że:
      • 13.6.1. usługa będzie zgodna z wymogami klienta
      • 13.6.2. usługa będzie dostarczana w sposób nieprzerwany, pewny i bez jakichkolwiek błędów
      • 13.6.3. produkty/usługi otrzymane bezpłatnie lub za opłatą za pośrednictwem serwisu będą odpowiadać wymogom lub spełniać oczekiwania klienta.
     • 13.7. W granicach przewidzianych w Zasadach i warunkach operatorzy, administratorzy i/lub właściciele witryny nie są w żaden sposób odpowiedzialni za relacje lub ich skutki wynikające, ale nie ograniczone do: zakupów, ofert specjalnych, promocji lub każdego innego typu relacji/powiązania/transakcji/współpracy/itd., mogącej pojawić się między Klientem lub Członkiem i każdą z osób, która prowadzi promocję bezpośrednią lub pośrednią w ramach witryny.
    • 14. Siła wyższa i zdarzenia przypadkowe

     • 14.1 Z wyjątkiem przypadków, które nie są wyraźnie określone, żadna ze stron obowiązującej umowy nie odpowiada za nieterminowe lub nieodpowiednie wywiązanie się ze wszystkich lub niektórych zobowiązań umownych w sytuacji, gdy spowodowane są one działaniem siły wyższej.
     • 14.2. Strona lub przedstawiciel prawny strony powołującej się na działanie siły wyższej ma obowiązek niezwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu takiej sytuacji oraz podjęcia właściwych środków w celu ograniczenia następstw danego zdarzenia.
     • 14.3. Strona lub przedstawiciel prawny strony powołującej się na działanie siły wyższej jest zwolniony z tego obowiązku w przypadku, gdy nie ma możliwości wywiązania się z niego z uwagi na zaistniałe zdarzenie.
     • 14.4. Jeżeli działanie siły wyższej utrzymuje się przez 15 dni od wystąpienia zdarzenia, każdej ze stron umowy przysługuje prawo jej rozwiązania, pod warunkiem powiadomienia o tym drugiej strony, przy czym strony nie mogą wnosić roszczeń z tytułu strat związanych z poleganiem na zawartej umowie.
     • 14.5. Strona powołująca się na działanie siły wyższej musi przedstawić dowód potwierdzający stratę spowodowaną przez siłę wyższą w terminie 30 dni od daty wystąpienia zdarzenia, z zastrzeżeniem postanowień p.12.3.
     • 14.6. Wyjątkowo (przy braku winy Vivre Deco), jeżeli wystąpią zdarzenia przypadkowe (takie jak wypadek przewoźnika lub dostawcy) dostawa produktów będzie mogła się nie odbyć. W takim wypadku Klient może otrzymać aktywne punkty promocyjne (według uznania Vivre Deco lub w zależności od przypadku), które może wykorzystać w nieokreślonym czasie na zakup produktów na www.vivrehome.pl, zgodnie z zasadami i warunkami przedstawionymi w p. 9.9.
    • 15. Spory

     • 15.1. Przez korzystanie, odwiedzanie lub przeglądanie itd. witryn i/lub treści przesyłanych przez Vivre Deco do Członka/Klienta przy pomocy dostępu lub w dowolny sposób (drogą elektroniczną, telefoniczną itd.), Członek/Klient zgadza się niniejszym z przedstawionymi Zasadami i warunkami.
     • 15.2. Ewentualne spory dotyczące niniejszych Zasad i warunków, mające miejsce między Członkiem/Klientem a Vivre Deco, będą rozstrzygane polubownie.
     • 15.3. Ewentualne spory między Członkiem i Vivre Deco lub jej partnerami będą rozstrzygane polubownie. W razie braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, podlega on rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Vivre Deco lub dla miejsca zamieszkania konsumenta, zgodnie z obowiązującym prawem.
     • 15.4. Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz w sprawie zmiany Rozporządzenia KE nr 2006/2004 oraz Dyrektywy 2009/22/WE, Vivre Deco oferuje Członkom/Klientom możliwość optowania za rozstrzyganiem wszelkich sporów przy użyciu europejskiej platformy rozwiązywania sporów online (platforma ODR), która jest cyfrowym instrumentem stworzonym przez Komisję Europejską w celu ułatwienia niezależnego, bezstronnego, przejrzystego, skutecznego, szybkiego i sprawiedliwego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych dotyczących umów sprzedaży lub świadczenia usług konsumpcyjnych w internecie dla każdego konsumenta rezydującego w Unii Europejskiej oraz każdego sprzedawcy mającego siedzibę w Unii Europejskiej. W tym celu można użyć poniższego linku do platformy ODR: ODR.
     • 15.5. W przypadku uznania któregoś z powyższych postanowień za nieważne, postanowienie takie nie wpływa na wykonalność pozostałych postanowień.
     • 15.6. Niniejszy dokument sporządzono zgodnie z prawem rumuńskim i zgodnie z tym prawem należy go interpretować. Obowiązujące prawo - niniejsza umowa podlega prawu rumuńskiemu. Ewentualne spory, jakie mogą pojawić się między Vivre Deco a jej Klientami/Nabywcami będą rozwiązywane drogą polubowną albo, jeżeli nie będzie to możliwe, rozstrzygane przez właściwe rumuńskie instancje sądownicze w mieście Bukareszt.
    • 16. Informacje Dotyczące DEEE(odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

     • 16.1. Odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (DEEE) mogą zawierać niebezpieczne substancje wpływające negatywnie na środowisko i zdrowie ludzkie, jeżeli nie są zbierane oddzielnie. Mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów w trybie pilnym 195/2005 o ochronie środowiska oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w trybie pilnym 5/2015 o odpadach sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Klienci powinni zwrócić uwagę na następujące kwestie:
      • 16.1.1. Klientom nie wolno eliminować odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego (DEEE) jako odpadów miejskich niesegregowanych; muszą one być zbierane osobno;
      • 16.1.2. Odpady te (ZSEE) można oddać do specjalnych punktów zbiórki ZSEE działających w ramach gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, lub w punktach legalnie istniejących przedsiębiorstw prywatnych. Od 2006 każda gmina ma obowiązek udostępnić mieszkańcom informację o znajdujących się na jej terenie podmiotach zbierających zużyty sprzęt oraz adresach prowadzonych przez nie punktów zbierania zużytego sprzętu. Legalnie działające zakłady zbiórki i przetwarzania powinny być wpisane w rejestr Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
      • 16.1.3. Klienci mogą przekazywać DEEE nieodpłatnie do wymienionych punktów zbiórki w momencie zakupu nowego produktu z tej samej kategorii; w ten sposób Vivre Deco stosuje politykę zbiórki DEEE w systemie przejmowania sprzętu jeden do jednego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli przekazany sprzęt jest ekwiwalentny i spełniał te same funkcje, co nowy dostarczony sprzęt; Klienci Vivre Deco mogą przekazywać ekwiwalentne DEEE, zawiadamiając o tym Vivre Deco w momencie złożenia zamówienia albo przy jego odbiorze;
      • 16.1.4. Vivre Deco zapewnia użytkownikom końcowym możliwość bezpłatnego przekazania DEEE o bardzo małych rozmiarach, bez obowiązku nabywania ekwiwalentnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w ramach punktu zbiórki Vivre Deco, w godzinach jego pracy, pod adresem: Soseaua Giurgiului nr 321, sector 4, Bukareszt.
     • 16.2. Symbolem wskazującym, że dany sprzęt elektryczny i elektroniczny ma być zbierany oddzielnie i że został wprowadzony na rynek po dniu 31.12.2006, jest kosz na śmieci na kółkach, przekreślony krzyżykiem i posiadający w dolnej części kreskę czarnego koloru, tak jak na załączonym obrazku.
     • 16.3. Niniejszy piktogram mówi o tym, że DEEE nie należy mieszać z odpadami zmieszanymi i że stanowi on przedmiot oddzielnej zbiórki.
     • 16.4. Numer rejestracyjny w Rejestrze przekazania do obrotu handlowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: RO-2018-06-EEE-2231-II.
     • 16.5. Numer rejestracyjny w Rejestrze producentów baterii i akumulatorów: RO-2015-04-B&A-0717

    • 17. RECENZJE i Oceny

     17.1.Pisanie Opinii, Komentarzy może być dokonane przez Użytkowników/Klientów/Kupujących w sekcji „Moje Recenzje” lub z konta Vivre Klienta. Wprowadzone informacje mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne i będą odnosić się do cech i zastosowania produktu lub usługi.

     17.2. Rejestrując określoną Recenzję/Komentarz/Pytanie w Serwisie vivrehome.pl, Klient udziela Vivre Deco niewyłącznej, wieczystej, nieodwołalnej, nieograniczonej terytorialnie licencji oraz daje Sprzedającemu prawo do używania, kopiowania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, rozpowszechniania i wyświetlania tej treści.

     17.3. Każdy Klient z chwilą zarejestrowania Recenzji/Uwagi/Pytania w wymienionych punktach zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad:

     • używać tylko języka Polskiego.
     • używać odpowiedniego, nieobraźliwego języka, bez terminów, które mogą urazić lub wpłynąć na innego Klienta;
     • aby zapewnić, że wprowadzane przez nich informacje są realistyczne, poprawne, niewprowadzające w błąd i zgodne z obowiązującym prawem, a tym samym z poszanowaniem praw innych stron, praw autorskich, znaków towarowych, licencji lub innych praw majątkowych, wizerunku lub prywatności;
     • korzystać z tej funkcji wyłącznie w celu komunikowania się lub uzyskiwania dodatkowych szczegółów dotyczących określonego produktu lub usługi ze Strony bez odwoływania się do innych firm, które promują sprzedaż i zakup produktów lub usług;
     • niepodawania i nie domagania się w jakikolwiek sposób lub w jakikolwiek sposób danych osobowych (dane kontaktowe, informacje o adresie dostawy lub miejsca zamieszkania, numery telefonów, adresy e-mail, imię i/lub nazwisko itp.) ani żadnych innych informacji, które mogą skutkować do ujawnienia takich danych osobowych;
     • nie wprowadzać informacji i/lub szczegółów dotyczących adresów URL (linków) z innych witryn komercyjnych, które prowadzą taką samą działalność handlową jak Sprzedawca;
     • nie próbować oszukiwać świadczonych przez Sprzedawcę usług ani zamieszczać Opinii/Uwag/Pytań/zawierających materiały o charakterze reklamowym;
     • nie wykorzystywać Opinii/Uwagi/Pytania/ jako środka komunikacji ze Sprzedającym, w tym sensie wykorzystywane będą dane kontaktowe Sprzedającego zarejestrowane w Serwisie.

     17.4. Oprócz realistycznej oceny, przesyłając Recenzję, Klient doda również odpowiednią Ocenę dla powiązanego produktu lub usługi. Recenzje wraz z odpowiadającymi im ocenami będą miały wpływ na ogólną ocenę Twojego produktu lub usługi. Prowadzi to do obniżenia ogólnej oceny.

     17.5. Gdy Opinia/Uwaga/Pytanie zostanie zgłoszone przez Klienta jako zawierające nieodpowiednie treści, z ściśle subiektywnego punktu widzenia, ta treść jest dokładnie badana przez Sprzedawcę w celu ustalenia, czy narusza ona Regulamin Serwisu. Wprowadzone teksty, zdjęcia lub filmy są usuwane z Serwisu dopiero po ich zbadaniu przez Sprzedawcę.

     17.6. W przypadku wielokrotnego stwierdzenia przez Sprzedającego naruszenia Regulaminu zastrzega sobie prawo do zawieszenia przez Klienta możliwości przesyłania Opinii/Uwag/Pytań w sekcji „Moje Opinie”. W przypadku zgłoszeń lub reklamacji związanych z zakupionym Towarem i/lub Usługą Kupujący mają do dyspozycji https://www.vivrehome.pl/kontakt Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji lub zgłoszenia wynosi 30 dni kalendarzowych od ich otrzymania. .


     18. Dyspozycje końcowe
     • 18.1. Vivre Deco zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych postanowień oraz zmiany witryny/jej struktury/serwisu i zawartości bez wcześniejszego powiadamiania Członka lub Klienta.
     • 18.2. W ramach zastrzeżeń określonych w niniejszych Zasadach i warunkach, Vivre Deco nie ponosi odpowiedzialności za błędy w witrynie, w tym za zmiany, ustawienia itd., które nie zostały wprowadzone przez administratora witryny.
     • 18.3. Vivre deco zastrzega sobie prawo do umieszczania pasków reklamowych lub linków na dowolnej stronie witryny, zgodnie z obowiązującym prawem.
    • 19. Kontakt i inne informacje

     • 19.1. W razie pytań lub sugestii dotyczących Vivre Deco, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: (22) 307 14 18, od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 - 17.00 lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@vivrehome.pl.
     • 19.2. Wszelkie uwagi, pytania, wiadomości zwrotne, pomysły, propozycje lub wszelkiego rodzaju komunikaty czy informacje dotyczące www.vivrehome.pl, jej funkcjonowania czy usprawnień stanowią wyłączną własność Vivre Deco.
     • 19.3. Z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować się pod dedykowanym adresem e-mail: dpo@vivre.eu.
    • 20. Polityka usuwania danych

     • 20.1. Jeżeli Użytkownik albo Klient nie chce otrzymywać od firmy Vivre dalszych newsletterów/zawiadomień i/lub komunikatów przesyłanych w celach marketingowych i promocyjnych za pośrednictwem któregokolwiek z kanałów informacyjnych (elektronicznego, telefonicznego itd.), może on przesłać wniosek o USUNIĘCIE Z ABONAMENTU, dostępny w treści każdego komunikatu lub wiadomość mailową do wiadomości osoby odpowiadającej za ochronę danych osobowych na adres dpo@vivre.eu.
     • 20.2. Zgodnie z przepisami i normami dotyczącymi ochrony danych osobowych, Użytkownik lub Klient może żądać usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych w celach handlowych przez firmę Vivre na podstawie umowy przyjętej przez strony i w tym celu może przesłać wniosek skierowany do osoby odpowiadającej za ochronę danych osobowych na adres dpo@vivre.eu.

Zgodnie z Nowym Regulaminem Unii Europejskiej o Ochronie Prywatności Danych Osobowych RODO (GDPR), prosimy o wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookie w następujących celach: prawidłowe działanie platformy Vivre, pomiar wykorzysywtania platformy Vivre, zaawansowane funkcje, takie jak rekomendowane produkty i inne rodzaje funkcjonalności, które pozwolą nam przedstawić najbardziej odpowiednie oferty za pośrednictwem różnych kanałów marketingowych.